План
1. Предмет організації бухгалтерського обліку, контролю та аналізу
2. Об’єкти організації бухгалтерського обліку, контролю та аналізу
3. Поетапна побудова технології бухгалтерського обліку, контролю та аналізу
4. Об’єкти організації облікового, контрольного та аналітичного процесів
5. Метод організації бухгалтерського обліку, контролю та аналізу

1. Предмет організації бухгалтерського обліку, контролю та аналізу

Організувати і в часі, і в просторі оптимальне функціонування бухгалтерського обліку, контролю та аналізу господарської діяльності можна, як уже зазначалося, лише в разі підходу до них як до певного виду робіт. Такий підхід ґрунтується на аспектних характеристиках зазначеного виду діяльності, а саме: технологічному й структурному.

Бухгалтерський облік, контроль та аналіз є вираженням внутрішньої потреби господарювання як системи, котра під впливом подальшого поділу праці розпадається на численні частини (елементи). Об’єднує ці елементи в сукупність технологія облікового, контрольного та аналітичного процесів, зміст яких визначається методикою й технікою збору, зберігання, нагромадження, пошуку, передавання та переробки даних. Тому назвати процеси за аналогією до виробничих можна розглядати як технологічні. Для їх організації дуже важливо визначити основні їхні елементи.

Оскільки будь-яка технологія базується на виробничих операціях, то основу облікового (контрольного або аналітичного) процесу становлять відповідні операції.

Облікові, контрольні та аналітичні операції — це будь-які елементарні або складні дії над даними чи інформацією з метою одержання проміжних або кінцевих облікових, контрольних чи аналітичних показників. Операції, характерні для облікового, контрольного або аналітичного процесу, поділяють на три види (категорії):

1) механічні; 2) переробні; 3) творчі.

До першого виду належать надходження документів, їх передавання, зберігання та реєстрація.

Серед операцій другого виду виокремлюють групування, методи логічного одержання показника (проведення бухгалтерські, розрахункові процедури контрольного чи аналітичного характеру тощо).

Операціями третього виду є складання підсумкових даних, пояснювальних записок, довідок (акти обстеження, висновки, пропозиції, рекомендації тощо).

На операції облікового, контрольного та аналітичного процесів істотно впливає технічний прогрес. Нині більшість з них виконуються способом машинної обробки (множення, ділення, реєстрація тощо). Значно зростає кількість переробних операцій.

Сукупність та послідовність операцій формують технологічні фази, або етапи, а останні, у свою чергу, — технологію облікового, контрольного й аналітичного процесів. Кожний технологічний процес як сукупність операцій являє собою систему, що має бути впорядкована в часі та просторі. У цьому аспекті облік, контроль і аналіз можна розглядати як систему, котра потребує організації.

Бухгалтерський облік, контроль та аналіз — це колективна праця. А будь-яка колективна праця як спільна діяльність різних виконавців є структурною.

У кожному господарстві бухгалтерський облік, контроль та аналіз мають на меті виконувати різні завдання, що випливають з особливостей відповідних функцій ведення господарства. Наприклад, у господарствах виробничого характеру (промисловість, сільське господарство, будівництво, транспорт і под.) це завдання з обліку, контролю та аналізу основних засобів, матеріалів, оплати праці, витрат виробництва, калькулювання собівартості продукції; в умовах підприємства торгівлі — завдання з обліку, контролю та аналізу товарів на складах, витрат обігу, основних засобів. Ці завдання визначаються згідно з топологічним рівнем абстрагування.

Зауважимо, що в економічній літературі структурні підрозділи називають по-різному: відділи, групи, сектори, підсистеми, блоки. Проте незалежно від назви вони є предметно-замкненими самостійними формуваннями.

На основі зазначених інформаційних зв’язків бухгалтерський облік як цілісна система має такий поділ за топологічною ознакою: кошти, матеріали, основні засоби, розрахунки, виробництво, готова продукція та її реалізація, витрати на виробництво, калькулювання собівартості продукції, позички банків, власні кошти тощо. Такий поділ дає змогу правильно визначити відповідні завдання кожної підсистеми (відділу, сектору), передбачати організаційні моделі побудови роботи відповідного апарату.

Кожна складова бухгалтерського обліку, визначена на підставі топологічного поділу, складається з багатьох елементів. Для цих елементів, як і для бухгалтерського обліку в цілому, характерним є те, що вони також мають кібернетичну будову, притаманну кожній такій системі: вхід, процес, вихід. Тому будь-яку структурну одиницю, визначену за допомогою топологічного поділу, слід також розглядати як систему, незалежно від розміру. Такий підхід забезпечує правильне формування й організацію загальної системи, виконання поставлених перед нею завдань, розроблення алгоритмів з метою автоматизації.

Отже, предмет бухгалтерського обліку, контролю та аналізу господарської діяльності охоплює:

обліковий, контрольний і аналітичний процеси;

працю людей, які здійснюють облік, контроль та аналіз;

забезпечення обліку, контролю й аналізу.

Кожна з перелічених складових предмета обліку, контролю та аналізу має свої специфічні об’єкти.

Характеристика роботи

Реферат

Кількість сторінок: 18

Безкоштовна робота

Закрити

Предмет і метод організації бухгалтерського обліку

Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22
  • Заповнити форму замовлення:
Не заповнені всі поля!
Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.