План

Вступ

1. Визначення до поняття «організація бухгалтерського обліку». Зміст та характеристика курсу

2. Предмет та об’єкти організації бухгалтерського обліку

3. Принципи організації бухгалтерського обліку

4. Метод організації бухгалтерського обліку

5. Регулювання бухгалтерського обліку бюджетних установ

Вступ

Реформування економічної системи України в цілому і бухгалтерського обліку зокрема спонукає сучасного бухгалтера здобувати нові знання та вдосконалювати вміння оперативно реагувати в нетрадиційних ситуаціях. З огляду на це дедалі підвищується роль засобів і методів раціональної організації бухгалтерського обліку.

Бухгалтерський облік як, кожна система знань, постійно розвивається. Розглядаючи зазначену систему як процес, що характеризується різними аспектами — технологічному, структурним і організаційним, доходимо висновку про необхідність загальної його організації. Це означає, що має бути визначено та впроваджено комплекс методів і засобів, спрямованих на раціональне функціонування та розвиток процесу бухгалтерського обліку. Оскільки стосовно відповідного об’єкта впливу та вивчення організація виконує забезпечувальну функцію, із розвитком самого об’єкта змінюються методи, завдання, напрямки та принципи його організації. Справді, як наслідок змін, що відбуваються в системі бухгалтерського обліку України, маємо організаційні новації: значний перелік облікових номенклатур, спрощенний документообіг, електронні носії інформації тощо.

Курс «Організація бухгалтерського обліку в бюджетних установах» є невід’ємною складовою циклу дисциплін, що завершують підготовку студентів зі спеціальності «Облік, аналіз і контроль в управлінні бюджетними і фінансовими установами» кваліфікаційного рівня магістр. Мета цього курсу —забезпечити засвоєння техніки та методики організації обліку згідно зі специфікою діяльності різних за профілем бюджетних установ. Відповідно до мети формується основне завдання курсу — творче оволодіння методами, принципами та прийомами організації обліку в бюджетних установах, спрямоване не формування наукового мислення студентів зазначеного кваліфікаційного рівня. Це завдання деталізується за такими напрямками:

вивчення теоретичних основ організації бухгалтерського обліку;

ознайомлення із завданнями організації бухгалтерського обліку бюджетних установ за відповідними напрямками;

засвоєння методики складання облікових номенклатур, графіків документообігу та руху реєстрів обліку і звітних форм, а також методів форм і засобів організації роботи виконавців облікових функцій;

опанування методики розробки організаційних регламентів;

визначення проблемних питань організації обліку бюджетних установ і організацій, а також заходів з їх вирішення.

Виконання цих завдань ускладнюється через обмежену кількість видань з організації бухгалтерського обліку в цілому та повну відсутність навчальної літератури з питань організації бухгалтерського обліку бюджетних установ.

Пропонований навчальний посібник підготовлено відповідно до типової програми дисципліни «Організація бухгалтерського обліку в бюджетних установах» згідно з навчальним планом магістерської підготовки. Тут розкрито загальні засади організації бухгалтерського обліку бюджетних установ, а також окремі аспекти організації щодо технології облікового процесу за основними напрямками; роботи облікового апарату; забезпечення та розвитку бухгалтерського обліку бюджетних установ.


1. Визначення до поняття «організація бухгалтерського обліку». Зміст та характеристика курсу

Як відомо з курсу «Бухгалтерський облік у бюджетних установах», до бюджетних установ і організацій належать такі, що здійснюють свою діяльність згідно з кошторисом доходів і видатків (їх головного планового та фінансового документу), отримуючи відповідні кошти із загального та спеціального фондів Державного й місцевих бюджетів.

Такий перерозподіл бюджетних коштів означає зрештою повне фінансове забезпечення зазначених установ з боку держави, передбачаючи водночас доручення на виконання певних державних функцій, як-от законодавчої та управлінської; захисту держави в цілому та її громадян зокрема, а також надання соціальних гарантій, таких як право на отримання безкоштовної освіти та медичної допомоги; право на свободу літературної, художньої, наукової та технічної творчості і т. ін. Важливість реалізації перелічених функцій у межах будь-якої держави важко переоцінити, а тому сумнівів стосовно доцільності існування бюджетних установ і організацій, вочевидь, не виникає.

