План

Нормативно-правове регулювання обліку оплати праці

Первинний облік праці та заробітної плати

Аналітичний та синтетичний облік оплати праці

Порядок нарахування відпускних та лікарняних

Облік розрахунків за соціальним страхуванням персоналу

Нормативно-правове регулювання обліку оплати праці

Правові, економічні та соціальні умови обліку витрат на оплату праці визначено чинним законодавством.

До складу елемента «Витрати на оплату праці» включаються:

 • заробітна плата за окладами і тарифами;
 • надбавки та доплати до тарифних ставок та посадових окладів у розмірах, передбачених діючим законодавством;
 • премії та заохочення;
 • матеріальна допомога;
 • компенсаційні виплати;
 • оплата відпусток та іншого невідпрацьованого часу;
 • інші витрати на оплату праці.
 • Закон України «Про оплату праці» визначає: структуру заробіт­ної плати, порядок встановлення і перегляду розміру мінімальної заробітної плати, джерела коштів на оплату праці, систему органі­зації і тарифну система оплати праці. Також законом передбачено державне та договірне регулювання оплати праці, права працівни­ків на оплату праці та їх захист.

  Кодексом законів про працю України передбачено встановлен­ня загальних вимог щодо укладання колективних договорів між роботодавцем і трудовим колективом та трудових договорів - між роботодавцем та відповідно працівниками.

  У колективному договорі встановлюються взаємні зобов’язання сторін щодо регулювання виробничих, трудових, соціально-еконо­мічних відносин, зокрема: зміни в організації виробництва і праці; нормування і оплати праці, встановлення форм, системи, розмі­рів заробітної плати та інших видів трудових виплат (доплат, над­бавок, премій та ін.); встановлення гарантій, компенсацій, пільг; умов і охорони праці; режиму роботи, тривалості робочого часу і відпочинку.

  Трудовий договір є угодою між працівником і власником під­приємства або уповноваженим ним органом чи фізичною особою, за якою працівник зобов’язується виконувати роботу, визначену цією угодою, а власник підприємства або уповноважений ним ор­ган чи фізична особа зобов’язуються виплачувати працівникові заробітну плату і забезпечувати умови праці, необхідні для вико­нання роботи передбачені законодавством про працю, колектив­ним договором і угодою сторін.


  Первинний облік праці та заробітної плати

  Організація оплати праці на підприємстві визначається діючи­ми формами оплати праці, а також законодавством про працю.

  У діловодстві підприємства використовуються нормативні до­кументи, що регулюють порядок нарахування заробітної плати:

 • штатний розклад;
 • розцінки та норми;
 • договори підряду (на виконання разових робіт);
 • інші трудові договори (контракт);
 • накази та розпорядження (на виплату премій, доплат, мате­ріальної допомоги);
 • колективний договір.
 • Міністерством статистики України затверджено наступні пер­винні документи з обліку особового складу:

  Таблиця 9.1

  Типові форми первинних документів з обліку розрахунків з оплати праці

  № з/п Номер типової форми Назва типової форми
  1 2 3
  Кадрова документація
  1 П-1 Наказ (розпорядження) про прийняття на роботу
  2 П-2 Особова картка
  3 П-3 Алфавітна картка
  4 П-4 Особова картка фахівця з вищою освітою, який виконує науково-дослідні, проектно-конструкторські та техноло­гічні роботи
  5 П-5 Наказ (розпорядження) про переведення на іншу роботу
  6 П-6 Наказ (розпорядження) про надання відпустки
  7 П-7 Список про надання відпустки
  3 обліку використання робочого часу
  8 П-8 Наказ (розпорядження) про припинення дії трудового до­говору (контракту)
  9 П-12 Табель обліку використання робочого часу та розрахунку заробітної плати
  10 П-13 Табель обліку використання робочого часу
  11 П-14 Табель обліку використання робочого часу
  12 П-15 Список осіб, які працювали у понаднормовий чає
  13 П-16 Листок обліку простоїв
  3 обліку розрахунківз працівниками з оплати праці
  14 П-49 Розрахунково-платіжна відомість
  15 П-50 Розрахункова відомість
  16 П-51 Розрахункова відомість
  17 П-52 Розрахунок заробітної плати
  18 П-53 Платіжна відомість
  19 П-54 Особовий рахунок
  20 П-54-А Особовий рахунок
  21 П-55 Накопичувальна картка виробітку та заробітної плати
  22 П-56 Накопичувальна картка обліку заробітної плати

  Оформлення працівників здійснюється на основі наказу (роз­порядження) про прийняття на роботу (№ П-1). На кожного пра­цівника у відділі кадрів відкривають особовий картку (№ П-2), до якої заносять відомості про працівника, водночас роблять запис про прийняття на роботу в трудовій книжці і присвоюють йому та­бельний номер.

  Картки комплектують за структурними підрозділами підпри­ємства в алфавітному порядку, створюючи картотеку працівників. Особові картки працівників, що вибули, підшивають у спеціальній справі для кожного працівника.

  Поряд з обліком особового складу на підприємстві має бути ор­ганізовано облік використання робочого часу.

  Для обліку використання робочого часу застосовується табель (№ П-13).

  Табельний облік застосовується з метою аналізу і контролю за використанням робочого часу і станом трудової дисципліни, для отримання даних про відпрацьований час, а також для складання статистичної звітності з праці. Дані табельного обліку використо­вуються також для визначення заробітку працівників, які перебу­вають на погодинній оплаті праці, та окремих виплат іншим пра­цівникам. Включення до табеля і виключення з нього працівників здійснюються на підставі первинних документів з обліку кадрів.


  Аналітичний та синтетичний облік оплати праці

  Облік заробітної плати в системі рахунків - це синтетичний облік нарахування і розподілу заробітної плати, визначення на­лежної суми працюючим і віднесення нарахованої оплати праці на відповідні рахунки витрат за статтями і об’єктами калькулювання.

  Рахунок № 66 «Розрахунки з оплати праці» призначений для об­ліку розрахунків за всіма видами оплати праці: заробітної плати, премій, виконання громадських обов’язків та ін.

  Для обліку розрахунків по оплаті праці використовують два су­брахунки:

  661«Розрахунки за заробітною платою»;

  662«Розрахунки з депонентами».

  В кредиті субрахунку № 661 «Розрахунки за заробітною пла­тою» відображаються:

 • нарахована заробітна плата робітникам основного вироб­ництва, виробництва напівфабрикатів, допоміжних вироб­ництв;
 • нарахована заробітна плата робітникам за обслуговування і ремонт обладнання цехів основного виробництва;
 • нарахована заробітна плата службовцям та обслуговую­чому персоналу;
 • нарахована заробітна плата спеціалістам;
 • нарахована плата працівникам житлово-комунального гос­подарства;
 • нарахована заробітна плата за впровадження нової техні­ки, технології, за виконаний ремонт основних засобів;
 • суми нарахованої допомоги з тимчасової непрацездатності;
 • суми премій, нараховані за рахунок коштів Фонду еконо­мічного стимулювання або Фонду спеціального призначен­ня;
 • оплата праці за рахунок коштів Резерву наступних витрат і платежів та інші.
 • Характеристика роботи

  Реферат

  Кількість сторінок: 13

  Безкоштовна робота

  Закрити

  Облік праці, її оплати та соціального страхування персоналу

  Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22
  • Заповнити форму замовлення:
  Не заповнені всі поля!
  Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

  Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.