У разі недотримання хоча б однієї з перелічених вимог касир повертає документи до бухгалтерії для належного оформлення. Прибуткові касові ордери або видаткові документи одразу ж піс­ля одержання або видачі за ними грошей підписуються касиром, а долучені до них документи погашаються штампом або надписом «Оплачено» із зазначенням дати (число, місяць, рік).

Рис. 6.4. Строки повернення готівкових коштів до каси підприємства

Касові документи, після складання звіту касира та його обро­блення в бухгалтерії, комплектуються в хронологічному порядку нумеруються переплітаються в окремі папки та зберігаються про­тягом 36 місяців після закінчення календарного року матеріально відповідальною особою, на яку покладено обов’язок зберігання до­кументів, в окремому сейфі або спеціальному приміщенні.

Рис. 6.5. Загальна схема бухгалтерського обліку касових операцій

Для узагальнення інформації про наявність та рух грошових коштів в касі підприємства використовують рахунок ЗО «Каса».

Рахунок ЗО «Каса» має такі субрахунки:

ЗОЇ «Каса в національній валюті»;

302 «Каса в іноземній валюті».

За дебетом рахунку ЗО «Каса» відображається надходження грошових коштів у касу підприємства, за кредитом - виплата гро­шових коштів із каси підприємства.

На підприємствах, де працюють операційні каси (продаж квит­ків, оплата послуг зв’язку, обмін валют тощо) відкриваються субра­хунки «Операційна каса в національній валюті» та «Операційна ка­са в іноземній валюті».

Указом Президента України «Про застосування штрафних санк­цій за порушення норм з регулювання обігу готівки» передбачено, що у разі порушення норм з регулювання обігу готівки у національ­ній валюті, що встановлюються Національним банком України, до них застосовуються фінансові санкції у вигляді штрафу:

 • за перевищення встановлених лімітів залишку готівки в ка­сах - у двократному розмірі сум виявленої понадлімітної го­тівки за кожний день;
 • за не оприбуткування (неповне та/або несвоєчасне) опри­буткування у касах готівки - у п’ятикратному розмірі не оприбуткованої суми:
 • за витрачання готівки з виручки від реалізації продукції (робіт, послуг) та інших касових надходжень (крім коштів, отриманих із кас установ банків) на виплати, що пов’язані з оплатою праці за наявності податкової заборгованості - в розмірі здійснених виплат;
 • за перевищення встановлених строків використання вида­ної під звіт готівки, а також за видачу готівкових коштів під звіт без повного звітування щодо раніше виданих коштів - у розмірі 25 відсотків виданих під звіт сум;
 • за проведення готівкових розрахунків без подання одержу­вачем коштів платіжного документа (товарного або касово­го чека, квитанції до прибуткового ордера, іншого письмо­вого документа), який би підтверджував сплату покупцем готівкових коштів, - у розмірі сплачених коштів;
 • за використання одержаних в установі банку готівкових ко­штів не за цільовим призначенням - у розмірі витраченої готівки.
 • Законодавство не встановлює жодних обмежень для готівкових розрахунків між юридичними особами, а також між юридичними і фізичними особами щодо видів розрахунків: навіть розрахунки з бюджетом і державними цільовими фондами можна здійснювати в готівковій формі. Однак встановлено обмеження суми. Сума пла­тежу готівкою одного підприємства (індивідуального підприємця) іншому підприємству (індивідуальному підприємцю) не повинна перевищувати 10 тис. гри протягом одного дня за одним або кіль­кома платіжними документами. При цьому кількість підприємств (індивідуальних підприємців), з якими проводяться розрахунки протягом дня, не обмежена.

  Таблиця 6.1

  Кореспонденція бухгалтерських рахунків з обліку касових операцій

  Зміст господарської операції Кореспон­дуючі ра­хунки
  Де­ бет Кре­ дит
  1. Отримано у касу гроші із розрахункового рахунку ЗО 31
  2. Погашено заборгованість покупця по векселю шляхом внесення готівки в касу ЗО 34
  3. Надійшла до каси заборгованість покупців по реаліза­ції продукції, робіт, послуг ЗО 36
  4. Внесено до каси невідшкодовані підзвітні суми праців­ником підприємства ЗО 372
  5. Внесено до каси гроші працівником з метою відшкоду­вання завданих збитків зо 375
  6. Внесено засновниками до каси підприємства готівку в рахунок їх внесків до Статутного капіталу зо 46
  7. Одержано до каси довгострокову та короткострокову позики зо 50, 60
  8. Повернуто до каси передоплату, яку було здійснено на адресу постачальника зо 63
  9. Повернуто до каси помилково видану заробітну плату зо 66
  10. Надійшла у касу готівка від реалізації продукції, робіт та послуг підприємства зо 70
  11. Надійшли у касу гроші від реалізації оборотних ак­тивів, а також пені, штрафи, неустойки в результа­ті невиконання іншими підприємствами договірних зобов’язань зо 71
  12. Одержано до каси готівкою дивіденди за цінними па­перами зо 73
  13. Одержано до каси готівку від реалізації необоротних активів зо 74
  14. Відображено доходи від надзвичайних подій шляхом внесення готівки до каси зо 75
  15. Одержано до каси страховика готівку від страхуваль­ників ЗО 76
  16. Придбано за готівку цінні папери інших підприємств 14 ЗО
  17. Внесено готівку із каси на розрахунковий рахунок 31 ЗО
  18. Видано з каси готівку на відрядження 372 ЗО
  19. Здійснено річну передоплату за періодичні видання 39 ЗО
  20. Викуплено підприємством у акціонерів акції власної емісії 45 ЗО
  21. Повернуто готівкою довгострокову і короткострокову позики 5 0, 60 ЗО
  Оплачено готівкою із каси заборгованість за видани­ми довгостроковими і короткостроковими векселями
  Здійснено розрахунки із постачальниками готівкою із каси

  Зазначені обмеження стосуються також розрахунків готівкою між підприємствами в оплату за товари, що придбані на виробни­чі (господарські) потреби за рахунок коштів, одержаних за корпо­ративними картками.

  Зазначені обмеження не поширюються на:

  1)розрахунки підприємств (підприємців) з фізичними особа­ми, бюджетами та державними цільовими фондами;

  2)добровільні пожертвування та благодійну допомогу;

  3)розрахунки підприємств (підприємців) за спожиту ними електроенергію;

  4)використання коштів, виданих на відрядження;

  5)розрахунки підприємств (підприємців) між собою під час за­купівлі сільськогосподарської продукції.

  Характеристика роботи

  Реферат

  Кількість сторінок: 9

  Безкоштовна робота

  Закрити

  Облік касових операцій

  Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22
  • Заповнити форму замовлення:
  Не заповнені всі поля!
  Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

  Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.