Характеристика роботи

Курсова

Кількість сторінок: 30

Платна робота

Ціна: 300.00грн.

Замовити роботу

Зміст

Вступ

1. Документ як основний елемент документного фонду.

2. Поняття обліку документного фонду, його значення. Вимоги до обліку документного фонду.

3. Одиниці обліку фонду.

4. Сумарний облік документного фонду.

5. Індивідуальний облік.

6. Переоблік.

Висновок

Список використаної літератури

Додатки

Вступ

Рівень наукового та інтелектуального потенціалу кожної держави визначається станом створення власної інфраструктури, становлення та розвитку соціально-орієнтованої документно-інформаційної системи, інтенсивним зростанням документних потоків і масивів інформації як вітчизняного, так і зарубіжного походження. Інформаційні ресурси є продуктом інтелектуальної діяльності суспільства і розглядаються в даний час як стратегічний ресурс розвитку будь-якої країни, який за своєю значущістю не уступає іншим – фінансовим, сировинним, матеріально-технічним.

Перед нашою країною постає завдання – cтворення розгорнутої структурованої системи документно-інформаційних ресурсів, а відтак, розбудови інформаційного суспільства.

В широкому розумінні інформаційні ресурси – це будь-яка зафіксована на традиційних чи електронних носіях інформація, придатна для збереження і розповсюдження, зокрема:

опубліковані і неопубліковані документи;

повнотекстові бази даних;

бібліографічна продукція;

довідково-бібліографічний апарат (ДБА) бібліотек, в тому числі каталоги і бібліотечні картотеки, електронні бази даних (ЕБД);

фактографічні бази даних;

оглядово-аналітична продукція;

послуги, пропоновані на інформаційному ринку;

комп'ютерні мережі зв'язку;

програмні засоби, що забезпечують створення інформаційних систем і розвиток телекомунікаційних мереж;

і, насамкінець, це установи, в т.ч. бібліотеки, які створюють інформаційну продукцію, накопичують і використовують інформаційні ресурси.

21 століття – це суспільство інформативного типу, суспільство, в якому інформація є визначальним чинником науково – технічного прогресу.

В Україні на рівні держави прийнято пакет законодавчих документів, спрямованих на інформатизацію українського суспільства. Зокрема, закони України „Про інформацію”, „Про науково-технічну інформацію”, „Про Національну програму інформатизації”, які юридично закріпляють права громадян на доступ і отримання необхідної інформації. В умовах демократизації та інформатизації суспільства, впровадження ринкової економіки суттєво підвищується роль інформаційних та документних фондів у задоволенні інформаційних потреб суспільства.

Інформаційний потенціал суспільства значною мірою залежить від якості сукупного документного ресурсу держави й технологій його використання. Інформація є невід'ємною складовою частиною документного фонду.

Документний фонд є джерелом наукової, виробничої, художньої, побутової та іншої інформації, і акумулює в собі всі культурні, духовні, наукові та виробничі надбання людства.

Основною функцією будь-якого документного фонду є його інформативність. Адже фонд який містить документи, але не містить потрібної інформації у цих документах не може існувати як важливий інформаційний ресурс суспільства.

Документний фонд — це не довільно зібрані документи, а підібрані на основі старанного їх відбору, у відповідності до завдань інформаційної установи і потреб її користувачів. Документний фонд створюють не самоцільно, а для широкого громадського використання. Всі ці ознаки характеризують суть документного фонду. Чим якісніший фонд, тим повніше задовольняються потреби користувачів, тим краще виконує інформаційний заклад покладені на нього суспільством функції.

Оцінюючи роль останнього десятиріччя в розвитку і збагаченні знання про документ, можна констатувати, що з часів Поля Отле даний період виявився найпліднішим по глибині і масштабам нових ідей, продуктивності їх осмислення і практичного впровадження. Без перебільшення можна стверджувати, що багато в чому це відбулося завдяки роботам Г.Г. Воробйова.

Навчальний посібник Ю.Н. Столярова «Документарний ресурс» (М., 2001.- 152 с.) став підсумком багаторічних напрацювань автора, квінтесенцією його вчення про сутність і статус документа у всіх проявах.

Автор переконливо доводить, що кожна установа, підприємство, організація функціонує на основі системи документних ресурсів, серед яких важливе місце посідають документні фонди бібліотек, архівів, музеїв, фондів НТІ.

Мета дипломної роботи полягає в аналізі та вивченні обліку документного фонду.

Предмет дипломної роботи: облік документного фонду.

Об’єкт дипломної роботи: документний фонд.

Завдання дипломної роботи:

охарактеризувати документ як основний елемент докуметного фонду;

розкрити поняття обліку документного фонду, його значення;

охарактеризувати вимоги до обліку документного фонду;

розглянути види обліку документного фонду, його технологію;

розкрити поняття переобліку;

Рішення поставлених задач потребувало використування таких наукових методів: аналізу, синтезу, абстрагування, узагальнення, моделювання.

Структура роботи. Робота складається з вступу, основної частини, висновків, списку використаної літератури, додатків.

Закрити

Облік документного фонду

Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22
  • Заповнити форму замовлення:
Не заповнені всі поля!
Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.