План

1. Організація планування розвитку бухгалтерського обліку, контролю та аналізу

2. Види планів розвитку обліку, контролю та аналізу і їхній зміст

3. Методика організації впровадження окремих облікових, контрольних та аналітичних завдань

4. Ефективність заходів щодо розвитку бухгалтерського обліку, контролю та аналізу

5. Ефективність автоматизації бухгалтерського обліку, контролю та аналізу

5.1. Показники ефективності

5.2. Розрахунок затрат на розробку (прив’язування) та впровадження проекту

5.3. Визначення економії від впровадження проекту

1. Організація планування розвитку бухгалтерського обліку, контролю та аналізу

Особливістю сучасного етапу розвитку нашої економіки є формування господарського механізму вдосконалення управління господарською діяльністю і важливих його функцій — бухгалтерського обліку, контролю та економічного аналізу.

Бухгалтерський облік, економічний контроль та аналіз потрібно, подібно до всієї системи управління, удосконалювати. Це можливо здійснювати тільки на планових засадах.

Загальні засади такого планування закладені в державній організації бухгалтерського обліку. Організаційне керівництво обліком в Україні покладено на два відомства — Державний комітет статистики та Міністерство фінансів.

Розробляючи систему національних рахунків, Комітет статистики закладає основи майбутнього плану рахунків бухгалтерського обліку.

Поряд із цим Державний комітет статистики України вирішує (часто разом з Міністерством фінансів України) і методологічні питання обліку — розробляє єдину методологію обліку, визначає загальний мінімум показників звітності, здійснює загальне керівництво організацією первинного обліку, перевіряє стан обліку і звітності тощо.

Методологічне керівництво бухгалтерським обліком в Україні покладено на Міністерство фінансів.

Міністерство фінансів України здійснює методологічне керівництво обліком, державний контроль за дотриманням фінансової дисципліни, затверджує за погодженням з Державним комітетом статистики України типові плани рахунків, форми бухгалтерського обліку, розглядає бухгалтерські фінансові звіти і т. ін.

Важлива роль в управлінні і розвитку бухгалтерського обліку, контролю та аналізу належить громадським організаціям, секції бухгалтерського обліку науково-технічної ради Міністерства фінансів України, асоціації бухгалтерів, таких як Федерація бухгалтерів та аудиторів України, Спілка аудиторів України тощо.


2. Види планів розвитку обліку, контролю та аналізу і їхній зміст

Облік, контроль та аналіз постійно розвиваються, що об’єктивно потребує їх перспективного, річного і поточного планування. Перспективне планування передбачає визначення центрального напряму розвитку бухгалтерського обліку, економічного контролю та аналізу; річне і поточне — планування сукупності заходів щодо їх удосконалення.

Плани розвитку бухгалтерського обліку, контролю та аналізу поділяють на перспективні, річні та поточні. Залежно від рівня розробки планів (для того чи іншого рівня ієрархічного ланцюга управління господарством) розрізняють плани первинної ланки і вищих ланок (зведені плани організацій).

План заходів щодо розвитку обліку, контролю та аналізу первинної ланки являє собою перелік робіт з різних напрямів їх удосконалення.

Зведені плани складають на основі планів первинних ланок і включають лише найважливіші заходи щодо вдосконалення бухгалтерського обліку, економічного контролю та аналізу.

Плани розвитку бухгалтерського обліку, контролю та аналізу включають:

плани вдосконалення методології і методики обліку, економічного контролю та аналізу — упровадження прогресивних форм і методів обліку; нових технічних прийомів контролю й економічного аналізу, особливо з використанням економіко-математичних методів; розроблення та впровадження облікових й аналітичних задач із застосуванням ЕОМ;

плани вдосконалення організації облікового, контрольного й аналітичного процесів — упровадження нових форм носіїв облікової, контрольної й аналітичної інформації; розроблення і впровадження раціональних схем вирішення облікових, контрольних і аналітичних завдань;

плани розвитку організаційної структури управління обліком, контролем та аналізом — розроблення раціональної організаційної структури управління, удосконалення складу структурних підрозділів;

плани розвитку організаційно-правового забезпечення обліку, контролю та аналізу — розроблення і впровадження положень про відділи (управління), що забезпечують облік, економічний контроль та аналіз; розробка і впровадження посадових інструкцій, графіків, стандартів тощо; уточнення діючих положень, посадових інструкцій;

план розвитку інформаційного і технічного забезпечення обліку, контролю та аналізу — розроблення і впровадження моделей інформаційного забезпечення вирішення облікових контрольних та аналітичних завдань; впровадження сучасної обчислювальної техніки і раціональної технології обробки інформації;

план науково-дослідницьких і експериментальних робіт — розроблення і реалізація заходів щодо вдосконалення обліку, контролю та аналізу, проведення в цьому напрямі експериментальних робіт науково-дослідними інститутами, вищими навчальними закладами, галузевими науково-дослідними лабораторіями і т. д.;

план соціального розвитку колективу — підготовка і підвищення кваліфікації апарату; проведення переатестації працівників; поліпшення умов праці працівників, зайнятих обліком, контролем та аналізом у функціональних підрозділах, заходи щодо забезпечення моральних і матеріальних потреб.

Плани оформлюють в окремих таблицях, де в підметі вказують заходи, а в присудку — відповідальних виконавців, строки виконання, затрати на реалізацію планів, ефективність від упровадження.

Характеристика роботи

Реферат

Кількість сторінок: 17

Безкоштовна робота

Закрити

Організація розвитку бухгалтерського обліку, контролю та аналізу

Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22
  • Заповнити форму замовлення:
Не заповнені всі поля!
Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.