Зміст

Вступ

1.Економічна характеристика доходів підприємства

2.Визнання, класифікація та оцінка доходів в обліку та звітності

3.Первинний облік доходів

4.Аналітичний і синтетичний облік доходів

4.1.Облік доходів від звичайної діяльності

4.1.1.Облік доходів від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

4.1.2.Облік інших операційних доходів

4.1.3.Облік фінансових доходів

4.1.4.Облік інших доходів звичайної діяльності

4.2.Облік доходів від надзвичайної діяльності

5. Формування показників фінансових звітів про доходи

Висновки

Список використаної літератури

Додатки

Вступ

При переході економіки України до ринкових відносин все більше виникає необхідність активно використовувати бухгалтерський облік в управлінні виробничими процесами. За цих умов для обґрунтування своїх рішень як вітчизняні, так і іноземні інвестори потребують достовірної інформації про майновий і фінансовий стан підприємства, а також результати його діяльності відповідно до прийнятих в міжнародній практиці основ ведення бухгалтерського обліку.

У зв'язку із цим за останні роки в Україні були зроблені суттєві кроки у даному напрямку: прийнятий Закон „Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні”, затверджені Міністерством фінансів України відповідні Положення (стандарти) бухгалтерського обліку і новий План рахунків бухгалтерського обліку активів капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств та організацій. Вказані зміни зробили суттєвий поступ у переосмисленні місця і ролі бухгалтерського обліку в системі управління як підприємством, так і економікою країни в цілому.

Невід’ємною частиною прибутковості кожного підприємства є доходи. У збільшенні прибутку та високій рентабельності зацікавлені і підприємства, і держава, оскільки, з одного боку, це є прямим джерелом виробничого і соціального розвитку підприємства, а з другого – вони забезпечують сталі й зростаючі надходження до державного бюджету. Тому актуальність обраної теми полягає в тому що,облік, доходів дає можливість для прийняття управлінських рішень, спрямованих наподальше збільшення прибутків, виявлення причин збитковості, а також забезпечення стабільного фінансового стану підприємства. Формування доходів – це не лише певний етап облікової процедури, а й та ділянка бухгалтерського обліку, яка знаходиться на стику економічної статистики й фінансового аналізу. Вона формує інформаційну базу як для надання фінансової звітності її зовнішнім користувачам, такі для прийняття економічних рішень.

Доходи – це збільшення економічних вигод у вигляді надходження активів, або зменшення зобов’язань, які призводять дозростання власного капіталу (за винятком зростання капіталу за рахунок внесків власників)(П(С)БО 15).

Згідно МСБО 18дохід – це валове надходження економічних вигод протягом певного періоду, що виникає в ході звичайної діяльності підприємства, коли власний капітал зростає в результаті цього надходження, а не в результаті внесків учасників капіталу.

Узагальненню отриманої інформації на прикладіВАТ “Азоттон” і присвячена дана курсова робота.

Мета курсової роботи – це дослідити методику обліку доходів на прикладі ВАТ “Азоттон”.

Завдання курсової роботи:

1.Вивчити нормативну базу з питань обліку на прикладі ВАТ “Азоттон”.

2.Опрацювати первинну документацію по операціях з доходами.

3.Дослідити методику обліку операцій з доходами.

4.Дослідити методику підготовки основних форм звітності за показниками пов’язаними з доходами.


1. Економічна характеристика доходів підприємства

Дохід, згідно з П(С)БО 3 «Звіт про фінансові результати», – це збільшення економічних вигод у вигляді надходження активів чи зменшення зобов´язань, які сприяють зростанню власного капіталу (крім збільшеня капіталу за рахунок внесків власників).

Методологічні засади формування в бухгалтерському обліку інформації про доходи підприємства та її розкриття у фінансовій звітності визначає П(С)БО 15 «Дохід».

Його норми застосовуються підприємствами, організаціями та іншими юридичними особами незалежно від форм власності (крім бюджетних установ).

Норми П(С)БО 15 не поширюються на доходи, пов’язані з:

—договорами оренди;

—дивідендами, які належать за результатами фінансових інвестицій та обліковуються методом участі в капіталі;

—страховою діяльністю;

—змінами у справедливій вартості фінансових активів та фінансових зобов’язань, а також з ліквідацією (продажем, погашенням) вказаних активів і зобов’язань;

—змінами вартості інших поточних активів;

—природним приростом поголів’я худоби, виходом продукції сільського та лісового господарства;

—видобуванням корисних копалин.

