Характеристика роботи

Курсова

Кількість сторінок: 81

Платна робота

Ціна: 300.00грн.

Замовити роботу

План 

Вступ. 3

1. Поняття та сутність активних операцій комерційного банку. 6

1.1. Сутність та загальна характеристика активних операцій комерційного банку  6

1.2 Види активних операцій комерційного банку: 9

1.2.1 Банківські кредити. 9

1.2.2 Банківські інвестиції 19

1.2.3 Активні операції банків з іноземною валютою.. 26

1.2.4 Касова готівка та засоби, що прирівнюються до неї 35

1.2.5 Основні засоби та інші активи. 39

1.3 Інсрументи та методи управління активами. 40

2. Аналіз управління портфелем активів комерційного банку. 50

2.1 Аналіз кредитного портфеля. 50

2.1.1 Аналіз видачі і погашення позичок. 50

2.1.2 Аналіз якості кредитного портфеля. 54

2.2 Аналіз портфеля цінних паперів банку. 58

2.2.1 Аналіз структури портфеля цінних паперів. 58

3.Удосконалення активних операцій комерційного банку. 60

Висновок. 73

Список використаної літератури. 82 

Вступ

За останнє п'ятнадцятиріччя банківська система України пройшла важкий, але водночас цікавий і плідний шлях. Протягом цього періоду відбулося створення і розбудова національної банківської системи.Зараз вплив банківського сектора на економіку країни важко переоцінити, він надто вагомий, і, разом з цим, комерційні банки ще не повністю посіли місце, відведене їм в економіці держави.Від стабільного, а головне- прибуткового функціонування банків залежить виробнича стабільність, економічне зростання і, в кінцевому підсумку, добробут кожного громадянина.

У вітчизняних науковців Мороза А.М. та Васюренка О.В. розглядається характеристика кожного окремого виду активних операцій і процедура їх здійснення, розкрито сутність процесу управління активними операціями, проте украй необхідним залищається приведення структури активних операцій до найбільш оптимального їх складу, висвітлення проблем і основних напрямків розвитку активних операцій, внесення пропозицій щодо оптимізації структури активів, на основі використання сучасних методів управління.

Актуальність теми зумовлена надзвичайною важливістю активних операцій у реалізації головної мети діяльності будь-якого банку чи іншої фінансово-кредитної установи, яка полягає в прагненні отримати максимально можливий прибуток. За певного (мінімального) рівня ризику, виходячи з обраної політики банку. Будучи невід'ємноїю частиною бухгалтерського балансу, що характеризує розміщення й використання залучених банком коштів, активи банку не можуть не впливати на кінцеві фінансові результати діяльності, адже вони формуються за безпосередньою їх участю.

Метоюданоїкурсовоїроботи–євизначеннявидівактивних

операціїкомерційнихбанківУкраїни,визначення основних методів та принципів управління,а також шляхи їх вдосконалення.

Завденням данної курсової роботи є:

♦ Визначити сутність активних операцій банку.

♦ Дослідити процес управління активними операціями банку

♦ Визначити основні напрямки і перспективи розвитку октивних операцій банків в Україні.

Банк є особливим фінансовим інститутам і організаційним центрам ринку позичкових капіталів, тобто сукупності взаємовідносин, де об’єктом угоди виступає грошовий капітал та формується попит і пропозиція на нього.

Передумовою ефективної діяльності комерційного банку як специфічного господарського товариства виступає створення відповідної ресурсної бази, тобто сукупності грошових коштів, що надходять у розпорядження банку з різних джерел та використовуються для здійснення операцій комерційним банком.

Банківські ресурси — сукупність грошових коштів, що знаходяться у розпорядженні банків і використовуваних ними для виконання активних та пасивних операцій. Акумулюючи грошові накопичення, доходи і заощадження юридичних і фізичних осіб, банки перетворюють їх на позиковий капітал, тобто грошовий капітал, що надається в позику власниками на умовах поворотності за плату у вигляді відсотка. Тому банківські ресурси називають банківським капіталом.

Діяльність комерційних банків полягає в залученні грошових коштів і наданні їх в позику або інвестування. Вони виступають посередниками між тими, хто має в своєму розпорядженні тимчасово вільні грошові кошти, і тими, хто їх потребує. Метою і рушійним мотивом здійснення такого посередництва є отримання банківського прибутку.

Активні операції банку - операції банку, спрямовані на розміщення ресурсів банку. Обліковуються за активом балансу або на активних рахунках позабалансового обліку

Джерельна база, що стане основою написання даної випускної роботи досить різноманітна – це і періодика, і науково-публіцистична література, навчальні посібники.

В даній роботі використовуються такі методи, як монографічний, статистичний, аналітичний, табличний, коефіцієнтний.

Закрити

Активні операції комерційних банків України (на прикладі Приватбанку)

Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22
  • Заповнити форму замовлення:
Не заповнені всі поля!
Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.