План

1. Організація планування розвитку бухгалтерського обліку, контролю та аналізу

2. Види планів розвитку обліку, контролю та аналізу і їхній зміст

3. Методика організації впровадження окремих облікових, контрольних та аналітичних завдань

4. Ефективність заходів щодо розвитку бухгалтерського обліку, контролю та аналізу

5. Ефективність автоматизації бухгалтерського обліку, контролю та аналізу

5.1. Показники ефективності

5.2. Розрахунок затрат на розробку (прив’язування) та впровадження проекту

5.3. Визначення економії від впровадження проекту

3. Методика організації впровадження окремих облікових, контрольних та аналітичних завдань

У зв’язку з тим що спеціальних методик організації впровадження облікових, контрольних та аналітичних завдань немає, а в монографіях, статтях викладено лише окремі її елементи, у цьому підрозділі узагальнено передовий досвід деяких підприємств із впровадження облікових контрольних та аналітичних завдань.

Розглянемо методику організації впровадження найбільш складного облікового завдання — внутрішньогосподарського методу обліку затрат і калькуляції собівартості продукції на основі нормативного методу контролю.

Основними етапами впровадження завдання є вибір об’єктів, правова регламентація, організація обстеження етапу обліку виробництва, розроблення робочої інструкції (проекту); проведення виробничих нарад, експериментування, доробка робочої інструкції (проекту); внесення змін у положення, посадові інструкції, здавання робочої інструкції (проекту) в промислову експлуатацію.

Ті чи інші завдання можуть упроваджуватись на окремих або на всіх підприємствах об’єднання (галузі, підгалузі). Іноді в порядку експерименту завдання впроваджують на одному або кількох підприємствах, потім досвід узагальнюють і поширюють на інші підприємства (об’єднання). У цьому плані показовий досвід упровадження за нормативом методу обліку затрат та калькуляції собівартості продукції, який буде розглянуто далі.

Залежно від особливостей технології й організації виробництва, рівня застосування обчислювальної техніки та інших факторів завдання на певному об’єкті впроваджують повністю або частково. Зокрема, це стосується завдання з організації нормативного методу обліку затрат і калькуляції собівартості продукції. Це завдання можна розв’язувати і впроваджувати повністю зі складанням розгорнутої калькуляції собівартості продукції (за нормами, змінами норм, відхиленням від норм) і частково, коли використовуються лише елементи нормативного методу.

Основним документом упровадження облікового, контрольного і аналітичного завдання є наказ керівника підприємства. Якщо впровадження поширюється на ряд підвідомчих виробничих об’єднань, підприємств, то такий наказ видає об’єднання. Згідно з цим документом підвідомчі підприємства мають подати на затвердження план заходів щодо впровадження на підприємствах нормативного методу обліку затрат на виробництво; створити оперативні комісії під керівництвом головного інженера або заступника керівника. Комісія створюється в складі заступника (керівника); начальників управлінь — планово-економічного, бухгалтерського обліку і звітності (заступника керівника), технічного, головного механіка та енергетика, організації праці і заробітної плати, фінансового, контрольно-ревізійного і т. ін. Комісія виконує роботи з узагальнення та затвердження планів заходів, а також здійснює контроль за їх виконанням.

Управління бухгалтерського обліку і звітності, планово-економічне управління забезпечують підприємства (об’єднання) відповідними інструкціями, вказівками, рекомендаціями та іншими документами з нормативного методу обліку затрат і калькуляції собівартості продукції. Крім того, вони проводять з головними бухгалтерами та начальниками планово-економічних відділів підприємств семінари й організовують школи передового досвіду з організації впровадження нормативного методу обліку затрат і калькуляції собівартості продукції.

До наказу додається план заходів щодо впровадження нормативного методу обліку затрат і калькуляції собівартості продукції
(табл. 17.1).

На основі наказу, плану заходів щодо впровадження нормативного обліку складають аналогічні плани заходів у підрозділах підприємства.

