Характеристика роботи

Курсова

Кількість сторінок: 41

Платна робота

Ціна: 300.00грн.

Замовити роботу

Зміст

Вступ. 3

Розділ  1. Теоретична частина. 6

1.1. Поняття і значення валютних засобів і валютних операцій в обліку. 6

1.2. Аудит наявності валютних коштів та їх руху. 8

1.3. Опис мети і основних завдань аудиторської перевірки валютних засобів і валютних операцій, перелік типових помилок. 15

Розділ 2. Практична частина. 19

2.1. Загальна характеристика  організації, яка аудіюється. 19

2.2. Складання плану і програми аудиторської перевірки валютних засобів і валютних операцій. 24

2.3. Джерела інформації для проведення аудиторської перевірки валютних засобів і валютних операцій. 31

2.4. Оформлення протоколу виявлених в ході аудиторської перевірки порушень і помилок; аналіз викликаних ними наслідків в бухгалтерському обліку, звітності і оподаткуванні 32

2.5. Складання звіту з описом виявлених порушень і помилок і рекомендацій по їх усуненню.. 33

Висновок. 36

Список використаної літератури. 38

Додаток. 40

Вступ

Перехід України до ринкових стосунків виявив необхідність створення нових економічних інститутів, регулюючих взаємини різних суб'єктів підприємницької діяльності, і серед них одне з провідних місць повинне належати інституту аудиторства, головна мета якого – забезпечити контроль за достовірністю інформації, яка відбивається в бухгалтерській (фінансовій) і податковій звітності. Дані по використанню майна, грошових коштів, проведенню комерційних операцій і інвестицій юридичних об'єктів можуть бути об'єктивно підтверджені незалежним аудитом.

В Україні за останні роки проведена певна робота по становленню інституту аудиторства. Прийнятий Указ президента про аудиторську діяльність, яким затверджені Тимчасові правила аудиторської діяльності в Україні. Після прийняття Указу урядом були затверджені ряд нормативних документів по регулюванню аудиторської діяльності, визначені порядок проведення атестації на право здійснення аудиторської діяльності і порядок видачі ліцензій на здійснення аудиторської діяльності, визначені суб'єкти, які повинні піддаватися обов'язковому аудиту.

Ухвалення закону «Про аудиторську діяльність», підтверджує остаточне становлення системи українського аудиту і відкриває перспективи його подальшого розвитку.

Підприємства, здійснюючи господарсько-фінансову діяльність, вступають у взаємини з іншими юридичними особами, у тому числі з членами трудового колективу. Ці взаємини засновані на грошових розрахунках в процесі заготівлі матеріалів, виробництва і реалізації продукції (робіт, послуг). В підприємства виникають зобов'язання перед постачальниками за отримані товарно-матеріальні цінності, виконані роботи, надані послуги; перед державним бюджетом по податкових і неподаткових платежах; перед засновниками (учасниками) по формуванню статутного капіталу і розподілу доходів, і інше.

Грошові розрахунки здійснюються організацією або готівкою, або у вигляді безготівкових платежів.

Зовнішньоторговельна діяльність підприємств пов'язана з розрахунками в іноземній валюті і регулюється валютним законодавством, дотримання якого є необхідною умовою для правового забезпечення ведення бухгалтерського обліку валютних операцій.

Закон України «Про валютне регулювання і валютний контроль», який регулює принципи обертання іноземної валюти в країні, дає визначення валютних цінностей, класифікує валютні операції, встановлює порядок придбання і використання, а також оцінку іноземних валют у вигляді котирування їх курсу по відношенню до української грошової одиниці.

Основною метою даного курсового проекту є проведення аудиторської перевірки валютних засобів і валютних операцій, в яку входить:

- перевірка дотримання правового режиму поточних валютних операцій і валютних операцій, пов'язаних з рухом капіталу;

- контроль проведення валютних операцій через уповноважені банки, що мають ліцензії Національного банку України;

- перевірка наявності дозволів і ліцензій НБУ, що надаються їм уповноваженими банками на проведення окремих операцій;

- перевірка здійснення розрахунків в іноземній валюті юридичними особами-резидентами в межах наявних в їх розпорядженні валютних засобів, які повинні мати легальне походження;

- перевірка законності відкриття валютних рахунків;

- перевірка своєчасності і правильності визначення, курсових різниць від перерахунку валютних залишків і операцій по валютному рахунку ТОВ «Альтернативи». Також одним із завдань курсового проекту є виявлення типових (можливих і таких, що найчастіше зустрічаються) помилок, що допускаються при веденні бухгалтерського обліку, що повинно допомогти сформувати програму аудиторської перевірки після ознайомлення з особливостями організації і основними показниками її діяльності.

Дана робота складається зі вступу, двох розділів, висновків, списку використаної літератури. Перший розділ містить теоретичні основи аудиту, аудиторської вибірки і її організації. У другому розділі розробляється методика проведення аудиторської перевірки на прикладі аудиту валютних засобів і валютних операцій.

Для вирішення вище названих завдань була використана річна бухгалтерська звітність підприємства ТОВ «АСА», облікові регістри, що є джерелами інформації для аудиторської перевірки, первинні бухгалтерські документи.

Закрити

Аудит валютних коштів і валютних операцій

Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22
  • Заповнити форму замовлення:
Не заповнені всі поля!
Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.