Характеристика роботи

Курсова

Кількість сторінок: 64

Платна робота

Ціна: 300.00грн.

Замовити роботу

ЗМІСТ

ВСТУП 3

РОЗДІЛ І. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ОБЛІКУ ДОХОДІВ І ВИТРАТ ВІД ФІНАНСОВИХ ОПЕРАЦІЙ 6

1.1. Економічна природа доходів і витрат від фінансових операцій 6

1.2. Класифікація та оцінка доходів і витрат від фінансових операцій 9

1.3. Облікова політика і критична оцінка нормативно-законодавчих документів та літературних джерел з обліку доходів і витрат від фінансових операцій 11

РОЗДІЛ ІІ. ОБЛІК ДОХОДІВ І ВИТРАТ ВІД ФІНАНСОВИХ

ОПЕРАЦІЙ 18

2.1. Побудова облікового процесу та організація обліку доходів і витрат від фінансових операцій 18

2.2. Аналіз фінансових показників підприємства 23

2.3. Аналітичний і синтетичний облік господарських операцій 29

2.4. Порядок складання та надання звітності доходів і витрат від фінансових операцій 32

РОЗДІЛ ІІІ. УДОСКОНАЛЕННЯ ОБЛІКУ ДОХОДІВ І ВИТРАТ ВІД ФІНАНСОВИХ ОПЕРАЦІЙ 37

3.1. Оцінка діючої системи обліку доходів і витрат від фінансових операцій на підприємстві 37

3.2. Розробка рекомендацій з обліку доходів і витрат від фінансових операцій 41

ВИСНОВКИ 46

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 48

ДОДАТКИ 52

ВСТУП

Актуальність теми визначається тим, що ринкова система господарювання, яка формується в Україні, обумовлює зміну форм та методів управління економікою підприємства, вимагає нових підходів до визначення місця і ролі підприємства в розвитку суспільного виробництва. В перехідний період виникають та отримують розвиток принципово нові організаційно-правові форми господарювання, змінюється система економічних відносин з державою, власниками, господарським партнерами, працівниками.

Характерною особливістю сучасного розвитку економіки України є глобальні економічні перетворення в сфері виробництва на основі ринкових відносин. Ринкові відносини вимагають перегляду системи бухгалтерського обліку, одним із центральних елементів яких є облік фінансових доходів і витрат. Сучасні умови господарювання вимагають вирішення цілого ряду нерозв’язних облікових питань. Зокрема це є теоретичні та методологічні аспекти обліку фінансових доходів і витрат.

Реалізація фінансової стратегії підприємства значною мірою залежить від рівня управління його доходами та витратами, метою якого є отримання прибутку. Разом з тим, доходи і витрати можуть розглядатися як відносно самостійні об’єкти управління, аналіз складу та динаміки яких дозволяє оцінити відповідність змін, що відбулися у звітному періоді, стратегічним намірам підприємства.

Фінансові результати від фінансової діяльності підприємства до оподаткування складаються з прибутків або збитків фінансової діяльності підприємства.

Отримання доходів створює основу для самофінансування підприємства за умови, що їх розмір достатній для покриття витрат підприємства з реалізації товарів та інших видів діяльності, виконання зобов’язань перед бюджетом та утворення чистого прибутку.

Розмір отриманих доходів визначає економічну стратегію підприємства з питань управління фінансовими ресурсами та витратами, персоналом підприємства і оплатою його праці, податковою, фінансовю, дивідендною політикою підприємства.

Водночас можливості підприємства щодо успішного продажу своєї продукції (товарів, послуг) і отримання доходів залежать від ефективності організації торговельно-технологічних процесів, ступеня використання наявного ресурсного потенціалу, раціональності здійснених витрат тощо.

Джерельною базою при написанні курсової роботи були використані праці таких відомих в Україні і за кордоном авторів як Белуха Н. Т., Берсуцкий Я. Г., Білоус В. Т., Білоусько В. С., Бутинець Ф. Ф., Валуев Б. И., Грабова Н. М., Дорош Н. І., Коробов М. Я., Коростишев О. В., Кулаковська Л. П., Палюх М. С., Панкратова Е. Н., Пархоменко В. М., Савицкая Г. В., Савич В. І., Самарченко Е., Сенчішак С. В., Скирпан О. П., Скрипнік Т. А., Собко Л. В., Сопко В. В., Сопко О. В., Телегунь М. І., Теслюк В. М., Ткаченко Н. М., Турій О. В., Усач Б. Ф., Шепітко Г. Ф., Шерер І. Л., Шигун М. М. та інших.

Важливе теоретичне й практичне значення вказаних проблем та їх невирішеність зумовили необхідність проведення цього дослідження та вибір теми курсової роботи.

Метою даного дослідження є вивчення теоритичних і практичних питань обліку доходів, фінансових результатів, та шляхів удосконалення обліку доходів і фінансових результатів діяльності на конкретному підприємстві.

Досягнення цієї мети включає рішення наступних завдань:

- дослідження існуючих поглядів на дану тему в науковій літературі та періодичних виданнях;

- вивчення і відображення в бухгалтерському обліку доходів і фінансових результатів діяльності підприємства;

- визначення основних показників, які будуть при проведенні аналізу господарської діяльності підприємства, а саме доходів і фінансових резуультатів;

- відображення основних напрямків обліку доходів та фінансових результатів підприємства;

- обгрунтування пропозицій щодо удосконалення обліку доходів та фінансових результатів.

Предметом дослідження є теоритичні, методологічні особливості обліку доходів і фінансових результатів, а також їх аналізу.

Об'єктом дослідження даної роботи являється СП. ЗАТ. «Теріхем-Луцьк».

Дослідження проводилось на основі використання закону і нормативно-правових актів, наукової літератури, матеріалів періодичних видань і даних бухгалтерського обліку та звітності СП. ЗАТ. «Теріхем-Луцьк», які є необхідними джерелами для висвітлення даної теми.

Закрити

Облік доходів і витрат від фінансових операцій

Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22
  • Заповнити форму замовлення:
Не заповнені всі поля!
Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.