Економічна суть, форми та системи оплати праці

Відповідно до Закону України «Про оплату праці» заробітна плата- це винагорода, обчислена, як правило, у грошовому виразі, яку власник або уповноважений ним орган виплачує працівникові за виконану ним роботу.

Сутність поняття «заробітна плата» можна розглядати з різних позицій.

По-перше, заробітна плата - це економічна категорія, що ві­дображає відносини між роботодавцем і найманим працівником з приводу розподілу новоствореної вартості.

По-друге, заробітна плата - це винагорода або заробіток, об­числений у грошовому виразі, який за трудовим договором робо­тодавець сплачує працівникові за роботу, яку виконано або має бути виконано.

По-третє, в умовах ринкової економіки заробітна плата - це елемент ринку праці, що складається в результаті взаємодії попи­ту на працю і її пропозиції та виражає ринкову вартість викорис­тання найманої праці. В цьому розумінні найчастіше вживаються усереднені показники ставок оплати одиниці праці певної якості.

По-четверте, для найманого працівника заробітна плата- це основна частина його трудового доходу, який він отримує в резуль­таті реалізації здатності до праці і який має забезпечити об’єктивно необхідне відтворення робочої сили.

По-п’яте, для роботодавця заробітна плата - це елемент ви­трат виробництва, і водночас, головний чинник забезпечення ма­теріальної зацікавленості працівників у досягненні високих кінце­вих результатів праці.

У цілому на загальний рівень заробітної плати впливає багато різноманітних факторів, які можна поділити на зовнішні (фактори оточення) та внутрішні (фактори підприємства) (рис. 9.1).

Для оцінки розміру заробітної плати найманих працівників за­стосовують показник фонду оплати праці. До фонду оплати праці відносяться нарахування найманим працівникам у грошовій та натуральній формі (оцінені у грошовому вираженні) за відпрацьо­ваний та невідпрацьований час, який підлягає оплаті, або за вико­нану роботу незалежно від джерела фінансування цих виплат.

Фонд оплати праці включає наступні складові:

• основна заробітна плата - винагорода за виконану роботу відповідно до встановлених норм праці (норми часу, виро­бітку, обслуговування, посадові обов’язки). Вона встанов­люється у вигляді тарифних ставок (окладів) і відрядних розцінок для робітників та посадових окладів для службов­ців. А також включається оплата праці за перебування у від­рядженні; вартість продукції, виданої працівникам при на­туральній формі оплати праці тощо;

 • додаткова заробітна плата - винагорода за працю понад установлені норми, за трудові успіхи та винахідливість і за особливі умови праці. Вона включає доплати, надбавки, га­рантійні й компенсаційні виплати, премії та винагороди, у тому числі за вислугу років, передбачені чинним законодав­ством: премії, пов’язані з виконанням виробничих завдань і функцій, суми виплат, пов’язаних з індексацією заробітної плати працівників;
 • інші заохочувальні та компенсаційні виплати, до яких на­лежать виплати у формі винагороди за підсумками роботи за рік, премії за спеціальними системами і положеннями, компенсаційні та інші грошові та матеріальні виплати, які не передбачені актами чинного законодавства або які про­водяться понад встановлені зазначеними актами норми.
 • Рис. 9.1. Фактори, від яких залежить рівень заробітної плати

  Держава здійснює регулювання оплати праці працівників під­приємств усіх форм власності шляхом встановлення розміру міні­мальної заробітної плати та інших державних норм і гарантій.

  Розмір мінімальної заробітної плати визначається з ураху­ванням:

 • вартісної величини мінімального споживчого бюджету з по­ступовим зближенням рівнів цих показників в міру стабілі­зації та розвитку економіки країни;
 • загального рівня середньої заробітної плати;
 • продуктивності праці, рівня зайнятості та інших економіч­них умов.
 • Мінімальна заробітна плата встановлюється у розмірі не ниж­чому за вартісну величину межі малозабезпеченості в розрахунку на працездатну особу.

