Аудит адміністративних витрат на прикладі суб’єкта малого підприємництва ТзО«гвненський комбінат будівельних матеріалів»

Характеристика роботи

Курсова

Кількість сторінок: 37

Платна робота

Ціна: 300.00грн.

Замовити роботу

Зміст

Вступ. 3

1.Завдання та інформаційна база аудиту адміністративних витрат. 5

2. Вивчення та оцінка системи внутрішнього контролю ТОВ «Рівненський комбінат будівельних матеріалів». 9

2.1. Характеристика системи внутрішнього контролю ТОВ «Рівненський комбінат будівельних матеріалів». 10

2.2. Стан внутрішнього контролю за формуванням та обліком касових операцій  14

3. Методика аудиту. 17

3.1. Методика аудиту незавершеного будівництва. 17

3.2. Програма аудиту вилученого капіталу. 24

4. Аудиторські процедури відносно достовірності показників звітності 27

4.1. Перевірка показників фінансової звітності 28

4.2. Перевірка показників даних аналітичного і синтетичного обліку касових операцій та операцій з операцій з поточним рахунком. 31

Висновок. 37

Список використаної літератури. 38

Вступ

Актуальність курсової роботи - перевірити рівень теоретичних знань студентів з дисципліни „Аудит”, вміння їх застосовувати для вирішення питань організації, методики і техніки здійснення аудиту на прикладі ТОВ «Рівненський комбінат будівельних матеріалів».

В умовах реформування економіки України та здійснення комплексної реформи вітчизняного бухгалтерського обліку важливого значення набуває організація на підприємствах ефективного обліку витрат на основі розробки власної облікової політики, здатної задовольнити потреби всіх ланок управління у релевантній інформації про фінансовий стан та перспективи розвитку підприємства. Розробка такої облікової політики можлива за умови застосування у практичній діяльності підприємств сучасних методів обліку і контролю адміністративних витрат,вилученого капіталу.

Завдання курсової роботи: вивчення методів і організації ведення на підприємствах аудиту адміністративних витрат, вилученого капіталу, незавершеного будівництва та касових операцій з використанням прогресивних форм і національних стандартів.

Курсова робота складається з вступу, 4 розділів, висновків та списку використаної літератури.

У вступі висвітлена актуальність теми, мета і завдання курсової.

У 1 розділі зазначається завдання та інформаційна база аудиту адміністративних витрат.

У 2 розділі вивчається оцінка системи внутрішнього контролю, стан та характеристика внутрішнього контролю ТОВ. Система внутрішнього контролю- це сукупність заходів і процедур для своєчасного попередження, виявлення і виправлення відхилення, похибок у фінансовій звітності. Система обліку Товариства:

- форма обліку - журнально-ордерна форма

- оцінка запасів при їх відпуску у виробництво - метод оцінки ФІФО

- затверджено графік документообороту

- застосовувати при нарахуванні амортизації основних засобів методи амортизації та ліквідаційну вартість.

Процедури контролю на підприємстві:

- інвентаризація - проводиться 1 грудня один раз на рік

- поверховий контроль – за виконання наказів контроль покладено на бухгалтерську службу на чолі з головним бухгалтером

- бухгалтерський облік ведеться за допомогою програми «1-С «Бухгалтерія»».

У 3 розділі описується методика аудиту та програма аудиту. У статті "Незавершене будівництво" показується вартість незавершеного будівництва (включаючи устаткування для монтажу), що здійснюється для власних потреб підприємства, а також авансові платежі для фінансування такого будівництва.

Програма аудиту - детальний документ, який розробляється по відношенню до окремої статті звітності або класу операцій та визначає характер дій з перевірки для отримання аудиторських доказів.

У заключному 4 розділі перевіряються показники фінансової звітності, аналітичного та синтетичного обліку.

При проведенні формальної перевірки касових документів відхилень не виявлено,окрім, відсутності печаток на прибуткових та видаткових касових ордерах та виявлено порушення при не співвіднесенні сум з журналом-ордером.

У висновку зображена інформація по всіх розділах і узагальнено аудит адміністративних витрат, вилученого капіталу, незавершеного будівництва та касових операцій на підприємстві.

Закрити

Аудит адміністративних витрат на прикладі суб’єкта малого підприємництва ТзО«гвненський комбінат будівельних матеріалів»

Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22
  • Заповнити форму замовлення:
Не заповнені всі поля!
Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.