ЗМІСТ

1. ОБЛІК ДОХОДІВ ВІД ЗВИЧАЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

1.1. Облік доходів від реалізації продукції, товарів (робіт, послуг)

1.2. Облік інших операційних доходів

1.3. Облік доходів, що виникають в ході інвестиційної діяльності

2. ОБЛІК ДОХОДІВ ВІД ФІНАНСОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ. ОБЛІК ІНШИХ ДОХОДІВ

3. ОБЛІК ДОХОДІВ ВІД НАДЗВИЧАЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

1. ОБЛІК ДОХОДІВ ВІД ЗВИЧАЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Під звичайною діяльністю розуміють будь-яку діяльність підприємства, а також операції, які її забезпечують або виникають внаслідок здійснення такої діяльності. Прикладом звичайної діяльності буде виробництво та реалізація продукції, розрахунки з постачальниками та замовниками, працівниками, податковими органами, банківськими установами тощо.

До звичайної діяльності підприємства належать також курсові різниці, списання знецінених запасів, переоцінка короткотермінових інвестицій, економічні санкції за господарськими договорами, за порушення податкового законодавства, тобто операції, які супроводжують звичайну діяльність підприємства.

Звичайна діяльність в свою чергу поділяється на операційну та іншу (фінансову та інвестиційну).

Для узагальнення цієї інформації призначені рахунки класу 7 „Доходи і результати діяльності”.

Рахунки даного класу – результативні, призначені для обліку господарських процесів.

Господарські процеси – це сукупність подібних за економічним змістом господарських операцій. Основні види господарських процесів – придбання виробничих (торгових) запасів, виготовлення продукції (виконання робіт, надання послуг), продаж товарів і готової продукції (робіт і послуг). Склад доходів та порядок їх визначення визначається відповідним П(С) БО 15 „Дохід”.

Рахунки господарських процесів перед складанням звітності закриваються, залишки по рахунках фінансових результатів переносяться на рахунок 44 „Нерозподілені прибутки (непокриті збитки)”.

Склад доходів та порядок їх визнання визначаються відповідними Положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку.

На рахунках Класу7 „Доходи і результати діяльності” (№70, 71, 72, 73, 74, 75), крім рахунка, №76 „Страхові платежі”, протягом звітного року, на дебеті щомісячно відображається належна сума непрямих податків, зборів (обов'язкових платежів), щорічне або щомісячне віднесення суми чистого доходу на рахунок №79 „Фінансові результати”, на кредиті відображається сума загального доходу разом із сумою непрямих податків, зборів (обов'язкових платежів), що включені до ціни продажу.

На рахунку №76 „Страхові платежі” узагальнюється інформація про страхові платежі та їх повернення страхувальникам із щомісячним віднесенням усієї різниці на субрахунок №703 „Дохід від реалізації робіт і послуг”.

Таким чином, рахунки 70 та 71 призначені для відображення доходів від операційної діяльності, а рахунок №73 – доходів від фінансової діяльності.

Рахунок №74 призначений для обліку доходів, пов’язаних передусім з інвестиційною діяльністю та доходів, що виникають в процесі звичайної діяльності, але не пов’язані з операційною або фінансовою діяльністю.


1.1. Облік доходів від реалізації продукції, товарів (робіт, послуг)

Для узагальнення інформації про доходи від реалізації готової продукції, товарів і послуг, та інших видів діяльності, призначено рахунок №70 „Доходи від реалізації”.

Рахунок №70 „Доходи від реалізації” має такі субрахунки:

№701 „Дохід від реалізації готової продукції”;

№702 „Дохід від реалізації товарів”;

№703 „Дохід від реалізації робіт і послуг”;

№704 „Вирахування з доходу”;

№705 „Перестрахування”.

На дебетірахунку №70 „Доходи від реалізації” відображається належна сума непрямих податків (акцизного збору, податку на додану вартість та інших, передбачених законодавством); результат операцій перестрахування (у кореспонденції з субрахунком №705 „Перестрахування”); результат зміни резервів незароблених премій (у страхових організаціях) та списання у порядку закриття на рахунок №79 „Фінансові результати”, на кредитісубрахунків №701-703 відображається збільшення (одержання) доходу.

