Функції і завдання бухгалтерського обліку

У сучасних умовах, коли Україна прагне до інтеграції у сві­тову економіку, зростають роль і значення бухгалтерського обліку, оскільки зростає потреба всіх рівнів управління в до­стовірній і своєчасній інформації про господарську діяльність кожного економічного суб’єкта. Інформація як продукт обліку необхідна для прийняття управлінських рішень, відповідно, бухгалтерський облік є засобом і функцією управління підпри­ємством.

Процес управління можна відобразити за допомогою схеми, що представлена на рис. 1.5.

Для бухгалтерського обліку, як елементу системи управління, характерні такі функції: інформаційна; контрольна; оціночна; аналітична; соціальна.

Суть інформаційної функції полягає в тому, що бухгалтер­ський облік за допомогою властивих лише йому прийомів фор­мує і передає інформацію про наявність і рух господарських засо­бів та джерел їх утворення, здійснення господарських операцій та результати діяльності. Облікова інформація передається користу­вачам у вигляді бухгалтерських звітів.

Рис. 1.5. Загальна схема процесу управління

Рис. 1.6. Функції бухгалтерського обліку

Суть контрольної функції полягає у тому що завдяки засто­суванню способів документування, інвентаризації та поточної облі­кової регістрації господарських операцій бухгалтер, підписуючи відповідні документи, дозволяє або не дозволяє здійснити певну господарську операцію (з використання грошових коштів, товар­но-матеріальних цінностей), контролює ефективність збереження та використання усіх видів ресурсів, виконання завдань бізнес- плану, кошторисів і нормативів, а також стан дотримання норма­тивно-правових актів, угод та контрактів.

Суть аналітичної функції полягає в тому, що на підставі ін­формації, отриманої за даними бухгалтерського обліку, з викорис­танням спеціальних прийомів здійснюється економічний аналіз відхилень від планових і бюджетних завдань, попередніх періодів та середньостатистичних даних по галузі з метою виявлення при­чин і винуватців та розробки заходів щодо виправлення негатив­них ситуацій.

Суть оціночної функції полягає в тому, що за її допомогою здій­снюється вартісне вимірювання об’єктів бухгалтерського обліку, на підставі чого є можливість визначати фінансовий результат діяль­ності суб’єкта господарювання, співставляти результати діяльнос­ті за періоди, передбачати розвиток.

Соціальна функція бухгалтерського обліку спрямована на ви­рішення глобальних завдань розвитку суспільства через зміц­нення локальної економіки. Це означає, що належним чином по­ставлений облік є надійною підтримкою і рушійною силою ефек­тивного функціонування і розвитку підприємства, а в кінцевому результаті економічне зростання вітчизняного виробника сприяє вирішенню соціальних проблем.

Інформація, що надається бухгалтерським обліком, має відпо­відати таким вимогам:

 • прозорість і однозначне тлумачення користувачами;
 • достовірність і доречність;
 • надання можливості оцінити минулі, сучасні та майбутні події;
 • надання можливості користувачам порівнювати інформа­цію різних підприємств.
 • Перед бухгалтерським обліком на даний час стоять такі осно­вні завдання:

 • формування повної і достовірної інформації про діяль­ність підприємства та його майновий і фінансовий стан, необхідної зовнішнім і внутрішнім користувачам;
 • здійснення контролю за законністю господарських опе­рацій, дотриманням нормативів і виконанням планових завдань, збереженням і раціональним використанням майна власників;
 • • запобігання виникненню кризових ситуацій та зменшення невизначеності у господарській діяльності підприємства і виявлення внутрішньогосподарських резервів забезпечен­ня його фінансової стійкості.

  Для забезпечення виконання покладених на бухгалтерський облік завдань і вимог щодо його ведення облікова інформація по­винна відповідати загальноприйнятим принципам.

  Принципи бухгалтерського обліку - це правила, якими слід ке­руватися при вимірюванні, оцінці та регістрації господарських операцій, а також при відображенні їх результатів у звітності.

  Для здійснення бухгалтерського обліку використовують дві групи принципів: основні та додаткові (рис. 1.7).

  Рис. 1.7. Принципи бухгалтерського обліку

  Характеристика роботи

  Реферат

  Кількість сторінок: 6

  Безкоштовна робота

  Закрити

  Функції і завдання бухгалтерського обліку

  Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22
  • Заповнити форму замовлення:
  Не заповнені всі поля!
  Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

  Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.