Відображення заборгованості покупців та замовників на рахунках бухгалтерського обліку, облікових регістрах та фінансовій звітності

Характеристика роботи

Курсова

Кількість сторінок: 54

Платна робота

Ціна: 300.00грн.

Замовити роботу

ЗМІСТ 

ВСТУП.. 3

РОЗДІЛ 1. МЕХАНІЗМ РОЗРАХУНКІВ З ПОКУПЦЯМИ ТА ЗАМОВНИКАМИ В ПРОЦЕСІ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 5

1.1. Економічний зміст і роль розрахунків з покупцями і замовниками в господарській діяльності 5

1.2. Науково-нормативне забезпечення обліку розрахунків з покупцями і замовниками  8

1.3. Механізм та інструменти управління розрахунками з покупцями і замовниками в сучасних умовах господарювання. 12

РОЗДІЛ 2. ВІДОБРАЖЕННЯ ЗАБОРГОВАНОСТІ ПОКУПЦІВ І ЗАМОВНИКІВ НА РАХУНКАХ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ І ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ 16

2.1. Оцінка стану, суб’єкти, об’єкти та завдання облікового процесу розрахунків з покупцями та замовниками на підприємстві 16

2.2. Організація первинного обліку розрахунків з покупцями та замовниками  20

2.3. Організація синтетичного і аналітичного обліку. 26

2.4. Формування системи управлінського обліку розрахунків з покупцями і замовниками  38

2.5. Формування і використання розрахунків з покупцями і замовниками в системі показників фінансової, податкової і статистичної звітності 42

РОЗДІЛ 3. ШЛЯХИ УДОСКОНАЛЕННЯ ОБЛІКУ РОЗРАХУНКІВ З ПОКУПЦЯМИ І ЗАМОВНИКАМИ.. 46

3.1. Напрями удосконалення облікового процесу розрахунків з покупцями і замовниками  46

3.2. Автоматизація розрахунків з покупцями та замовниками. 49

ВИСНОВКИ.. 52

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ.. 54 

ВСТУП

Актуальність теми. Чітка організація обліку розрахунків з покупцями і замовниками має велике значення, так як здійснює безпосередній вплив на швидкість обертання обігових коштів, а своєчасність надходження грошових коштів веде до зростання рівня платоспроможності та абсолютної ліквідності будь-якого господарюючого суб’єкта.

Керівництву підприємства необхідно мати достовірну інформацію про стан розрахунків з покупцями та замовниками. Необхідною передумовою достовірності інформації є ведення обліку розрахунків згідно законодавства, здійснення своєчасного контролю і аналізу стану взаєморозрахунків і заборгованості.

Облік розрахунків з покупцями та замовниками є достатньо важливим об'єктом у обліково-звітному процесі. Як ми знаємо підприємство не є замкнутим середовищем, воно постійно взаємодіє в своїй діяльності з контрагентами (постачальниками, кредиторами, покупцями тощо).

Облік розрахунків з покупцями і замовниками є найважливішою ділянкою бухгалтерської роботи, оскільки на цьому етапі формується основна частина доходів та грошових надходжень підприємств. За допомогою розрахунків можна, з одного боку спрямувати та забезпечити підприємства сировиною, матеріалами, паливом, тарою, а з іншого здійснити реалізацію готової продукції.

Дослідженню питань розрахунків з покупцями і замовниками присвячені роботи таких вчених як Ф.Ф. Бутинець, М.Ф. Огійчук, Голов С.Ф., Бабіч В.В., Зотов В.В., та інші. Численні дослідження даного питання свідчать про актуальність цієї проблеми в даний час.

Важливість дослідження та вирішення цих питань зумовили вибір теми курсової роботи «Відображення заборгованості покупців та замовників на рахунках бухгалтерського обліку, облікових регістрах та фінансовій звітності», а також доводять її актуальність.

Об’єктом дослідження виступає сукупність теоретичних й практичних аспектів з обліку розрахунків з покупцями і замовниками.

Предметом дослідження курсової роботи є покупці та замовники, з якими підприємство взаємодіє при відправці товарно-матеріальних цінностей, наданні послуг, необхідних для здійснення підприємством своєї фінансово-господарської діяльності.

Метою дослідження є розкриття економічної сутності і змісту розрахунків з покупцями і замовниками, особливостей договірно-правових відносини між покупцями та постачальниками і підрядниками, а також документального оформлення операцій з покупцями і замовниками та удосконалення обліку розрахунків з контрагентами в умовах функціонування інформаційних систем.

Виходячи з мети дослідження, в роботі було поставлено наступні завдання:

Визначити економічну сутність розрахунків з покупцями і замовниками, їх значення, роль і місце в діяльності підприємства;

Здійснити огляд нормативно-правової бази, яка регламентує порядок організації обліку розрахунків з покупцями і замовниками;

Дослідити методику формування облікової інформації в первинних бухгалтерських документах;

Здійснити дослідження аналітичного і синтетичного обліку;

Охарактеризувати звітність і порядок її складання.

Структура роботи. Курсова робота складається зі вступу, трьох розділів, висновків, списку використаної літератури та додатків.

Закрити

Відображення заборгованості покупців та замовників на рахунках бухгалтерського обліку, облікових регістрах та фінансовій звітності

Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22
  • Заповнити форму замовлення:
Не заповнені всі поля!
Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.