На субрахунку №701 „Дохід від реалізації готової продукції” узагальнюється інформація про доходи від реалізації готової продукції.

На субрахунку №702 „Дохід від реалізації товарів” підприємства торгівлі та інші організації узагальнюють інформацію про доходи від реалізації товарів.

По кредиту рахунка 702 відображають збільшення (одержання доходу) за дебетом – належна сума непрямих податків (акцизного збору, податку на додану вартість та інших, передбачених законодавством) та списання у порядку закриття на рахунок 79 „Фінансові результати”.

На субрахунку №703 „Дохід від реалізації робіт і послуг” підприємства й організації, що виконують роботи і надають послуги, узагальнюють інформацію про доходи від реалізації робіт і послуг, про результати зміни резервів незароблених премій.

Аналітичний облік доходів від реалізації ведеться за видами (групами) продукції, товарів, робіт, послуг, регіонами збуту та/або іншими напрямками, визначеними підприємством.

На дебеті субрахунку№704 „Вирахування з доходу” відображаються суми надходжень за договорами комісії, агентськими та іншими аналогічними договорами на користь комітентів, принципалів; сума наданих після дати реалізації знижок покупцям: вартість повернених покупцем продукції та товарів та інші суми, що підлягають вирахуванню з доходів. На кредиті субрахунку №704 відображається списання дебетових оборотів нарахунок №79 „Фінансові результати”.

Первинними документами є рахунок бухгалтерії.

Дохід від реалізації продукції (товарів, інших активів) визначається в разі наявності всіх наведених нижче умов П(С) БО 15:

- покупцеві передані ризики й вигоди, пов’язані з правом власності на продукцію (товар, інший актив);

- підприємство не здійснює надалі управління та контроль за реалізованою продукцією (товарами, іншими активами);

- сума доходу (виручка) може бути достовірно визначена;

- є впевненість, що в результаті операції відбудеться збільшення економічних вигод підприємства.

Дохід не визначається, якщо підприємство отримало грошові кошти чи відбулося збільшення інших активів, але не виконана хоча б одна з наведених вище умов.

Дохід не визначається, якщо здійснюється обмін продукцією (товарами, роботами, послугами та іншими активами), які є подібними за призначенням та мають однакову справедливу вартість.

Будь-який аванс, вже отриманий за продаж продукції чи товарів, визначається як зобов’язання. При одержані авансу від організації-покупця за товари, які ще не відвантажені покупцю, сума авансу оплачується як кредиторська заборгованість.

Визначений дохід (виручка) від реалізації продукції (робіт, послуг, товарів) не коригується на величину пов’язаної з ним сумнівної та безнадійної дебіторської заборгованості. Сума такої заборгованості визначається витратами підприємства згідно з (стандартом) бухгалтерського обліку 10 „Дебіторська заборгованість”.

Особливості визначення доходу від надання послуг випливають із специфіки даного виду господарських операцій.

Якщо сума доходу буде достовірно оцінена, то дохід визначається за такою оцінкою.

Результат операції з надання послуг може бути достовірно оцінений за наявності всіх наведених нижче умов:

- можливості достовірної оцінки доходу;

- імовірність надходження економічних вигод від надання послуг;

- можливості достовірної оцінки ступеня завершеності надання послуг на дату балансу.

Якщо послуги полягають у виконані невизначеної кількості дій (операцій) за визначений період часу, то дохід визначається шляхом рівномірного його нарахування за цей період.

Якщо дохід (виручка) від надання послуг не може бути достовірно визначений, то він відображається в бухгалтерському обліку в розмірі визначених витрат, що підлягають відшкодуванню.

Як правило, достовірність оцінки доходу і ймовірність надходження економічних вигод випливає з умов договору та надання послуг, яким передбачена вартість і порядок розрахунків, які можуть надаватися протягом кількох звітних періодів.

У цьому випадку необхідно визначити доходи звітного періоду, виходячи із ступеня завершеності наданих послуг.

Оцінка ступеня завершеності операцій з надання послуг проводиться:

- вивченням виконаної роботи: передбачається оглядова експертна оцінка;

- визначенням питомої ваги обсягу послуг, наданих на певну дату, у загальному обсязі послуг, які мають бути надані;

- визначенням питомої ваги витрат, яких зазнає підприємство у зв’язку з наданням послуг у загальній очікуваній сумі таких витрат.

