План

1. Основні завдання обліку праці заробітної плати і стипендій.

2. Організація обліку особового складу працівників.

3. Організація обліку виробітку працівників

4. Організація обліку нарахування та виплати заробітної плати

5. Організація обліку стипендій.

До основних нормативних актів також входять галузеві накази про призначення стипендій Президента України, Верховної Ради України, іменних стипендій тощо на відповідні семестри.

Функції по обліку особового складу студентів та інших стипендіатів покладено на студентський віддліл кадрів, науковий відділ, відділ докторантури та аспірантури. Відповідно до результатів вступних іспитів абітурієнти зараховуються до складу студентів першого курсу. Студентам на момент 1 вересня присвоюється кодове цифрове чи цифрово-буквенне позначення, яке виконує роль аналогічну табельного номера. Зазначений кодовий знак закріплюється за студентом на весь час його навчання і фіксується у студентському квитку, заліковій книжці і у всіх первинних документах з обліку стипендій. Зарахування до аспірантури та докторантури, також супроводжується присвоєнням аспіранту чи докторанту відповідного кодового позначення відділом науки чи відділом аспірантури і докторантури. Підставою для зарахування студентів, аспірантів та докторантів виступають накази ректора навчального закладу (директора) про зарахування до складу студентів, аспірантів, докторантів відповідного переліку осіб. Подальший рух особового складу студентів, аспірантів, докторантів також здійснюється відповідно до наказів керівника навчального чи наукового закладу.

Функції по обліку результатів екзаменаційної сесії покладено на деканати навчальних закладів. Зазначені структурні підрозділи акумулюють інформацію щодо оцінок, отриманих студентами під час екзаменаційної сесії за кожним навчальним предметом, в вигляді відомостей на здачу іспитів та заліків. Деканати повинні організувати роботу таким чином, щоб впродовж двох днів після закінчення екзаменаційної сесії підготувати матеріали для передачі. Для цього повинен бути встановлений чітко діючий термін здачі викладачами відомостей на іспит чи залік.

Після обробки інформації і узагальнення її у вигляді відомостей результатів екзаменаційної сесії (з визначенням середнього балу) по навчальним групам, деканати передають зазначені накопичувальні документи для вирішення питань призначення чи позбавлення стипендій до стипендіальної комісії. Стипендіальна комісія формується наказом ректора в складі:

керівника установи;

деканів (завідуючих відділень);

представники профспілкової організації;

бухгалтер розрахункового сектора (групи розрахунків зі стипендіатами).

Комісія після розгляду документів щодо призначення стипендій, формує реєстр учнів, студентів, курсантів, яким призначається стипендія, який затверджується наказом керівника навчального закладу. Зазначений пакет документів передається до розрахункового відділу бухгалтерії для нарахування стипендії. Стипендії докторантам і аспірантам призначаються наказом ректора, директора за поданням наукової частини.

Організація обліку нарахування стипендій та розрахунків за нею здійснюється за схемою аналогічною до схеми організації обліку нарахування заробітної плати та розрахунків по ній, а тому зупинимось лише на основних моментах та особливостях.

Нарахування стипендії здійснюється за вищевказаними документами, які у встановлені терміни, відповідно до графіку руху носіїв облікової інформації надходять до бухгалтерії. Бухгалтер розрахункового сектору здійснює розрахунок стипендії шляхом складання розрахункових чи розрахунково-платіжних документів по групам. Виплати студентських стипендій на практиці здійснюються двома способами:

через касу навчального закладу;

через уповноважені установу банку (платіжною карткою).

Отримання коштів через касу установи здійснюється в особовому порядку та через фінансових старост, при цьому другий варіант є більш раціональним, оскільки дозволяє суттєво скоротити витрати робочого часу непродуктивні. Заслуговує на увагу також становлення чіткого часового терміну видачі стипендій. Нагадаймо, що отримання стипендій фінансовим старостою відбувається за довіреністю групи, яка складається студентами групи на відповідний семестр і завіряється деканом факультету. Уповноважена особа групи має бути проінформована про ступінь та міру відповідальності та порядок здійснення розрахунково-платіжних операцій. За зазначеним документом фінансовий староста отримує платіжні документи, про отримання яких він робить відмітку в журналі реєстрації виданих розрахунково-платіжних документів і суму коштів до виплати. Після видачі сум стипендії, оформлення документів представник групи передає розрахунково-платіжну документацію з залишком коштів до розрахункового сектору установи.

