Характеристика роботи

Курсова

Кількість сторінок: 48

Платна робота

Ціна: 300.00грн.

Замовити роботу

Зміст 

Вступ.. 3

1. Економічна характеристика доходів підприємства.. 4

2. Визнання, класифікації та оцінка доходів в обліку та звітності 10

3. Первинний облік доходів. 11

4. Аналіз і синтетичний облік доходів. 13

4.1. Облік доходів від звичайної діяльності 13

4.1.1. Облік доходів від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 16

4.1.2. Облік інших операційних доходів. 18

4.1.3. Облік фінансових доходів. 19

4.1.4. Облік інших доходів звичайної діяльності 20

4.2. Облік доходів від надзвичайної діяльності 21

5. Формування показників фінансових звітів про доходи.. 22

Висновки.. 30

Список використаної літератури.. 32

Додатки:

БАЛАНС

ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

Вступ

Ринкові реформи в Україні логічно пов’язані із якісними змінами в системі управління економічними відносинами як в суспільстві в цілому, так i в окремих господарюючих суб’єктах зокрема. Важливе значення при цьому належить, бухгалтерському обліку, з допомогою якого формується визначальна частина техніко-економічної інформації.

Бухгалтерський облік як складова частина системи управління одночасно представляє будь-яке господарство у двох аспектах - речовому (продуктивному) та правовому (власницькому). Уci речово-пpaвовi факти системи господарювання у бухгалтерському обліку знаходять відображення як у часі - хронологічно, так i в пpocтopi -системно. У бухгалтерському обліку будь-який речовий (продуктивний) чи правовий (юридичний) факт відображається за двома ознаками (характеристиками): станом i змінами стану.

Ключовим питанням управління економікою є формування двох характеристик затрат i доходів (надходжень), за якими можна визначити результативність діяльності господарства.

У ринкових умовах бухгалтерський облік, як вже зазначалося, здійснюється обов’язково в рамках так званого фінансового обліку, ведення якого визначено у законодавчому порядку, та необов’язково - в рамках так званого внутрішньо господарського (управлінського, виробничого) обліку, ведення якого визначається керівництвом підприємства для внутрішніх потреб управління.

Все вищесказане свідчить про актуальність обраної теми.

Тема курсової роботи – сутність прибутку та порядок його формування.

Метою дослідження є вивчення основ обліку доходів та витрат підприємства.

Досягнення поставленої в роботі мети забезпечувалось шляхом вирішення наступних задач:

- розглянути економічну характеристику доходів підприємства;

- дослідити особливості визнання, класифікації та оцінки доходів в обліку та звітності;

- вивчити особливості первинного обліку доходів;

- провести аналіз та розглянути синтетичний облік доходів;

- розглянути формування показників фінансових звітів про доходи.

Об’єктом дослідження є магазин «Світанок».

Предмет дослідження становлять облік доходів на вищезгаданому підприємстві.

Інформаційною основою дослідження є літературні джерела, що видані вітчизняними авторами, які досліджували дану проблему: Бутинця Ф.Ф., Бардаш С.В., Малюги Н. М., Голова С. Ф., Костюченко В.М., Ткаченко Н.М. та інших.

Методологічною основою дослідження є офіційна статистична звітність підприємства.

У процесі написання роботи використовувались як традиційні методики (літературний, графічний, порівняльний) так і наукові (методи бухгалтерського обліку, економічного аналізу та інші).

Робота виконана на 48 сторінках, складається з вступу, шести розділів, висновків та пропозицій, списку використаних джерел із 35 найменувань.

Закрити

Фінансовий облік доходів підприємства

Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22
  • Заповнити форму замовлення:
Не заповнені всі поля!
Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.