Дохід від реалізації товарів визначається за методом нарахування, тобто в момент відвантаження продукції покупцям і виникнення дебіторської заборгованості. Згідно з принципами відповідності витрати на безнадійну заборгованість мають бути узгоджені з доходами від реалізації товарів за звітними періодами. Підприємствами створюється резерв сумнівних боргів. При цьому сума нарахованого резерву не зменшує визначений раніше дохід від реалізації, а включається до складу інших операційних витрат.

У разі відстрочення платежу, внаслідок чого виникає різниця між справедливою вартістю та номінальною сумою грошових коштів або їх еквівалентів, які підлягають отриманню за продукцію (товари роботи, послуги та інші активи), така різниця визнається доходом у вигляді відсотків.

За бартерним контрактом сума доходу визначається за справедливою вартістю активів, робіт, послуг що одержані або підлягають одержанню підприємством, зменшеною або збільшеною відповідно на суму переданих або одержаних грошових коштів та їх еквівалентів.

Якщо справедливу вартість активів, робіт, послуг, які отримані або підлягають отриманню за бартерним контрактом, достовірно визначити неможливо, то дохід визначається за справедливою вартістю активів, робіт, послуг (крім грошових коштів та їх еквівалентів), що передані за цим бартерним контрактом.

Господарська діяльність підприємств може здійснюватись за рахунок цільового фінансування.

Цільове фінансування не визнається дохо­дом доти, поки не існує підтвердження того, що воно буде отримане та підприємство виконає умови щодо такого фінансування.

Отримане цільове фінансування визнається доходом протягом тих періодів, в яких були зазнані витрати, пов'язані з виконанням умов цільового фінансування.

Цільове фінансування капітальних інвестицій визнається доходом протягом періоду корисного ви­користання відповідних об'єктів інвестування (ос­новних засобів, нематеріальних активів тощо) про­порційно сумі нарахованої амортизації цих об'єктів.

Цільове фінансування для компенсації витрат (збитків), яких зазнало підприємство, та фінансуван­ня для надання підтримки підприємству без установ­лення умов його витрачання на виконання у майбут­ньому певних заходів визнаються дебіторською забо­ргованістю з одночасним визнанням доходу.

Типова кореспонденція з обліку доходів від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

Зміст господарської операції Дт Кт
1. Відображено дохід від реалізації: а) готової продукції; б) товарів;

в) валюти;

г) робіт та послуг;

д) запасів МШТ, запчастин

361 361

31

361

36

701 702

711

703

712

2. Відображено суму ПДВ в доході від реалізації 701, 702, 703, 712 641
3. Відвантажена продукція покупцям товари покупцям 36 36 70 702
4. Оприбутковано готівку, як дохід від реалізації 30, 31 70, 71
5. Відображено належну до отримання суму орендної плати - сума ПДВ 377 713 713 641
6. Отримання векселя за продані товари (роботи, послуги) та за іншими операціями 341 702
7. Виникнення дебіторської заборгованості за виданими авансами з підзвітними особами, за нарахованими доходами, за претензіями за відшкодування збитків з іншими дебіторами 37 субрахунки 371-376 70
8. Списано дебіторську заборгованість, по якій минув строк позової давності 63, 685 717
9. Відображено дохід від задоволення претензії (штрафи, пені, неустойки) 63 715
10. Нараховані платежі до бюджету – податок на прибуток 98 641
11. Одержані аванси від виконання робіт, послуг, а також суму попередньої оплати покупцями і замовниками Рахунків-фактур постачальника за продукцію 703 701 641
12. Списано на фінансові результати: - збутові витрати - списано торгову націнку

- дохід від реалізації

- собівартість реалізації

- прибуток від діяльності підприємства

79 282

70, 702

79

79

93 285

79

90

44

Характеристика роботи

Реферат

Кількість сторінок: 20

Безкоштовна робота

Закрити

Облік доходів від діяльності

Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22
  • Заповнити форму замовлення:
Не заповнені всі поля!
Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.