Податковий облік і звітність на прикладі Міської дитячої лікарні Рівненської міської Ради

Характеристика роботи

Курсова

Кількість сторінок: 43

Платна робота

Ціна: 300.00грн.

Замовити роботу

ЗМІСТ

ВСТУП 4

РОЗДІЛ 1 ПЛАТА ЗА РЕСУРСИ ЯК ІНТРУМЕНТ ВПЛИВУ НА РАЦІОНАЛЬНЕ ВИКОРИСТАННЯ РЕСУРСІВ 7

РОЗДІЛ 2 ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ ПОДАТКОВОГО ОБЛІКУ І ЗВІТНОСТІ НА ПРИКЛАДІ БЮДЖЕТНОЇ УСТАНОВИ МІСЬКОЇ ДИТЯЧОЇ ЛІКАРНІ РІВНЕНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 10

2.1. Організаційно-економічна характеристика Міської дитячої лікарні Рівненської міської Ради 10

2.2. Облік і звітність за податком на доходи фізичних осіб 16

2.2.1. Документальне забезпечення та облік податку на доходи фізичних осіб 16

2.2.2. Порядок складання звітності за податком на доходи фізичних осіб 19

2.2.3. Розрахунок податку на доходи фізичних осіб на прикладі Міської дитячої лікарні Рівненської міської Ради 22

2.3. Облік і звітність по єдиному страховому внеску 24

2.3.1. Документальне забезпечення та облік єдиного внеску 24

2.3.2. Порядок складання звітності по єдиному страховому внеску 26

2.3.3. Розрахунок єдиного внеску на прикладі прикладі Міської дитячої лікарні Рівненської міської Ради 28

РОЗДІЛ 3 ПРАКТИЧНА ЧАСТИНА 33

РОЗДІЛ 4 ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ТА ПОДАТКОВОГО ОБЛІКУ НА ПРИКЛАДІ МІСЬКОЇ ДИТЯЧОЇЛІКАРНІ РІВНЕНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

ВИСНОВКИ 40

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 42

ДОДАТКИ 44

ВСТУП

Актуальність теми. Радикальна реформа економіки України в період переходу до ринкових відносин , серед інших заходів, передбачає зміни, в тому числі і податкового обліку.

Реформування економіки України зумовило значні зміни фінансового механізму її регулювання, зокрема податкової системи. Ця система сталаоднією з найважливіших у фінансових відносинах між державою і суб'єктамигосподарювання. До того ж вона є різноплановою і зачіпає практично всіаспекти діяльності підприємств. Хоч це не всіма спеціалістами і практиками однозначно сприймається, податкова система постійно удосконалюється, що свідчить про намагання запровадити ефективно діючі відносини між державою і підприємствами, які, поряд з формуваннямбюджету, тобто здійсненням фіскальної функції щодо вилучення коштівпідприємств, забезпечували б стимулювання і регулювання виробництва.

Законодавче визначено багатоваріантну систему оподаткування, яка включає прямі і непрямі податки, податкові платежі, для визначення яки застосовуються специфічні механізми обчислення, різні бази, воно покриваються з різних джерел: прибутку чи витрат виробництва. Тому облікове забезпечення звітності про податки і податкові платежі є надзвичайно важливим, якщо до того ж врахувати доволі жорстку систему фінансових санкцій, яка застосовується до підприємств, керівників і бухгалтерів при виявленні помилок і викривлень у визначенні податків і податкових платежів.

Разом з тим нестабільність податкової системи, а також те, що зміни в ній не завжди адекватно враховувались при реформуванні бухгалтерського обліку, зрештою, суб'єктивні причини /використання застарілих реєстрів обліку, відсутність належних нормативних і методичних матеріалів тощо/ у, відсутність належних нормативних і методичних матеріалів тощо/ призводять в ряді випадків до суттєвих помилок при визначенні податків і податкових платежів

У вітчизняній та зарубіжній літературі є ряд науковців, які присвятили свої праці дослідженню проблеми ефективності формування фінансових ресурсів місцевих бюджетів, ролі місцевих податків і зборів у формування дохідної частини місцевого бюджету. Серед українських вчених це А.Є. Буряченко, О.Д. Василик, М.А. Гапонюк, О.П. Кириленко, В.М. Опарін, A.A. Славкова, Н.Б. Ярошевич та В.П. Яцюта, а також зарубіжні дослідники – Б. Аллан, Ш. Бланкарт, , Р. Мертон, Дж.Е. Стігліц і інші. Ці науковці досліджують у своїх працях економічний зміст та призначення місцевих податків та зборів, описують зарубіжний досвід та перспективу його впровадження в Україні.

