План

1. Організація планування розвитку бухгалтерського обліку, контролю та аналізу

2. Види планів розвитку обліку, контролю та аналізу і їхній зміст

3. Методика організації впровадження окремих облікових, контрольних та аналітичних завдань

4. Ефективність заходів щодо розвитку бухгалтерського обліку, контролю та аналізу

5. Ефективність автоматизації бухгалтерського обліку, контролю та аналізу

5.1. Показники ефективності

5.2. Розрахунок затрат на розробку (прив’язування) та впровадження проекту

5.3. Визначення економії від впровадження проекту

5. ЕФЕКТИВНІСТЬ АВТОМАТИЗАЦІЇ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ, КОНТРОЛЮ ТА АНАЛІЗУ

5.1. Показники ефективності

Показниками ефективності обліку контролю та аналізу є:

— річна економія;

— річний економічний ефект;

— коефіцієнт економічної ефективності;

— строк окупності.

Величина річної економії визначається сумуванням економії, отриманої за рахунок удосконалення управління при використані інформації в умовах автоматизації бухгалтерського обліку та за рахунок зменшення затрат на обробку облікової інформації.

Річна економія (Ер) визначається формулою:

де Ру — річна економія, отримана за рахунок удосконалення управління при використанні інформації в умовах автоматизації бухгалтерського обліку, тис. грн.; Рз — річна економія, отримана від зменшення затрат на обробку бухгалтерської інформації в умовах автоматизації бухгалтерського обліку, тис. грн.

Річний економічний ефект (Е) визначається формулою:

де Еріч — річна економія; Ен — нормативний коефіцієнт ефективності капітальних вкладень. Ен приймається рівним 0,15;
Кр — одноразові затрати на розробку та впровадження проекту, тис. грн.

Розрахунковий коефіцієнт економічної ефективності (Кр) одноразових затрат визначається за формулою:

Строк окупності одноразових затрат (Сок) визначається за формулою:

Розрахунковий коефіцієнт економічної ефективності одноразових затрат (Кр) порівнюється з його нормативним значенням (Енот). Якщо виконується співвідношення , то затрати на розробку (прив’язування) та впровадження проекту автоматизації бухгалтерського обліку вважаються недоцільними.

Для капітальних вкладень в автоматизовані інформаційні системи обліку та обчислювальну техніку встановлена нормативна величина коефіцієнта економічної ефективності обчислювальної техніки Енот = 0,3.

Згідно з установленою величиною Енот допустимий строк окупності затрат на розробку (прив’язку та впровадження проекту Сок = = 3,3 року).


5.2. Розрахунок затрат на розробку (прив’язування) та впровадження проекту

Під затратами на створення (прив’язку) та впровадження проекту мають на увазі затрати замовника, які пов’язані з розробкою проекту та підготовкою його до впровадження, а також налагодження та впровадження засобів передачі даних.

Одноразові затрати на розробку та впровадження проекту (Кр) визначаються за формулою:

де Кп — затрати на розробку (придбання) проектної документації та програми до умов конкретного об’єкта впровадження;
Кк — капітальні затрати на придбання обчислювальної техніки.

До затрат на розробку (придбання) проектної документації та програм Кп належать такі:

затрати на розробку (прив’язку, придбання) проекту, а також витрати на машинний час, необхідний для налагодження програм;

затрати на створення нормативно-довідкової інформації та залишків на початок впровадження ІСО;

затрати на підготовку кадрів.


5.3. Визначення економії від впровадження проекту

Економія, яка виникла у зв’язку з удосконаленням фінансово-господарської діяльності, виявляється у зменшені собівартості продукції та визначається за формулою:

де Руч — річна економія витрат r-го виду, що входить у собівартість, яка виникає у зв’язку з використанням для прийняття рішень вихідної інформації;

де Куз — коефіцієнт зменшення затрат r-го виду, %; Сг — сума витрат r-го виду у собівартості, тис. грн.

Значення коефіцієнта зменшення деяких видів затрат у зв’язку з посиленням бухгалтерського контролю за господарською діяльністю встановлюється з урахуванням конкретних ситуацій впровадження АІСО.

Економія у сфері інформації визначається за формулою:

деСо — річні затрати на обробку бухгалтерської інформації у розрахунковому році за технології та організації праці, яка була до впровадження автоматизованої системи обробки інформації (тис. грн.); СІ — річні затрати на обробку бухгалтерської інформації в розрахунковому році в умовах технології та організації праці, яка запроваджена з виконанням автоматизованої обробки інформації (тис. грн.).

Річні затрати на обробку бухгалтерської інформації в умовах, які діяли до впровадження автоматизованої системи обробки інформації, визначаються за формулою:

де З — середньочасова заробітна плата робітника бухгалтерського апарату з урахуванням допоміжної заробітної плати, відрахувань на соціальне страхування та адміністративно-господарських витрат;

— трудоємність робіт, виконаних апаратом підприємства по і-й дільниці обліку при технології та організації обробки інформації (людино-год); п — кількість дільниць обліку.

де — трудоємність робіт, виконуваних бухгалтерським апаратом по і-й дільниці обліку при технології та організації праці, які були до впровадження автоматизованої системи обробки інформації, людино-год;

— індекс змін обсягу робіт по і-й дільниці обліку

де — кількість документорядків відповідно до впровадження обробки інформації.

Результати розрахунку економічної ефективності впровадження автоматизованої системи обробки інформації наводяться в таблиці, яка має такий вигляд:

Найменування показника Умовне
позначення
Числове
значення
Річна економія, тис. грн. Еріч
Річний економічний ефект (тис. грн.) Е
Розрахунковий коефіцієнт економічної ефективності одноразових затрат Ер
Розрахунковий строк окупності одноразових витрат, рік Ток
Характеристика роботи

Реферат

Кількість сторінок: 17

Безкоштовна робота

Закрити

Організація розвитку бухгалтерського обліку, контролю та аналізу

Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22
  • Заповнити форму замовлення:
Не заповнені всі поля!
Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.