Таблиця 17.1

ПЛАН ЗАХОДІВ ЩОДО ВПРОВАДЖЕННЯ НОРМАТИВНОГО МЕТОДУ ОБЛІКУ ВИТРАТ НА ВИРОБНИЦТВО І КАЛЬКУЛЯЦІЇ СОБІВАРТОСТІ ПРОДУКЦІЇ НА ОСНОВІ СИСТЕМИ ПРОГРЕСИВНИХ НОРМ І НОРМАТИВІВ на 2004—2008 рр.

№ з/п Заходи Строк виконання Відповідальні за виконання
1 Перевірити наявність і технічний стан ваговимірювального господарства, наявність затверджених норм і нормативів затрат сировини, матеріалів, трудових ресурсів, стан планування і обліку зат-
рат на виробництво, технічну і конструкторсько-технологічну документацію на продукцію, яку виробляють
На основі аналізу матеріалів перевірки визначити підрозділи підприємства, де впроваджуватиметься нормативний метод обліку затрат або його елементи
Розробити план заходів щодо ліквідації недоліків, удосконалення нормування, організації виробництва, планування й обліку; скласти графік впровадження нормативного методу (обліку затрат)
І
квартал 2004 р.
Технічні служби
2 Розробити і затвердити поетапний план (графік) роботи з організації впровадження нормативного методу обліку затрат або його елементів у розрізі підрозділів на основі представлених ними планів-графіків впровадження нормативного методу обліку ІІ
квартал 2004 р.
Управління бухгалтерського обліку і звітності
3 Розробити рекомендації з проведення поетапної роботи впровадження нормативного методу обліку затрат із застосуванням автоматизації обліково-обчислювальних робіт ІІ
квартал 2004 р.
Управління бухгалтерського обліку і звітності
4 Розробити інструкцію з нормативного методу обліку затрат і калькуляції собівартості продукції І
квартал 2004 р.
Те саме
5 Проводити у підрозділах підприємств, що впровадили нормативний метод обліку затрат і калькуляції собівартості продукції, семінари, школи вивчення і поширення його на інші підрозділи підприємства з бухгалтерами, спеціалістами інших служб Постійно за потребою Управління бухгалтерського обліку і звітності
6 Підвищувати рівень навчання з впровадження нормативного методу обліку затрат і калькуляції собівартості продукції, вивчити його вплив на підвищення ефективності управління промисловим виробництвом при підвищенні кваліфікації бухгалтерських працівників та ін. Постійно Те саме

Обстеження обліку затрат на виробництво проводиться для оцінки дійсного його стану і виявлення недоліків, що перешкоджають впровадженню нормативного обліку, розробці рекомендацій з їх ліквідації.

На кожному підприємстві складають план обстеження обліку затрат на виробництво.

План обстеження обліку затрат на виробництво

1. Номенклатура продукції, що випускається, постачальники, покупці.

2. Нарахування і розподіл амортизації.

3. Організація обліку матеріалів. Перелік впроваджених первинних документів.

3.1. Стан складського і ваговимірювального господарства.

3.2. Облік матеріалів на складі.

3.3. Облік руху матеріалів.

3.4. Облік матеріалів у бухгалтерії.

3.5. Стан норм витрат матеріалів.

4. Організація обліку праці і заробітної плати.

4.1. Чисельність підрозділів підприємств.

4.2. Форми і системи оплати праці, що застосовуються; положення про преміювання.

4.3. Організація обліку заробітної плати.

4.4. Стан нормативного господарства.

5. Організація обліку витрат і об’єкти калькуляції.

5.1. Об’єкти обліку витрат і об’єкти калькуляції.

5.2. Облік використання матеріалів на виробництві.

5.3. Розподіл заробітної плати.

5.4. Підсумок і розподіл витрат на утримання і експлуатацію обладнання, загальновиробничих витрат.

5.5. Облік відходів і витрат на виробництво.

5.6. Зведений облік витрат на виробництво.

5.7. Облік і оцінка незавершеного виробництва.

5.8. Калькуляція. Нормативне господарство.

