План

1. Економічна сутність, значення та види балансового узагальнення

2. Бухгалтерський баланс: будова, зміст, призначення

3. Господарські операції та їх вплив на бухгалтерський баланс

1. Економічна сутність, значення та види балансового узагальнення

Управління фінансово-господарською діяльністю підпри­ємства потребує своєчасної та достовірної інформації про стан та рух господарських засобів за складом і розміщенням, джере­лами формування та цільовими призначеннями. Такі відомості можна отримати за допомогою бухгалтерського балансу. Слово «баланс» від французького «Ьа1апсе»означає ваги, врівноваже­ність.

Завдання балансу - дати узагальнену інформацію про ак­тиви і їх джерела у вартісному вимірнику на певну дату. Така інформація необхідна внутрішнім (менеджери, спеціалісти, працівники підприємства) та зовнішнім (акціонери, кредитори підприємства, податкові служби) користувачам для прийняття рішень.

Бухгалтерський баланс - метод узагальнення даних про склад майна суб'єкта діяльності за видами (складом і викорис­танням) і джерелами утворення на певну дату в узагальненому вартісному вимірнику (зазвичай на 1-ше число місяця).

Форма балансу та порядок його заповнення в Україні регулю­ються ПСБО 2 «Баланс». Згідно зі ст. 11 «Загальні вимоги до фінан­сової звітності» Закону України «Про бухгалтерський облік та фі­нансову звітність в Україні» баланс, разом із звітом про фінансові результати, звітом про рух грошових коштів, звітом про власний капітал, звітністю за сегментами та примітками до звітів, є скла­довою фінансової звітності підприємства.

Баланси відображають різну економічну інформацію і в залежності від вимірників бувають:

 • натуральні - характеризують джерела формування матері­альних ресурсів та напрямки їх використання. Використо­вується зазвичай при плануванні господарської діяльності підприємства;
 • трудові - характеризують кількість та склад трудових ре­сурсів, їх розподіл та використання;
 • • вартісні - складаються у вартісному вираженні на рівні окремих підприємств, галузей, країни.

  Рис. 2.1. Визначники змісту балансу

  Крім цього, баланси класифікують за:

 • джерелами складання;
 • обсягами даних;
 • формою;
 • термінами складання;
 • змістом.
 • За джерелами складання:

 • інвентарні - складаються на підставі повного опису майна і є скороченим варіантом бухгалтерського балансу;
 • книжкові - складаються на підставі запису в книгах без під­твердження інвентаризації;
 • генеральні - поєднання інвентарного та книжкового ба­лансів.
 • За обсягами даних:

 • прості - баланси підприємств, які не мають структурних підрозділів;
 • складні - баланси підприємств, які мають структурні під­розділи;
 • зведені - складається об’єднанням підприємств і містять звітні дані всіх суб’єктів господарювання - учасників такого об’єднання.
 • За змістом виділяють баланси:

 • сальдові - складаються шляхом підрахунку сальдо по рахун­ках;
 • Рис. 2.2. Класифікація балансів

  оборотні - баланси, які крім залишків активів та пасивів містять дані про їх рух, тобто дебетові та кредитові обороти;

 • результативні - баланси доходів та витрат, які дають змогу визначити чистий прибуток;
 • проміжні - баланси, які складаються на будь-яку дату за­лежно від потреб;
 • шахові - баланси, які крім залишків на рахунках, містять кореспонденції по цих рахунках;
 • порівняльні - баланси, в яких порівнюються статті звітного балансу з відповідними статтями балансу за попередній пе­ріод.
 • За формою баланси поділяють на:

 • повні - баланси, які містять перелік всіх статей, які до них включаються;
 • скорочені - містять обмежену кількість статей.
 • У практиці бухгалтерського обліку також мають місце такі ви­ди балансів:

 • річний - складається за календарний рік як основний звіт­ний період в діяльності підприємства;
 • періодичний - складається за проміжні звітні періоди (мі­сяць, квартал);
 • об'єднувальний - складається при злитті кількох підпри­ємств в одне;
 • розподільний - складається у разі поділу одного великого підприємства на декілька менших суб’єктів господарюван­ня з правами юридичних осіб;
 • консолідований - складається шляхом впорядкованого до­давання показників фінансової звітності дочірніх підпри­ємств до аналогічних показників фінансової звітності мате­ринського підприємства;
 • ліквідаційний - формується у випадку ліквідації підприєм­ства з урахуванням умов розподілу активів для покриття зобов’язань підприємства та повернення коштів засновни­кам;
 • баланс-нетто. Особливість його полягає в тому, що по­казники активів та капіталу відображаються за їх чистою вартістю. Наприклад, до підсумку балансу включається не первісна вартість дебіторської заборгованості та резерв сумнівних боргів, а її чиста реалізаційна вартість;
 • баланс-брутто. Цей вид балансу передбачає включення всіх показників балансу до його підсумку. Наприклад, осно­вні засоби за первісною вартістю будуть відображатися в активі, а накопичений знос, як джерело утворення, - в па­сиві балансу. Тому чиста вартість основних засобів буде роз­раховуватися різницею між первісною вартістю та накопи­ченим зносом.
 • Характеристика роботи

  Реферат

  Кількість сторінок: 13

  Безкоштовна робота

  Закрити

  Бухгалтерський баланс

  Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22
  • Заповнити форму замовлення:
  Не заповнені всі поля!
  Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

  Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.