  Форми і системи оплати праці, норми праці, розцінки, тариф­ні сітки, схеми посадових окладів, умови запровадження та розмі­ри надбавок, доплат, премій, винагород та інших заохочувальних, компенсаційних і гарантійних виплат встановлюються підприєм­ствами у колективному договорі з дотриманням норм і гарантій, передбачених законодавством, генеральною та галузевими (регіо­нальними) угодами.

  Основним організаційно-правовим інститутом обґрунтування диференціації заробітної плати працівників різних суб’єктів гос­подарювання є тарифна система, основні елементи якої такі: та­рифні сітки; тарифно-кваліфікаційні довідники; тарифні ставки; схеми посадових окладів (рис. 9.2).

  Тарифні сітка та ставки встановлюють відповідні співвідно­шення в оплаті праці працівників різної кваліфікації. Це перелік тарифних розрядів, відповідних тарифних коефіцієнтів та ставок. Тарифний коефіцієнт першого розряду завжди дорівнює одиниці. Коефіцієнти наступних розрядів характеризують ступінь склад­ності праці робітників.

  Тарифна ставка визначається відповідно до встановленого державою мінімального розміру заробітної плати, тобто таким, нижче якого вже не можна платити працівникові за виконану нор­му робочого часу. Тарифна ставка не включає жодних доплат, які можуть надаватись понад встановлену ставку.

  Тарифні ставки інших розрядів визначаються множення та­рифної ставки першого розряду на тарифний коефіцієнт відповід­ного тарифного розряду.

  Система посадових окладів передбачає тарифне регулювання заробітної плати керівників, спеціалістів і службовців. Система посадових окладів доповнюється системою показників і характе­ристик для віднесення працівників до певної групи по оплаті пра­ці та містить перелік посад усіх найменувань і розмірів місячних окладів щодо кожної посади.

  Під системою оплати праці слід розуміти чинний на підприєм­стві організаційно-економічний механізм взаємозв’язку між по­казниками, що характеризують міру (норму) праці і міру її оплати відповідно до фактично досягнутих результатів праці, тарифних умов оплати праці та погодженою між працівником і роботодавцем ціною послуг робочої сили.

  Рис. 9.2. Основні характеристики оплати праці

  Системи оплати праці класифікуються за наступними озна­ками:

  1)з огляду комплексності впливу на матеріальні мотиви пра­цівників:

  • прості (розмір заробітку визначають два показники, один з яких характеризує міру праці). Так, за простої почасової

  системи оплати праці розмір заробітку працівника зале­жить від кількості відпрацьованого часу та встановленої тарифної ставки. За простої відрядної системи заробіток працівника формують показники кількості виготовленої продукції та відрядні розцінки за одиницю;

 • складні (розмір заробітку визначають три і більше показни­ків: два є основними, інші - додатковими). Кількість додат­кових показників залежить від кількості «вузьких» місць на виробництві, наявних резервів збільшення виробництва та реальних можливостей працівників впливати на викорис­тання цих резервів;
 • 2)за характером зміни параметрів заробітної плати залеж­но від виконання норм виробітку та інших умов оплати праці ви­значають:

 • прямі (пропорційні);
 • прогресивні;
 • регресивні;
 • 3)залежно від спрямування мотиваційного впливу розрізняють:

 • індивідуальні: облік міри і результатів праці кожного пра­цівника;
 • колективні: облік міри та результатів колективної праці.
 • Форми та системи оплати праці наведено на рис. 9.3.

  На підприємствах як виробничої, так і невиробничої сфери ви­користовуються різні форми оплати праці, головні з них:

  1)погодинна (оплата за годину робочого часу);

  2)відрядна (оплата за виконаний обсяг роботи).

  Залежно від того, який основний показник застосовується для визначення міри праці, усі системи заробітної плати відносять до двох великих груп, що називаються формами заробітної плати. За використання як міри праці кількості відпрацьованого робочого часу має місце почасова форма заробітної плати. Якщо за міру взя­то кількість виготовленої продукції (наданих послуг), то матимемо відрядну форму заробітної плати.

  Характеристика роботи

  Реферат

  Кількість сторінок: 10

  Безкоштовна робота

  Закрити

  Економічна суть, форми та системи оплати праці

  Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22
  • Заповнити форму замовлення:
  Не заповнені всі поля!
  Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

  Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.