Зміст

ВСТУП 

I. Нуково-теоретичні та методологічні основи обліку запасів 

1.1. Поняття виробничих запасів, їх визначення та класифікація 

1.2. Облікова політика щодо оцінки надходження виробничих запасів 

1.3. Документальне оформлення обліку надходження виробничих запасів й організація їх складського обліку 

II. Облік виробничих запасів 

2.1. Характеристика рахунків, призначених для обліку виробничих запасів 

2.2. Облік надходження виробничих запасів 

2.3. Облік результатів інвентаризації виробничих запасів 

III. Характеристика виробничо-фінансової діяльності підприємства 

3.1. Загальна характеристика підприємства та його показники 

3.2. Структурно-динамічний аналіз фінансових результатів на прикладі ТОВ ВП "Кременецьцукор" 

IV. Комп'ютеризація обліку 

ВИСНОВКИ 

Список використаної література

Обов'язковими умовами нормального функціонування виробничого процесу є своєчасне забезпечення підприємства матеріальними ресурсами і раціональне, ефективне їх використання. Важливим фактором забезпеченості підприємства матеріальними ресурсами є правильність розрахунку необхідності в них, раціонально - технічне забезпечення і економічно ефективне використання матеріальних ресурсів у виробництві.

Своєчасне забезпечення виробництва матеріальними ресурсами іїх раціональне використання у значній мірі залежить від матеріально–технічного постачання. Працівники бухгалтерії передусім перевіряють обгрунтованість, реальність встановлених норм і нормативів, які покладено в основу розрахунку потреб підприємства в матеріальних ресурсах для виконання виробничої програми та на господарські потреби. Перевіряють відповідність плану постачання потребам виробництва продукції і утворення необхідних запасів, виходячи з прогресивних норм витрат матеріалів. На підприємстві проводиться активна робота щодо впровадження організаційно- технічних міроприємств по виявленню внутрішньовиробничих резервів і конкретних міроприємств по їх використанню. Тобто, проводиться аналіз забезпеченості потреб у матеріальних ресурсах джерелами покриття, що є важливою умовою безперебійної (ритмічної) роботи підприємства.

В основу розрахунку потреби підприємства в матеріальних ресурсах покладено нормативи і норми їх розрахунку. Тобто, на кожному підприємстві розраховують складський запас матеріалів, який потрібен для виробництва основної продукції. Стану складських запасів приділяється велика увага на будь- якому підприємстві.

Потребу в матеріальних ресурсах на створення запасів на кінець періоду використовують на підприємстві в трьох оцінках: натуральних одиницях виміру, що необхідно для встановлення потреби в складських приміщеннях; по вартості для виявлення потреби в оборотних засобах; в днях забезпеченості — для цілей планування і організації контролю.


1.3. Документальне оформлення обліку надходження виробничихзапасів й організація їх складського обліку

Переважну більшість виробничих запасів підприємства придбають у постачальників на підставі укладених договорів (контрактів, угод). На відвантажені (відпущені) матеріальні цінності постачальник виписує рахунок-фактуру та інші розрахунково-платіжні документи (у яких вказуються назва, номенклатурний номер, одиниця виміру, кількість, сорт, ціна кожного виду матеріальних цінностей, що відпускаються, ставка і сума ПДВ, загальна сума, що підлягає до оплати), а також податкову накладну. Податкова накладна надає право покупцеві, зареєстрованому як платник ПДВ, на включення до податкового кредиту суми ПДВ, сплачену постачальнику при придбанні матеріальних цінностей (робіт, послуг).

Приймання матеріалів, що надійшли на склад підприємства, здійснюється на підставі накладної на відпуск товарно-матеріальних цінностей (ф. № М-20) або оформляється прибутковим ордером (ф. № М-4), якщо під час приймання виявлені розходження між фактичною кількістю матеріальних цінностей, що надійшли, і кількістю, вказаною у накладній. При цьому недостача (псування) матеріальних цінностей, виявлена при прийманні їх від залізниці (порту), оформляється комерційним актом, а при прийманні їх на складі - приймальним актом. Ці акти є підставою для пред'явлення претензії винуватцю недостачі (або псування) матеріальних цінностей (транспортній організації) постачальнику - у разі недовантаження або неправильної,упаковки, псування при перевезені продукції(затарення) .