Метою курсової роботи є формування системи знань з теорії та практики нарахування й сплати податків, зборів і обов'язкових платежів, а також відображення у системі рахунків бухгалтерського обліку інформації про розрахунки платників податків з бюджетом .

Багатогранність поставленої мети визначила необхідність вирішення таких завдань:

  • теоретично обґрунтувати суть і методичні основи податкового обліку і звітності у бюджетних установаї;
  • вивчити діючу методику ведення податкового обліку і звітності;
  • обґрунтувати методику проведення контрольно-ревізійної роботи по розрахунках з бюджетом за податками і платежами;
  • дослідити процес обліку та сплати ПДФО.
  • дослідити процес обліку та сплати ЄСВ.
  • вивчити діючу методику ведення податкового обліку і звітностей зі сплати ПДФО та ЄСВ до бюджету
  • дати пропозиції щодо удосконалення нарахування та сплати податку Міської дитячої лікарні

Предмет і об’єкт дослідження. Предметом дослідження є питання податкового обліку бюдженоїустнови, процес обліку і звітності податку на доходи фізичних осіб, а також єдиного соціального внеску, та шляхи з вдосконалення їх нарахувань та сплати до бюджету.

Об'єктом дослідження є процес обліку розрахунків працівників Міської дитячої лікарні зі сплати ПДФО та ЄСВ до бюджету

При виконанні курсової роботи опрацьовано Укази Президента України, Закони України, Постанови Верховної Ради України, декрети Кабінету Міністрів України, листи Державної Податкової Адміністрації, нормативні документи з податкового обліку і звітності, а також праці вітчизняних і зарубіжних вчених; періодичні видання, в яких висвітлюються проблеми,що стосуються теми та галузі дослідження.

Достовірність висновків та результатів забезпечення використанням наступних методів дослідження: загальнонаукових (аналіз, синтез, індукція, дедукція, аналогія, абстрагування, конкретизація), методичних прийомів (огляд, запит, підрахунок, аналітичні процедури, узагальнення)і інші.

Курсова робота має наступну структуру: вступ, чотири розділи, висновки, список використаних джерел, додатки.

У першому розділі описано роль місцевих податків і зборів в формуванні доходів бюджетів.

У другому розділі подано інформацію про облік і звітність за податком на доходи фізичних осіб та по єдиному страховому внеску. ПДФО — загальнодержавний податок, що стягується з доходів фізичних осіб (громадян — резидентів) і не резидентів, які отримують доходи з джерел їх походження в Україні. Описано про порядок складання звітності за податком згідно досліджуваної установи, та здійснено розрахунок ПДФО згідно документів бази дослідження. Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування (далі - єдиний внесок) - консолідований страховий внесок, збір якого здійснюється до системи загальнообов'язкового державного соціального страхування в обов'язковому порядку та на регулярній основі. Здійснено розрахунок єдиного внеску згідно документів досліджуваної установи.

У третьому розділі курсової роботи здійснено розрахунок практичної частини (задачі).

Висновки сформовані на основі проведеної роботи, а також включають інформацію про результати досліджень та виконання поставлених завдань.

Курсова робота виконана на основі положення установи, регістрів обліку, Звіту про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, компенсації) застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування до органів доходів і зборів, податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, і сум утриманого з них податку, які включаються в додатки.

Закрити

Податковий облік і звітність на прикладі Міської дитячої лікарні Рівненської міської Ради

Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22
  • Заповнити форму замовлення:
Не заповнені всі поля!
Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.