Відкрите акціонерне товариство “Азоттон” (далі – Товариство) створено шляхом реорганізації перетворенням українсько-швейцарського спільного підприємства товариства з обмеженою відповідальністю – “Азоттон” у відкрите акціонерне товариство “Азоттон” згідно з рішенням вищого органу українсько-швейцарського спільного підприємства товариства з обмеженою відповідальністю “Азоттон” 28 жовтня 1998 року.

Товариство є юридичною особою, яке діє відповідно до Статуту(додаток 1) та чинного законодавства України, має самостійний баланс та розрахунковий рахунок в Рівненській філії «Приватбанк», печатку та штамп зі своїм найменуванням і здійснює свою діяльність на основі повного господарського розрахунку.

Підприємство є власником майна, вкладеного при його створенні та набутого в процесі своєї господарської діяльності, а також отриманих прибутків.

Дане підприємство створено на невизначений термін.

Метою діяльності Товариства є поєднання економічних інтересів акціонерів та фінансових ресурсів засновників для ведення господарської діяльності, спрямованої на одержання прибутку, задоволення потреб народного господарства та населення в промисловій продукції, товарах народного споживання, роботах, послугах та забезпечення прибутковості виробництва та стійкого положення на ринку цінних паперів.

Предметом діяльності Товариства є:

1.Виробництво аміаку, сірчаної кислоти та хімічних продуктів в склад яких входять аміак та кислоти;

2.Виробництво азотних добрив;

3.Модернізація діючих та створення нових виробництв на базі екологічно чистих сучасних технологій;

4.Залучення іноземних інвестицій та «ноу-хау» з метою удосконалення технології переробки азотної сировини;

5.Виробництво товарів народного споживання;

6.Товарообмінні та компенсаційні операції з продукцією, що виробляється по номенклатурі створених Товариством структурних підрозділів;

7.Виробництво складних добрив;

8.Переробка відходів виробництва і вилучення з них корисних продуктів;

9.Виробництво та реалізація товарів народного споживання, продукції виробничо-технічного і промислового призначення;

10.Надання всіх видів платних послуг населенню та юридичним особам;

11.Створення власного автогосподарства, надання транспортних послуг – внутрішні перевезення пасажирів та вантажів;

12.Оформлення транспортних декларацій, документів громадян, які виїжджають за межі України;

13.Будівельна діяльність, що не підлягає ліцензуванню;

14.Торгівля нерухомістю, оцінка майна, ведення та надання інформації з баз даних;

15.Реалізація сільськогосподарської техніки, її ремонт та технічне обслуговування;

16.Впровадження нових екологічно чистих технологій та заходів по захисту навколишнього середовища;

17.Виготовлення і реалізація лікарських засобів;

18.Виготовлення і реалізація особливо небезпечних хімічних речовин, перелік яких визначається КМУ;

19.Пошук (розвідка) та експлуатація родовищ корисних копалин;

20.Виготовлення та реалізація тютюнових виробів;

21.Видобуваннядорогоцінних матеріалів і дорогоцінних каменів;

22.Агентування морського торговельного флоту;

23.Судово-експортна діяльність;

24.Надання послуг і виконання робіт протипожежного призначення;

25.Здійснення операцій з металобрухтом;

26.Посередництво у працевлаштуванні за кордон;

27.Ремонт та експлуатація об’єктів трубопровідного транспорту.

Види діяльності, що підлягають ліцензуванню, здійснюються Товариством після отримання відповідного дозволу.

Товариство самостійно визначає перспективи розвитку, планує і здійснює цю діяльність виходячи з попиту на продукцію, що ним виробляється, роботи, послуги, а також необхідності забезпечити виробничий та соціальний розвиток товариства, підвищення доходів.

Характеристика роботи

Курсова

Кількість сторінок: 48

Безкоштовна робота

Закрити

Методика обліку доходів на прикладі ВАТ “Азоттон”

Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22
  • Заповнити форму замовлення:
Не заповнені всі поля!
Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.