Характеристика роботи

Курсова

Кількість сторінок: 52

Платна робота

Ціна: 300.00грн.

Замовити роботу

Зміст 

Вступ. 3

1. Прибуток – як результат діяльності підприємства. 5

2. Класифікація доходів і фінансових результатів. 15

3. Облікове відображення прибутку на рахунках бухгалтерського обліку. 21

4. Відображення нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) у фінансовій звітності 46

Висновки. 50

Список використаної літератури. 52

Вступ

Актуальність дослідження. Основою ринкового механізму є економічні показники, необхідні для планування й об’єктивної оцінки виробничо-господарської діяльності підприємства, утворення й використання спеціальних фондів, порівняння витрат і результатів на окремих стадіях відтворювального процесу. В умовах переходу до ринкової економіки головну роль у системі економічних показників грає прибуток. Однак, роль прибутку для підприємств в умовах вітчизняної економіки традиційно зводиться до проблеми отримання власної вигоди підприємця, що на сьогодні не дає змоги стабільного росту економіки та забезпечення добробуту суспільства в цілому.

В бухгалтерському обліку прибуток (збиток) формується поступово протягом фінансово-господарського року від усіх видів діяльності шляхом визначення фінансового результату від: реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тобто діяльності, яка є метою створення даного підприємства; інших операційних доходів; інших фінансових доходів; інших доходів; надзвичайних доходів.

Прибуток в узагальненому вигляді відображає результати господарювання, продуктивність витрат живої і матеріалізованої праці і тому служить важливою економічною характеристикою ефективності роботи підприємств. Він займає центральне місце в загальній системі вартісних інструментів і важелів управління економікою. Це виражається в тому, що фінанси, кредит, ціни, собівартість і другі економічні важелі прямо чи частково пов’язані з прибутком.

Фінансовий результат визначають на рахунку 79 «Фінансові результати». Після чого прибуток списують в кредит рахунку 441 «Прибуток нерозподілений», а збиток — в дебет рахунку 442 «Непокриті збитки».

Остаточний фінансовий результат — нерозподілений прибуток (непокритий збиток) — визначається як різниця між нерозподіленим прибутком і прибутком, використаним у звітному періоді.

Аналіз фінансових результатів та фінансового стану підприємства є важливим елементом для прийняття конкретних рішень, спрямованих на подальше збільшення прибутковості, виявлення причин збитковості, а також забезпечення стабільності фінансового стану. Саме це і зумовило актуальність вибраної теми.

Проблеми визначення фінансових результатів діяльності та дослідження його функцій досліджувались в різні часи багатьма авторами. Вагомий внесок до вивчення формування фінансових результатів внесли вітчизняні вчені А.Ф. Балкін, Ф.Ф. Бутинець, З.В. Задорожний, Н.П. Кондраков, П.А. Костюк, В.Г. Лінник, В.В. Сопко, М.Г. Чумаченко та інші.

Об’єктом дослідження курсової роботи – система обліку операцій з прибутками.

Предметом дослідження є методологічні аспекти бухгалтерського обліку використання прибутків підприємства.

Мета курсової роботи - дослідження бухгалтерського обліку використання прибутків підприємства і визначення шляхів його удосконалення.

Для досягнення мети необхідно вирішити наступні завдання:

- визначити сутність поняття прибутку, як результату діяльності підприємства;

- дослідити класифікацію доходів і фінансових результатів;

- розкрити облікове відображення прибутку на рахунках бухгалтерського обліку;

- розглянути відображення нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) у фінансовій звітності.

Структура роботи. Курсова робота складається зі вступу, основної частини, висновків, списку використаної літератури та додатків. 

Закрити

Бухгалтерський облік використання прибутків підприємства

Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22
  • Заповнити форму замовлення:
Не заповнені всі поля!
Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.