Аудит операцій з матеріальними активами на підприємствах в умовах трансформації системи бухгалтерського обліку

Характеристика роботи

Курсова

Кількість сторінок: 43

Платна робота

Ціна: 300.00грн.

Замовити роботу

ЗМІСТ 

ВСТУП.. 3

РОЗДІЛ 1. ЕКОНОМІЧНА СУТНІСТЬ МАТЕРІАЛЬНИХ АКТИВІВ ТА ЇХ ХАРАКТЕРИСТИКА ЯК ОБ’ЄКТУ АУДИТУ.. 5

1.1. Характеристика матеріальних активів. 5

1.2.Операції вибуття матеріальних активів на підприємствах. 7

РОЗДІЛ 2. ЗАГАЛЬНА МЕТОДИКА ПРОВЕДЕННЯ АУДИТУ ОПЕРАЦІЙ З МАТЕРІАЛЬНИМИ АКТИВАМИ.. 13

2.1. Аудит операцій з основними фондами. 13

2.1.1. Задачі та джерела аудиту основних засобів. 13

2.1.2. Аудит надходження, вибуття і переоцінки основних засобів. 16

2.1.3. Аудит нарахування амортизації основних засобів. 20

2.1.4. Аудит обліку витрат на ремонт основних засобів. 25

2.1.5. Типові порушення, які виявляються підчас аудиту основних засобів. 27

2.2. Аудит виробничих запасів та аналіз ефективності їх використання. 28

2.2.1.  Методика проведення аудиту запасів. 28

2.2.2. Аналіз забезпеченості виробничих запасів на підприємстві 37

2.2.3. Аналіз ефективності використання виробничих запасів. 39

ВИСНОВКИ.. 41

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ.. 43

ВСТУП

На сучасному етапі розвитку економіки виникає необхідність вдосконалення системи облікової інформації, яка є необхідна для прийняття управлінських рішень, і це пов'язано з кардинальними змінами в структурі та формах власності, а також в організації та управлінні виробництвом.

Реформування бухгалтерського обліку в Україні є складовою частиною заходів, орієнтованих на впровадження економічних відносин ринкового спрямування. Трансформація обліку здійснюється в рамках реалізації стратегічного курсу нашої держави на інтеграцію до світового економічного простору, що передбачає адаптацію законодавства України до законодавств розвинутих країн.

Для нормального функціонування будь-якої ланки ринкової економіки вкрай потрібно, щоб учасники, приймаючи рішення, мали достовірну і повну інформацію про майно, грошове та фінансове становище, результати роботи, а також про процеси формування їх як на своєму підприємстві, так і у партнерів за попередніми даними. Таку інформацію забезпечує тільки система бухгалтерського обліку і аудиту.

Виникнення і становлення аудиту обумовлене життєвою, економічною необхідністю незалежного, об'єктивного контролю діяльності підприємств недержавних форм власності і підтвердження достовірності представленої звітності для користувачів. Тому з кожним роком аудиторська діяльність в цілому викликає все більший інтерес і увагу підприємців, комерсантів, банкірів та інших користувачів облікової інформації.

Через позбавлення можливості самостійно впевнитись у тому, що всі численні операції підприємства законні та правильно відображені у звітності, власники та кредитори постійно відчувають потребу у послугах аудиторів.

Діяльність кожного підприємства передбачає наявність засобів виробництв і відповідних матеріальних умов. Головною передумовою здійснення будь-якого виробничого процесу є наявність відповідних засобів праці. Їх склад і структура визначають вид діяльності та виробничу потужність підприємства. Тому роль і значення засобів праці у виробничому процесі та значна їх частка в загальній вартості активів і визначають основний зміст категорії "основні засоби".

Для здійснення виробничо-господарської діяльності підприємства використовують виробничі запаси, які є найбільш важливою і значною частиною активів підприємства.

Виробничі запаси займають особливе місце не лише у складі майна підприємства, а й особливе місце їм належить у структурі витрат, оскільки виробничі запаси є основною складовою при формуванні собівартості готової продукції. Враховуючи це виробничі підприємства особливу увагу приділяють саме обліку, аналізу і аудиту виробничих запасів.

Для забезпеченості підприємства виробничими запасами та ефективного їх використання необхідно вживати комплекс заходів, щодо виявлення, кількісного вимірювання та реалізації виявлених заходів.

Для цього необхідно здійснювати систематичний аудит, якісний аналіз рівня та динаміки забезпеченості, а також ефективності використання виробничих запасів.

Виходячи з вищенаведеного, ми бачимо, що тема курсової роботи є досить актуальною. Основним джерелом інформації є дані бухгалтерського обліку та фінансової звітності.

Так як роль основних засобів дуже важлива на кожному підприємстві, то і їх аудит є важливим етапом перевірки звітності підприємства.

Мета курсової роботи - розглянути теоретичні та методологічні основи проведення аудиту матеріальних активів підприємства, зокрема операцій вибуття.

Теоретичною і методологічною основою дослідження є нормативні документи, які регулюють питання обліку і аудиту матеріальних активів, а також підручники, навчально-методичні посібники, наукові статті. 

Закрити

Аудит операцій з матеріальними активами на підприємствах в умовах трансформації системи бухгалтерського обліку

Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22
  • Заповнити форму замовлення:
Не заповнені всі поля!
Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.