Характеристика роботи

Курсова

Кількість сторінок: 35

Платна робота

Ціна: 300.00грн.

Замовити роботу

ЗМІСТ

Вступ 3

Розділ 1. Сутність та класифікація довгострокових активів 5

Розділ 2. Особливості оцінки, обліку формування вартості, амортизації та вибуття довгострокових активів 10

2.1. Оцінка та облік формування вартості основних засобів 10

2.2. Методи нарахування амортизації основних засобів 17

2.3. Облік вибуття основних засобів 20

Розділ 3. Особливості відображення в обліку зарубіжних країн орендних операцій та операцій з нематеріальними активами 21

3.1. Особливості відображення в обліку орендних операцій 21

3.2. Особливості відображення в обліку нематеріальних активів 22

Висновки 37

Література 39

Вступ

Актуальність теми дослідження. Виробничі сили являють собою сукупність засобів виробництва та робочої сили. У свою чергу засоби виробництва складаються з засобів праці та предметів праці.

Предмети праці – це об'єкт прикладання людської праці в процесі виробництва (поклади корисних копалин, сировина і т.д.). Сировина – це предмет праці, який піддають обробці. Засоби праці – сукупність засобів, з допомогою яких люди впливають на предмети праці, видозмінюючи їх відповідно до своїх потреб. До засобів праці відносять землю, будівлі, споруди, машини, інструменти, засоби сполучення, зв'язку. Найголовнішою частиною засобів праці є знаряддя виробництва. Ними безпосередньо люди впливають на предмети праці (машини, верстати, прилади, двигуни, інструмент).

В залежності від характеру перенесення вартості на готовий продукт засоби підприємства поділяються на необоротні та оборотні. Якщо оборотні засоби цілком споживаються в виробничому процесі протягом одного циклу, і при цьому вони, як правило, змінюють свою натуральну форму, а їх вартість цілком включається у вартість готової продукції, то необоротні засоби приймають участь в кругообігу інакше, а саме, на протязі багатьох виробничих циклів, не змінюючи при цьому своєї матеріальної (натуральної форми) форми. Вартість необоротних засобів переноситься на готовий продукт частинами в грошовій формі по мірі їх зносу. Після реалізації готового продукту частина їх вартості накопичується на підприємстві в грошовій формі, яка відповідає їх зносу.

Таким чином, вартість необоротних засобів має подвійну форму: Одна частина залишається в натуральній формі і складає їх залишкову вартість, а інша відокремлюється в грошовій формі. Частина необоротних активів не має натуральної форми, але приносячи економічні вигоди при їх використанні, відноситься до нематеріальних активів. Засоби праці в бухгалтерському обліку відносять до необоротних засобів, а в грошовому виразі до необоротних фондів.

Об'єктами обліку основних засобів є засоби праці. Згідно з П(с)БО 7, основні засоби – матеріальні активи, які підприємство утримує з метою використання їх у процесі виробництва або постачання товарів, надання послуг, здавання в оренду іншим особам або для здійснення адміністративних і соціально-культурних функцій, очікуваний строк корисного використання (експлуатації) яких більше одного року (або операційного циклу, якщо він довший за рік). Вартісні ознаки предметів, що входять до складу основних засобів встановлює само підприємство.

В зарубіжній обліковій практиці поняття "необоротні активи" позначається різними термінами: постійні активи; власність, споруди та обладнання; матеріальні постійні активи, довгострокові активи тощо.

Таким чином, викладене вище зумовлює актуальність дослідження курсової роботи.

Об'єктом дослідження курсової роботи є бухгалтерський облік у зарубіжних країнах.

Предмет дослідження – облік довгострокових активів.

Метою курсової роботи є дослідження особливостей обліку довгострокових активів у зарубіжних країнах.

Мета роботи передбачає виконання таких завдань:

– дослідити поняття довгострокових активів та їх класифікацію;

– охарактеризувати особливості оцінки, обліку формування вартості, амортизації та вибуття довгострокових активів;

– виявити особливості відображення в обліку зарубіжних країн орендних операцій та операцій з нематеріальними активами.

Закрити

Облік довгострокових зобов’язань

Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22
  • Заповнити форму замовлення:
Не заповнені всі поля!
Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.