Повертаючись до недавніх часів, згадаймо, що ще півтора десятиріччя тому бюджетні установи були вельми обмежені у правах на власну фінансово-господарську діяльність. Це пояснюється суворою регламентацією та відомчою підконтрольністю, що були притаманні економічній моделі колишнього Радянського Союзу. Останніми роками бюджетні установи істотно розширюють сферу своєї діяльності, активно залучаючись до системи ринкових відносин за подальшого додержання основних принципів державного фінансового забезпечення. Окрім того, номінальне управління замінюється реальною системою заходів і методів впливу, що мають на меті створити умови забезпечення оптимального функціонування та життєдіяльності бюджетної установи. Відтак роль бухгалтерського обліку як однієї зі складових процесу управління значно зростає, причому контрольна його функція, що раніше переважала, замінюється управлінською.

Проте бухгалтерський облік — це складна система, яка, у свою чергу, потребує розробки відповідного механізму оптимізації та раціонального функціонування. Ідеться про специфічний вид діяльності з управління обліковим процесом — організацію бухгалтерського обліку.

Зауважимо, що організація бухгалтерського обліку як окремий напрямок наукового вчення про бухгалтерський облік у цілому сформувалася порівняно недавно — у 1960-х роках. Біля витоків наукового обґрунтування та створення механізму організації бухгалтерського обліку стоять відомі радянські та українські вчені-економісти П. С. Безруких, А. Д. Шмигель, А. М. Кузьмінський, В. В. Сопко, Ю. Я. Литвин, В. П. Завгородній, В. О Півторадня та ін.

Отже маємо на сьогодні остаточне визначення поняття організації бухгалтерського обліку як сукупності засобів, способів і методів упорядкування та оптимізації існування системи бухгалтерського обліку.

Рис. 1. Основні складові організації бухгалтерського обліку

На підставі результатів проведених досліджень можна виокремити основні напрямки організації бухгалтерського обліку:

організація облікових номенклатур;

організація вибору носіїв інформації;

організація фіксування інформації на відповідних носіях;

організація руху носіїв облікової інформапції;

організація роботи апарату бухгалтерії;

організація забезпечення облікового процесу;

організація розвитку бухгалтерського обліку.


2. Предмет та об’єкти організації бухгалтерського обліку

Бухгалтерський облік у цілому, та облік бюджетних установ зокрема є, як уже зазначалося, складною багаторівневою системою (підсистемою), яка сприймається з різних позицій. Безперечно, така складність структури та наявність різних підходів до розгляду цієї системи — бухгалтерського обліку — свідчать на користь необхідності її організації.

Виходячи з тлумачення поняття «предмет», що визначається як «те, на що спрямовано дію», під предметом організації бухгалтерського обліку варто розуміти сам бухгалтерський облік. Очевидно, що таке визначення є надто загальним, а тому згадаймо, що розуміють під бухгалтерським обліком. Так підручник М. В. Кужельного, В. Г. Лінника «Теорія бухгалтерського обліку» дає таке визначення: «Бухгалтерський облік — це система суцільного, безперервного та взаємозв’язаного відображення господарської діяльності підприємства (установи, організації — авт.), засіб узагальнення всіх господарських операцій у вартісному вираженні».

Звернімо увагу на те, що до системи бухгалтерського обліку застосовуються такі характеристики, як суцільний, безперервний, взаємозв’язаний. Зазначені епітети, з метою пояснення поняття «процес», що являє собою послідовність дій, спрямованих на досягнення деякого результату. Отже, бухгалтерський облік — це передусім процес — процес впливу на економічні інформаційні потоки суб’єкта господарювання. Таким чином, першою складовою предмета організації бухгалтерського обліку є обліковий процес. Зазначений процес не є самопливним у часі і просторі, і для його відтворення потрібні насамперед виконавці, причому, з огляду на складність облікового процесу — виконавці, що відповідають певним вимогам. Тобто, з іншого боку, бухгалтерський облік — це певний (визнаний у світовому масштабі) вид людської діяльності. Кількість виконавців облікової роботи залежить від масштабів фінансово-господарської діяльності суб’єктів господарювання, а отже, і від обсягу облікових робіт. Але в будь-якому разі — коли це монопраця чи поєднання колективних зусиль — така діяльність потребує спеціальної організації. Звідси, другою складовою предмета організації бухгалтерського обліку виступає праця виконавців.

Характеристика роботи

Реферат

Кількість сторінок: 26

Безкоштовна робота

Закрити

Загальнотеоретичні основи організації бухгалтерського обліку

Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22
  • Заповнити форму замовлення:
Не заповнені всі поля!
Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.