Особливості організації робіт з узагальнення даних обліку при складанні звітності

План
1. Загальні питання організації
2. Методичні основи організації звітності

2. Методичні основи організації звітності

Процес організації складання звітності здійснюється на основі даних підсумкового обліку — балансу періоду, який іноді називають балансовим узагальненням.

Це самостійний об’єкт організації облікового процесу, його можна охарактеризувати як упорядковану сукупність операцій з формування показників, що відображають стан та зміни стану господарських фактів — явищ та процесів — і результати виробничої та господарської діяльності підприємства за певний період.

Найбільш складним є організація складання фінансового звіту.

Основою організації та технології складання річного фінансового звіту є вимоги законів і нормативні акти, які регламентують обсяг, порядок означених дій, їхню методику та техніку і порядок подання до відповідних органів управління й контролю. Такими документами, є Закон про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні та Положення (стандарти) бухгалтерського обліку.

Ураховуючи тривалість складання річного фінансового звіту, весь комплекс робіт доцільно розчленувати на окремі етапи. Виділяють такі етапи робіт: організаційну підготовку (жовтень), річну інвентаризацію (листопад — грудень), складання річного бухгалтерського пробного балансу, фінансових звітних форм, пояснювальної записки тощо (січень), заключні роботи (лютий).

Кожний етап складається з окремих видів робіт. Наприклад, на етапі інвентаризації виконують такі роботи: інвентаризацію основних засобів, матеріалів, товарів на складах тощо. Склад робіт визначає головний бухгалтер, виходячи з конкретних умов господарства.

Важливим елементом організації робіт зі складання звітності є вибір методу організації. Найбільш придатним є графічний метод табельної форми.

При складанні графіків найбільш оптимальним є послідовність виконання робіт з урахуванням установлених строків подання звітності, досвіду роботи, рекомендацій.

Для організації складання звітності кожне підприємство повинно мати загальний табель звітності. Для його складання насамперед визначають користувачів підсумкової інформації, установлюють перелік адресатів і форм звітності, визначаються особи, відповідальні за виконання. Цей табель дає змогу простежити за своєчасністю подання даних у відповідні органи, а також впливає на зміст заключних робіт з організації звітності.

При організації руху носіїв облікової інформації цього етапу робіт необхідно визначити:

перелік робіт, які треба виконати під час заповнення окремих форм звітності;

взаємозв’язок окремих форм;

склад осіб, що відповідають за підготовку даних для заповнення тієї чи іншої форми;

строки підготовки даних (дні, години);

спосіб передачі даних виконавцю;

технічні засоби, які використовуються для підготовки зведених даних, тощо.

Організація звітності починається з виявлення складу облікових номенклатур, що мають бути відображені у відповідних підсумкових носіях інформації. Ці номенклатури являють собою систему показників, що характеризують стан та зміну стану господарських фактів — явищ і процесів, — а також активів, пасивів затрат, доходів та результатів діяльності.

Важливими факторами виявлення номенклатур звітності є: форма звітності, періодичність цієї звітності, строки її подання, джерела одержання цієї інформації. За цими ознаками номенклатуру зовнішню поділяють на певні групи.

1)за характером — на фінансову і внутрішньогосподарську;

2)за змістом — на статистичну, оперативну та бухгалтерську;

3)за періодичністю складання — на поточну і річну. При цьому до періодичної відносять разову, місячну, квартальну, піврічну та дев’ятимісячну.

Внутрішня звітність формується відповідно до потреб управління, оцінювання діяльності відповідного підрозділу. Тому номенклатуру внутрішньої звітності формують залежно від потреб підприємства та характеру його діяльності, для цього складають таблицю за формою 11.2.

Організація зовнішньої звітності залежить від вимог, поставлених до неї державними органами та контрагентами, тому облікові номенклатури зовнішньої звітності регламентовані законодавчими актами і стандартами бухгалтерського обліку. Номенклатуру цієї звітності виявляють складанням таблиці за формою 3.

Таблиця 2

ТАБЕЛЬ ВНУТРІШНЬОЇ ПОТОЧНОЇ ЗВІТНОСТІ СТРУКТУРНИХ
ПІДРОЗДІЛІВ ПІДПРИЄМСТВА (СКЛАДІВ, БРИГАД, ЦЕХІВ, ТОЩО)


п/п
Номер
форми
Назва
звітності
Структурний підрозділ Періодичність
подачі
Термін
подання
Відповідальний
виконавець
Кому
подається
1 2 3 4 5 6 7 8

1. місячної;

2. квартальної;

3. річної форми.

