План

1. Основи організації бухгалтерської звітності.

2. Поняття, принципи та класифікація бухгалтерської звітності.

3. Організація інвентаризації

4. Організація складання звітності

5. Організація подання звітності

1. Основи організації бухгалтерської звітності.

Система бухгалтерського обліку виконання кошторису доходів і видатків передбачає суцільне безперервне відображення господарської діяльності бюджетних установ в первинному та поточному обліку. Інформація, що відображається в документах і реєстрах бухгалтерського обліку носить дещо відокремлений характер і, з огляду на це, є складною для аналізу діяльності бюджетних установ. Безумовно показники і дані зазначених етапів обліку потребують узагальнення. Вирішення зазначеного завдання відбувається на заключному чи підсумковому етапі бухгалтерського обліку – етапі складання бухгалтерської звітності. Висока відповідальність завершального етапу бухгалтерського обліку вимагає відповідного рівня організації зазначеного технологічного етапу процесу – облікового процесу.

Серед напрямків організації складання і подання бухгалтерської звітності виокремлюють такі загальні з них:

визначення нормативної бази

розробка класифікації звітності

організація інвентаризації

організація складання звітності

організація надання звітності.

Завданнями організації бухгалтерської звітності виступають забезпечення повноти і достовірності останньої, своєчасності її подання, а також реалізації інших принципів формування і подання бухгалтерської звітності бюджетних установ.

Нормативна база, що регулює питання методики і організації підсумкового етапу бухгалтерського обліку окреслюється такими нормативними актами:

Закон України Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні № 996-Х1У від 16.07.99.

Бюджетний кодекс України.

Постанова Кабінету Міністрів України № 419 від 28.02.2000 Про затвердження Порядку подання фінансової звітності.

Наказ Головного Управління Державного казначейства України № 90 від 30.10.98 “Про затвердження Інструкції з інвентаризації основних засобів, нематеріальних активів, товарно-матеріальних цінностей, грошових коштів і документів, розрахунків та інших статей балансу.

Лист Державного Казначейства України № 07-04/1219 – 9396 від 22.12.2000 Про річне заключення рахунків.

Наказ Державного Казначейства України Про затвердження Інструкції про порядок складання у 2002 році місячної фінансової звітності установами і організаціями, які отримують кошти державного або /та місцевих бюджетів № 18 від 31.01.02.

Наказ Державного казначейства України Про затвердження Інструкції про порядок складання у 2002 році квартальної фінансової звітності установами і організаціями, що отримують кошти державного та /або місцевих бюджетів № 59 від 28.03.02.

Наказ Державного казначейства України Про затвердження Інструкції про порядок складання за 2001 рік річних фінансових звітів установами та організаціями, які отримують кошти державного та /або місцевих бюджетів № 225//від 27.12.01.


2. Поняття, принципи та класифікація бухгалтерської звітності.

Бухгалтерська звітність бюджетних установ уявляє собою систему узагальнених і взаємозв’язаних показників, що характеризують результати роботи та особливості діяльності зазначених установ за певний період.

Процес складання бухгалтерської звітності, як і процес бухгалтерського обліку в цілому, базується на комплексі певних принципів. Першим і головним принципом бухгалтерської звітності є достовірність відображених показників. Це можливе за умов:

- дотримання упродовж звітного року єдиної методики відображення окремих господарських операцій та оцінки майна;

- повноти відображення в обліку всіх господарських операцій за відповідний період;

- своєчасності і повноти проведення та правильності відображення результатів місячної, квартальної, піврічної чи річної інвентаризації відповідно;

- правильності віднесення доходів і видатків щодо звітного періоду (відповідність).

До інших принципів бухгалтерської звітності бюджетних установ відноситься: обов’язкове та своєчасне її надання до відповідних організацій, єдність форм і методики складання звітності для всіх бюджетних установ: простота, доступність, ясність, раціональність, доречність, зіставність.

Оскільки бухгалтерська звітність налічує значну кількість форм, кожна з яких виконує певні функції, вона, для спрощення сприйняття, може бути класифікована за такими основними ознаками:

інформаційний обсяг;

мета складання;

функції, що виконує установа;

метод та джерело фінансування;

періодичність складання.

За інформаційним обсягом бухгалтерська звітність бюджетних установ поділяється на часткову – звітність, що відображає відповідні напрямки бухгалтерського обліку (звіт про рух основних засобів, звіт про рух матеріальних цінностей і т.п.) та загальну – ту, що характеризує і господарські процеси в цілому (баланс виконання кошторису видатків, єдиний кошторис доходів і видатків).

По відношенню до мети складання звітність поділяється на внутрішню і зовнішню. Зовнішня звітність призначення для зовнішніх споживачів інформації і носить виключно регламентований характер. Типові форми зовнішньої бухгалтерської звітності бюджетних установ та інструкції про порядок їх заповнення розробляються і затверджується Міністерством фінансів, Головним управлінням Державного казначейства України, Міністерством статистики України. Міністерства і відомства за погодженням з вищевизначеними органами можуть встановлювати додаткові спеціалізовані форми бухгалтерської звітності не пізніш як за 45 днів до початку звітного періоду. Внутрішня звітність використовується для потреб установи і має вільну форму.

За функціональною ознаками установи бухгалтерська звітність буває проста, тобто така що характеризує один напрямок діяльності установи (для вищих навчальних закладів – підготовка спеціалістів чи характеристика діяльності науково-дослідного інституту при зазначеному вищому навчальному закладі; для медичного об’єднання – характеристика діяльності поліклініки, лікарні, науково-дослідного підрозділу і т.п.) чи діяльність однієї установи (при централізації обліку) та комплексна, яка в свою чергу містить зведену інформацію по всім сферам діяльності і всім установам. Як правило зовнішня звітність бюджетних установ є комплексною, оскільки відображає склад майна та джерела його формування, включаючи майно філій та інших відособлених підрозділів, виділених на окремий баланс. За централізацією обліку, зовнішня бухгалтерська звітність, яку складає централізована бухгалтерія, що обслуговує установи, також містить результати загальні результати господарської діяльності,склад майна цих установ та джерела його формування. 

Характеристика роботи

Реферат

Кількість сторінок: 20

Безкоштовна робота

Закрити

Організація складання та подання звітності

Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22
  • Заповнити форму замовлення:
Не заповнені всі поля!
Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.