Характеристика роботи

Курсова

Кількість сторінок: 56

Платна робота

Ціна: 300.00грн.

Замовити роботу

Зміст

Вступ. 3

Розділ I. Облік розрахунків з оплати праці 7

1.1. Порядок нарахування оплати праці. 7

1.2. Утримання із заробітної плати. 19

1.3. Нарахування на заробітну плату. 23

Розділ II. Порядок  оформлення документації  по заробітній платі 30

2.1. Документальне оформлення операцій з оплати праці 30

2.2. Синтетичний та аналітичний облік заробітної плати. 33

Розділ III. Аналіз фонду заробітної плати. 39

3.1. Характеристика форм та систем оплати праці 39

3.2. Організація ЗП працівників підприємств. 49

Висновки. 53

Список літератури. 56

Вступ

Значну частину витрат багатьох підприємств складає заробітна плата. Облік праці і заробітної плати займає одне із центральних місць в системі бухгалтерського обліку на підприємстві. Правильна оцінка праці, тобто нарахована за неї заробітна плата, сприяє зростанню продуктивності, удосконаленню системи оплати праці і правильній організації праці.

Облікові аспекти системи оплати праці регламентовані П(С)БО 26 “Виплати працівникам”. Стандарт поділяє всі виплати працівникам на п’ять категорій.

Поточні виплати працівникам. До таких виплат належать:

- основна і додаткова зарплата;

- оплата відпусток;

- заохочувальні виплати (премії за результатами праці);

- не грошові виплати (надання працівникам безоплатних послуг: оплата житла, транспортні послуги і т.д.).

Заробітна плата – винагорода за працю, виражена у грошовій формі, - частина національного доходу, яка розподіляється відповідно кількості і якості затраченої праці кожного працівника для задоволення його особистих, матеріальних і культурних потреб.

Мінімальна заробітна плата - це законодавчо встановлений розмір заробітної плати за просту не кваліфіковану працю, нижче від якого не може провадитися оплата за виконану працівником місячну або погодинну праці (обсяг робіт).

На даний час мінімальна заробітна плата становить 941,0грн.

Якщо зарплата виплачується у розмірі нижчому, ніж законодавчо встановлена, то дане порушення тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб підприємств.

В основу організації заробітної плати на підприємстві покладено три взаємопов’язаних і взаємозалежних елементи: тарифна система, нормування праці,види і форми оплати праці.

Тарифна система включає в себе розрахунок нормативів, що визначають рівень оплати праці різних категорій і груп працівників в залежності від їх кваліфікації та умов праці, тарифні сітки для робітників і тарифної ставки, схеми посадових окладів, а також районні коефіцієнти до заробітної плати.

Основою організації оплати праці на більшості підприємств України є тарифна система,що являє собою сукупність нормативних матеріалів, за допомогою яких установлюється рівень заробітної плати працівників підприємства залежно від їх кваліфікації, складності робіт, умов праці. Вона містить інформацію про розмір оплати праці працівників залежно від виду і якості робіт включає: тарифні сітки; тарифні ставки;схеми посадових окладів; тарифно-кваліфікаційні довідники.

Тарифна системи використовується для розподілу робіт залежно від їхньої складності, а працівників – залежно від їхньої кваліфікації і відповідно до розрядів тарифної сітки. Вона є основою формування і диференціації розмірів заробітної плати.

Індивідуальна оплата застосовується на тих роботах, де праця працівника під­лягає точному обліку і при цьому враховується кількість виготовленої працівником придатної продукції. Колективна форма оплати праці характеризується тим, що пра­ця працівника оплачується залежно від результатів роботи всього колективу через коефіцієнт трудової участі кожного працівника.

Відрядні системи оплати праці доцільно застосовувати за умов:

— можливості точного кількісного обліку результатів праці;

— відсутності впливу на результати факторів, що не залежать від трудових зу­силь працівника;

— необхідності стимулювати зростання обсягів виробництва чи скорочувати чи­сельність працівників за рахунок інтенсифікації праці;

— відсутності негативного впливу відрядної оплати на рівень якості продукції, дотримання технологічних режимів і вимог техніки безпеки, раціональне ви­користання сировини, матеріалів, енергії.

Останнім часом на практиці застосовується змішана форма оплати праці.

Змішана форма оплати працівпроваджується у формі безтарифної, рейтингової і контрактної. Оплата праці за тарифами і окладами не дає змоги позбутися зрівня­лівки, протиріч між інтересами працівника і всього колективу.

Величина заробітної плати кожного працівника залежить від:

1) кваліфікаційного рівня працівника;

2) коефіцієнта трудової участі;

3) фактично відпрацьованого часу.

Фонд оплати праці являє собою загальну суму витрат на оплату праці працівни­ків і виплат соціального характеру.

Інформація щодо структури фонду оплати праці найманих робітників міститься в Інструкції зі статистики заробітної плати, що затверджена наказом Держкомстату України від 13.01.2004 р. за № 5.

Відповідно до Інструкції, до складу фонду оплати праці включаються нараховані підприємством суми оплати праці в грошовій і натуральній формі (оцінені в грошо­вому вираженні) за відпрацьований і невідпрацьований час, що підлягають оплаті, або за виконану роботу незалежно від джерел фінансування цих виплат.

До фонду заробітної плати належить основна заробітна плата, додаткова заробітна плата та інші заохочувальні і компенсаційні виплати.

Основна – нараховується за виконану роботу відповідно до встановлених норм праці (норми часу,виробітку,обслуговування, посадові обов’язки ) за відрядними розцінками, тарифними ставками та посадовими окладами службовців.

Додаткова – нараховується за працю понад установлені норми,за трудові успіхи та винахідливість і за особливі умови праці. Сюди входять: надбавки та доплати до тарифних ставок та посадових окладів у розмірах, передбачених чинним законодавством (за високу кваліфікаційну майстерність, за знання іноземної мови),премії за виробничі результати, винагороди за вислугу років, стаж роботи, оплата за працю у вихідні та святкові дні. До фонду додаткової заробітної плати також залежать оплата щорічних і додаткових відпусток, компенсація за невикористану відпустку.

До інших заохочувальних та компенсаційних виплат належать виплати у вигляді винагород за підсумками роботи за рік, винагороди за винаходами і раціоналізаторські пропозиції,матеріальна допомога, оплата простоїв не з вини працівника та ін.

З моменту нарахування заробітної плати виникають три види зобов'язаньпов’язаних обліком заробітної плати:

1) заборгованість по виплаті заробітної плати;

2) заборгованість по утриманнях із заробітної плати;

3) заборгованість по нарахуваннях на заробітну плату.

Закрити

Документальне оформлення і облік розрахунків по оплаті праці

Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22
  • Заповнити форму замовлення:
Не заповнені всі поля!
Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.