Характеристика роботи

Курсова

Кількість сторінок: 43

Платна робота

Ціна: 300.00грн.

Замовити роботу

ЗМІСТ

ПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ ТА ПОЗНАЧЕНЬ. 3

ВСТУП.. 4

РОЗДІЛ 1. ПОРЯДОК ВЕДЕННЯ ОБЛІКУ ОСНОВНИХ.. 6

РОЗДІЛ 2. ПЕРВИННИЙ ОБЛІК ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ. 8

2.1. Надходження основних засобів. 9

2.2. Експлуатація основних засобів. 13

2.2.1. Амортизація основних засобів. 13

2.2.2. Переоцінка основних засобів. 15

2.2.3. Ремонт та поліпшення основних засобів. 17

2.3. Вибуття основних засобів. 19

РОЗДІЛ 3. АНАЛІТИЧНИЙ ТА СИНТЕТИЧНИЙ ОБЛІК ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ  22

3.1. Аналітичний та синтетичний облік основних засобів. 23

РОЗДІЛ 4. ПОРЯДОК ВЕДЕННЯ ПОДАТКОВОГО ОБЛІКУ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ  25

РОЗДІЛ 5. ПОРЯДОК РОЗКРИТТЯ В ЗВІТНОСТІ ОПЕРАЦІЙ З ОСНОВНИМИ ЗАСОБАМИ.. 28

РОЗДІЛ 6. ПОРЯДОК ВЕДЕННЯ ОБЛІКУ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ ЗАСОБАМИ ПРОГРАМИ 1С: БУХГАЛТЕРІЯ.. 32

ВИСНОВКИ.. 39

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ.. 42 

ВСТУП

Актуальність теми роботи. Облік виник і розвивається у зв’язку з потребою суспільства в необхідній і достатній інформації щодо наявності та руху майна з метою контролю та управління господарськими процесами і їх результатами[9,7].

Бухгалтерський облік відображає господарську діяльність підприємств, організацій, установ. Він охоплює всі засоби господарства, джерела їх формування, всі господарські процеси і результати діяльності[9,11].

За обліковими функціями бухгалтерський облік поділяється на фінансовий, податковий і управлінський.

Фінансовий облік – комплексний системний облік майна, господарської діяльності підприємства через суцільне, повне й безперервне відображення господарських процесів за звітний період. Його ведуть відповідно до законодавства країни та міжнародних і національних стандартів бухгалтерського обліку. Здійснюється для формування вартісних показників діяльності підприємства і виявлення зовнішніх зв’язків із постачальниками, покупцями, банками, інвесторами, акціонерами.

Податковий облік – окремий функціональний облік з метою посилення контрольно-аналітичної функції обліку правильності нарахувань та сплати податків. Здійснюється для формування показників валового доходу і валових витрат з метою обчислення прибутку і податку.

Фінансовий і податковий облік регулюються законодавством. Він обов’язковий для всіх суб’єктів господарювання й оприлюднюється у фінансовій звітності та деклараціях, підлягає аудиту[9,13-14].

Написання даної курсової роботи дозволяє глибше проаналізувати предметну область, сприяючи тим самим поглибленню знань про особливості фінансового й податкового обліку.

Мета роботи полягає в ознайомленні з особливостями ведення фінансового та податкового обліку на даному підприємстві. Ця мета дозволить поглибити знання, набуті в процесі навчання.

Завдання роботи випливають з поставленої мети:

проаналізувати предметну область;

ознайомитися з первинною документацією;

охарактеризувати організацію та ведення обліку про основні засоби;

дослідити відображення фінансово-господарських операцій підприємства з руху основних засобів;

проаналізувати порядок розкриття в звітності операцій з основними засобами;

охарактеризувати порядок ведення обліку основних засобів за допомогою програми 1С:Бухгалтерія.

Об’єктом дослідження даної курсової роботи є ПП "Світовид". Основна діяльність якого полягає в організації пасажирських перевезень.

Предметом дослідження є фінансовий та податковий облік основних засобів.

Методи дослідження обумовлені предметом аналізу курсової роботи:

для визначення актуальності та розробленості теми застосовано системно-діяльнісний підхід як загальнонауковий принцип дослідження;

при опрацюванні вхідної, вихідної та нормативно-довідкової інформації були використані загальнонаукові методи аналізу, синтезу, абстрагування та узагальнення.

Теоретична та практична цінність курсової роботи. Виконання курсової роботи дозволяє автору поглибити власні теоретичні знання з теорії фінансового та податкового обліку, навчитися логічно та чітко описувати операції з обліку основних засобів.

Структура роботи відповідає послідовності опису особливостей фінансового та податкового обліку основних засобів. Вступ курсової роботи формує її сприйняття. Висновки узагальнюють досягнуті результати дослідження і висвітлюють подальші тенденції розробки теми.

Закрити

Фінансовий та податковий облік основних засобів

Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22
  • Заповнити форму замовлення:
Не заповнені всі поля!
Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.