Таблиця 11.3

ТАБЕЛЬ ЗОВНІШНЬОЇ ЗВІТНОСТІ, ЯКУ ГОСПОДАРСТВО ПОВИННО ПОДАТИ В РІЗНІ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА УСТАНОВИ

а) статистична;

б) фінансова;

в) _________.


п/п
Номер форми
звітності
Назва форми
звітності
Кому подається Спосіб подання
(пошта, телефон)
Подання (адреса) Термін подання Відповідальна
особа
1 2 3 4 5 6 7 8

А. поточної ________________________________________________________
________________________________________________________

Б. проміжної

________________________________________________________
________________________________________________________

В. річної

________________________________________________________
________________________________________________________

На підставі табелів розробляють загальний графік підготовки, складання та подання річного звіту. У графіку передбачить такі підрозділи: загальні питання, інвентаризація, уточнення показників, складання балансу за грудень, окремих форм звітності в січні, підготовку пояснювальної записки, обговорення, здавання, заключні роботи. У кожному розділі передбачають відповідні види робіт, які потрібно виконати.

З метою конкретизації загального графіка робіт і складання звітності з окремих видів робіт (інвентаризація, уточнення показників поточного обліку, складання різних форм, пояснювальної записки тощо) оформлюють окремі графіки.

***Особлива увага має бути приділена на підприємствах організації по складанню форм фінансової звітності. Це дуже важливий етап організації річного звіту. Для організації цих робіт спочатку вибирають форми, які необхідно скласти відповідно до вимог нормативних документів. Складання кожної форми фінансового звіту доцільно доручати конкретній особі, яка ознайомлена з інструктивно-методичними документами, таблицями форм та змістом показників у цих формах. Форми заповнюються спочатку простим _олівцем, а потім вивіряють взаємозв’язки між ними.

Для складання кожної форми розробляють окрему таблицю. Приклад наведено у формі табл. 3.

Таблиця 3

ГРАФІК СКЛАДАННЯ ФОРМИ № 1 «БАЛАНС» РІЧНОГО ФІНАНСОВОГО ЗВІТУ (ТАБЛ. 11.3)

Організація робіт по проведення річної інвентаризації планують відповідно до вимог основних нормативних документів, насамперед до Закону про бухоблік і фінансову звітність та інструкції і інвестиції, складають окремий графік.Форма такого графіка наведена в: табл. 11.4.

Таблиця 4

ГРАФІК ПРОВЕДЕННЯ РІЧНОЇ ІНВЕНТАРІЗАЦІЇ НА _______ (ДІЛЯНЦІ ОБЛІКУ)

Складання приміток — (пояснювальної записки) потребує розробки спеціального графіка із зазначенням виконавців окремих робіт та строків їх виконання.При визначенні складу та структури пояснювальної записки (приміток) до річного звіту слід керуватися законом на його подання та відповідальними П(С) БО.

У кожному розділі наведено підрозділ.

Приклад графіка складання пояснювальної записки (приміток) до річного звіту складають за такою формою: табл. 5.

Таблиця 5

ГРАФІК СКЛАДАННЯ ПОЯСНЮВАЛЬНОЇ ЗАПИСКИ


п/п
Номер
розділу
Орієнтований обсяг робіт у машинописному варіанті Виконавець Термін використання Примітки
1 2 3 4 5 6

Значна робота по організації звітності пов’язана з перевіркою узгодження тих показників окремих форм звітності. Для цього складають спеціальну таблицю за формою, яка наведена у табл. 11.6.

Таблиця 6

ТАБЛИЦЯ ВЗАЄМОЗВ’ЯЗКІВ ПОКАЗНИКІВ РІЗНИХ ФОРМ ЗВІТНОСТІ


п/п
Номер
розділу
Рядок Показник Графа Номер
форми
Рядок Показник графа Сума крб.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

При розробці таблиці слід керуватися формами звітності та відповідними П(С) БО.

Технологія заключних робіт з річного звіту включає такі їх види: організацію здавання звіту, обговорення звіту в колективі, участь у роботі фінансових органів і органів управління.

Коригування показників звітності щодо подій після дати балансу.

Річний звіт головний бухгалтер подає особисто в передбачені законодавством інстанції, та строки.

Після аналізу річного звіту розробляють заходи щодо поліпшення роботи господарства.

Характеристика роботи

Реферат

Кількість сторінок: 10

Безкоштовна робота

Закрити

Особливості організації робіт з узагальнення даних обліку при складанні звітності

Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22
  • Заповнити форму замовлення:
Не заповнені всі поля!
Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.