Носіями інформації щодо обліку стипендій виступають:

розрахунково-платіжна відомість форми № П-49;

розрахункова відомість форми № П-50;

платіжна відомість форми П-53;

картка особових рахунків стипендіатів (форма № 347-ст);

меморіальний ордер № 5.

Оскільки більшості з перерахованих реєстрів була надана характеристика в пункті 7.4, звернемо увагу на картку особових рахунків стипендіата.

Зазначений реєстр аналітичного обліку відкривається в бухгалтерії на весь термін навчання студентів. Інформація фіксується в розрізі таких характеристик:

прізвище, ім’я, по-батькові;

цифровий код студента;

дата зарахування;

дата відрахування;

номер платіжної відомості;

сума призначеної стипендії (запис робиться раз на семестр);

сума утримань;

сума до виплати.

Записи в картку вносяться щомісячно. Картки особових рахунків повинні зберігатись в бухгалтерії установи в спеціальних картотеках за факультетами і групами.

Організація облікових номенклатур занапрямком облік стипендій подано у таблиці 2. Інші напрямки організації технології облікового процесу за даною його складовою реалізуються відповідно до встановленої єдиної методики (розділ 3).

Таблиця 2

Організація облікових номенклатур за напрямком облік стипендій та розрахунків за нею

№ п/п Облікова номенклатура Первинний облік
Складові характеристики Причина виникнення факту Документи в яких фіксуються факти господарської діяльності Задачі в яких використовується інформаційні дані
якісні кількісні
1 Нараховано стипендію кодовий знак; прізвище, ім’я, по батькові; факультет;

група;

курс

сума нарахована; сума до виплати; утримана сума Результати екзаменаційної сесії; зарахування в аспірантуру чи докторантуру відомості результатів екзаменаційних сесій; наказ про призначення стипендій; розрахунково-платіжна відомість;

наказ про зарахування до аспірантури та докторантури

облік нарахування стипендій; облік практичних видатків установи
2 Виплачено стипендію — ” — — ” — Нарахування стипендії Розрахунково-платіжна відомість; Видатковий касовий ордер Облік розрахунків за стипендіями; Облік касових операцій
1 Нараховано стипендію Меморіальний ордер №5 № відомості; нарахована стипендії; утримано;

сума до видачі;

торг за працівникам;

нараховано внесків;

КФК;

Вид коштів

Ф. 1 Баланс Ф. 2 (мм, мд, км, кд) «Звіт про виконання кошторису доходів і видатків установи за за­гальним фондом»
Ф. 4-1 (мм, мд, км, кд) «Звіт про надходження і використання коштів отриманих як плата за послуги»
Міністерство освіти і науки; управління Державного казначейства; Головний бухгалтер; керівник (ректор) ВНЗ Контроль за здійсненням фактичних видатків за КЕКВ 1342; контроль за нарахуванням стипендій; аналіз касових і фактичних видатків за КЕКФ 1342; планування за КЕКВ 1342
2 Виплачено стипендію Меморіальний ордер №5 — ” — — ” — — ” — Контроль за своєчасністю виплати стипендій; контроль за дотриманням касової дисципліни
Картка аналітичного обліку готівкових коштів КФК; КЕКВ; залишок на початок місяця; надходження; вибуття; залишок на кінець дня
Меморіальний ордер №1 № запису; дата звіту касиру; дебет субрахунку за __; кредит субрахунків
Характеристика роботи

Реферат

Кількість сторінок: 26

Безкоштовна робота

Закрити

Організація обліку праці, заробітної плати та стипендій

Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22
  • Заповнити форму замовлення:
Не заповнені всі поля!
Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.