Матеріали, доставлені автотранспортом, прибуткуються на підставі товарно-транспортних накладних (ф. № І-ТН, № І-ТН спирт). Приймання матеріалів від своїх цехів та інших підрозділів (невикористані матеріали, відходи виробництва (обрубки, обрізки, стружка тощо), непоправний брак, матеріальні цінності від списання основних засобів або малоцінних і швидкозношуваних предметів, зношені шини та утильна гума тощо) здійснюється за накладною, яка виписується цехом-здавальником або Іншим підрозділом. Облік розрахунків з постачальниками і підрядчиками (транспортними та іншими сторонніми організаціями) за надані послуги по перевезенню вантажу здійснюється в журналі-ордері № 6, а при спрощеній формі обліку - у відомості ф. № В-7 «Відомість обліку розрахунків з постачальниками» (яка за своїм змістом аналогічна журналу-ордеру № 6).

Основним первинним документом на відпуск матеріалів у виробництво є лімітно-забірні картки (ф. № М-8 та № М-9), в яких вказується ліміт видачі даному цеху (бригаді, дільниці) матеріалів відповідного номенклатурного номера (на декаду, півмісяця, місяць), а потім робиться запис про фактичний відпуск матеріалів з виведенням залишку невикористаного ліміту, який підтверджується підписом завідуючого складом (у лімітній картці одержувача) і одержувача (у лімітній картці складу). Наприкінці місяця лімітно-забірні картки подаються до бухгалтерії для обліку витрат матеріалів.

Відпуск матеріалів на господарські та інші потреби, а також при понадлімітному відпуску матеріалів (за дозволом керівника підприємства або уповноваженої ним особи здійснюється за вимогами (ф. № М-ІО та № М-ІІ).

Щомісяця цехи та інші виробничі підрозділи складають Звіт про використання сировини, основних матеріалів і напівфабрикатів, у якому по кожному номенклатурному номеру показуються: залишок на початок місяця, надходження за місяць, залишок на кінець місяця, фактичні витрати, витрати за нормами, економія або перевитрата. Бухгалтерія складає Зведений звіт про використання матеріалів по груповій номенклатурі (в натуральних і грошовому вимірниках), на підставі якого роблять відповідні облікові записи на списання використаних матеріалів.

Підставою длясписання використаних у виробництві матеріалів служить Відомість розподілу витрат матеріалів і палива за рахунками і статтями витрат, яка складається за видатковими документами (лімітно-забірними картками, вимогами, актами тощо). В ній зазначається, на який синтетичний рахунок, субрахунок, продукцію (замовлення, переділ) або на яку статтю треба віднести вартість витрачених запасів.


II. Облік виробничих запасів

2.1. Характеристика рахунків, призначених для обліку виробничих запасів

Синтетичний облік наявності і руху виробничих запасів ведеться на рахунку 20 «Виробничі запаси» за субрахунками:

201 «Сировина й матеріали»,

202 «Купівельні напівфабрикати та комплектуючі вироби»,

203 «Паливо»,

204 «Тара й тарні матеріали»,

205 «Будівельні матеріали».

206 «Матеріали, передані в переробку»,

207 «Запасні частини»,

208 «Матеріали сільськогосподарського призначення»,

209 «Інші матеріали».

1) Сировина й основні матеріали. До них належать предмети праці, що входять до складу вироблюваних продуктів і становлять їх основу (наприклад, бавовна для виробництва пряжі, метал для виробництва станків, залізна руда для виробництва чавуну тощо); обліковуються на активному рахунку № 201 "Сировина і матеріали", замість рах. № 05.

2) Допоміжні матеріали. До них належать матеріали, які або приєднуються до основних матеріалів, щоб надати їм визначеної якості (наприклад, фарба для цукерок у кондитер­ському виробництві або фарба для фарбування вовни), або знаряддя виробництва, що витрачаються в процесі роботи (наприклад, мастильні матеріали, обтиральні), або ті, що витрачаються для обслуговування процесу виробництва (нап­риклад, канцелярське приладдя, бланки обліку, електричні лампочки тощо). Допоміжні матеріали також обліковуються на субрахунку № 201 "Сировина і матеріали".

Характеристика роботи

Курсова

Кількість сторінок: 35

Безкоштовна робота

Закрити

Облік наявності і надходження виробничих запасів

Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22
  • Заповнити форму замовлення:
Не заповнені всі поля!
Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.