6. Недоліки системи обліку витрат на виробництво і калькуляції собівартості продукції та методологічні принципи впровадження нормативного методу обліку.

6.1. План-графік робіт з впровадження нормативного методу обліку.

6.2. Недоліки системи обліку і рекомендації щодо її поліпшення.

6.3. Функціональні обов’язки структурних підрозділів об’єднання.

6.4. Положення про виробничий сектор обліку.

6.5. Посадові інструкції за нормативного методу обліку працівників виробничого сектора обліку.

7. Стан автоматизації бухгалтерського обліку на підприємстві, можливості впровадження комплексної механізації обліково-обчислювальних робіт.

7.1. Коротка характеристика технічної бази.

7.2. Склад автоматизованих дільниць обліку і перелік вихідних машинограм.

7.3. Пропозиції щодо удосконалення і розвитку автоматизації обліку:

а) затрат праці і заробітної плати;

б) матеріалів;

в) витрат на виробництво.

Розробка робочої інструкції (проекту) організації нормативного обліку. В робочій інструкції (індивідуальному проекті) нормативного методу обліку витрат і калькуляції собівартості продукції мають бути відображені і конкретна методологія нормативного обліку щодо конкретних умов виробництва, і його організація. Крім того, мають бути представлені конкретні форми первинних документів (з обліку витрат за нормами, зміни норм), облікових реєстрів (калькуляційні листи, картки обліку виробництва), інструкції щодо їх заповнення, рекомендації з удосконалення нормативного господарства тощо. Кожний рекомендований документ, реєстр візують особи, відповідальні за їх складання.

Проведення виробничих нарад. Важливим етапом впровадження завдання є виробничі наради з розгляду різних питань нормативного обліку. Для широкого обговорення основних питань необхідно скласти тематику нарад. Для прикладу подаємо тематику нарад на підприємстві на два місяці:

1. Принципи визначення об’єктів калькуляції і складання класифікатора-цінника.

2. Критична оцінка первинних документів.

3. Визначення основних видів відхилень від норм витрат матеріалів.

4. Порядок визначення сум відхилень.

5. Порядок розрахунку фактичних витрат матеріалів.

6. Обговорення інструкції щодо заповнення документів з витрат матеріалів.

7. Зміни форми маршрутного листка.

8. Обговорення інструкції щодо заповнення маршрутного листка.

9. Обговорення рекомендації щодо створення нормативної бази.

10. Обговорення строків складання середньотехнічних норм витрат матеріалів.

11. Забезпечення виконання першочергових заходів щодо впровадження нормативного обліку затрат і забезпеченість необхідними бланками для здійснення впровадження.

12. Обмін досвідом.

13. Зміна форми лімітно-забірної картки.

14. Порядок складання зведених поопераційних норм з праці в розмірі дільниць.

15. Погодження форм машинограм з витрат матеріалів.

16. Обговорення методу обліку затрат і калькуляції собівартості продукції.

Підсумки наради оформлюють протоколом, в якому обов’язково має бути рішення з обговорення з визначенням строків, виконавців тощо.

Експериментування робочої інструкції (індивідуального проекту). Цей етап впровадження завдання проводиться дублюванням його за нормативним методом за місяць (у рекомендованих документах, реєстрах та ін.).

Доробка робочої інструкції (індивідуального проекту) здійснюється за результатами експериментування.

Зміни і доповнення в положеннях про відділи, посадові інструкції вносяться, якщо цього потребує вирішення завдання, особливо це необхідно під час впровадження нормативного методу обліку затрат і калькуляції собівартості продукції.

Після обговорення і затвердження остаточного варіанта робочої інструкції (індивідуального проекту) завдання здають у промислову експлуатацію, що оформлюють спеціальним актом. 

Характеристика роботи

Реферат

Кількість сторінок: 17

Безкоштовна робота

Закрити

Організація розвитку бухгалтерського обліку, контролю та аналізу

Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22
  • Заповнити форму замовлення:
Не заповнені всі поля!
Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.