План

Вступ

Міжнародний стандарт бухгалтерського обліку 37. Забезпечення, умовні зобов'язання та умовні активи

Висновки

Література

Вступ

Динамічна зміна умов господарювання, розвиток недержавних форм власності та різних організаційно-економічних структур, використання та впровадження міжнародного досвіду зумовлюють виникнення нових об’єктів дослідження в сфері бухгалтерського обліку, які притаманні сучасному стану розвитку суспільства. Дотримання інформаційної функції системою бухгалтерського обліку забезпечує формування та функціонування ряду суб’єктів господарювання, виконання основних завдань їх діяльності. Для забезпечення реалізації функцій бухгалтерського обліку з’являються додаткові об’єкти, які несуть інформацію про фінансовий стан підприємства, і які повинні не тільки відображатися в обліку, а і результати яких повинні знаходити своє місце у фінансовій звітності. Одним з таких об’єктів на сьогодні є умовні зобов’язання.

Недосконалість нормативного забезпечення регулювання питань з обліку, оцінки умовних зобов’язань зумовлює формування ряду дискусій як на теоретичному так і на практичному рівнях. Виникнення потреби в узагальненні результатів досліджень вчених з метою визначення основних питань обліку та контролю умовних зобов’язань, необхідність уточнення їх сутності в умовах нестабільного економічного середовища визначили актуальність проведеного дослідження.


Міжнародний стандарт бухгалтерського обліку 37. Забезпечення, умовні зобов'язання та умовні активи

Для вітчизняної науки бухгалтерського обліку умовні зобов’язання є відносно новим об’єктом. В основу нормативного регулювання відображення зазначеного об’єкту був покладений Міжнародний стандарт бухгалтерського обліку 37 “Резерви, непередбачені зобов’язання і непередбачені активи” (Reserves, contingentliabilitiesandassets). Відповідно до зазначеного документу у звітності слід надавати інформацію про умовні факти господарського життя. Тому дослідження сутності поняття “умовні зобов’язання” слід розпочати з визначення основних характеристик поняття “умовний факт господарського життя”.

Метою цього Стандарту є забезпечення застосування належних критеріїв визнання і методів оцінки, що застосовуються до забезпечень, умовних зобов'язань і умовних активів, а також розкриття інформації у примітках, достатньої для надання користувачам можливості зрозуміти їхній характер, стоки і суму.

Цей Стандарт застосовується всіма суб'єктами господарювання до обліку забезпечень, умовних зобов'язань і умовних активів, за винятком тих:

- які є результатом контрактів, що підлягають виконанню, крім випадків, коли контракт є обтяжливим;

- на які поширюється сфера застосування іншого Стандарту.

В Україні дотепер відсутнє законодавче закріплення переліку умовних фактів господарського життя. Проте це не означає, що такі факти не існують або не зустрічаються в практиці. Умовні факти господарського життя та їх наслідки існували раніше і мають тепер, проте інформація про них відображалась на позабалансових рахунках.

До умовних фактів господарського життя відповідно до ПБО 8/01 “Умовні факти господарської діяльності” відносяться такі факти, як:

- незавершені на звітну дату судові справи, в яких організація виступає позивачем або відповідачем та рішення за якими можуть бути прийняті рішення лише в наступних звітних періодах;

- незавершені на звітну дату розбіжності з податковими органами з приводу сплати платежів до бюджету;

- видані до звітної дати гарантії, поруки та інші види забезпечення зобов’язань на користь третіх осіб, строки виконання яких не настали;

- враховані (дисконтовані) до звітної дати векселі, строк платежу за якими ще не настав, до звітної дати;

- будь-які здійснені до звітної дати дії інших організацій або осіб, в наслідок яких організація повинна отримати компенсацію, розмір якої є предметом судових розглядів;

- видані організацією гарантійні зобов’язання по відношенню проданих нею у звітному періоді продукції, товарів, виконаних робіт, наданих послуг;

- зобов’язання по відношенню охорони навколишнього середовища;

- продаж або припинення будь-якого напряму діяльності підприємства, закриття підрозділів організації, або їх переміщення в інший географічний регіон та ін.;

- інші аналогічні факти [16].

Визначення термінів “умовне зобов’язання ” та “умовний актив” крім ПБУ 8/01 “Умовні факти господарського життя” наведено також в МСБО 37 “Резерви, непередбачені зобов’язання і непередбачені активи”. Так згідно з МСФЗ 37 “Резерви, непередбачені зобов’язання і непередбачені активи” під терміном “умовний актив” слід розуміти - можливий актив, який виникає в наслідок минулих подій і існування якого підтвердиться лише після того, чи кілька невизначених майбутніх подій, не повністю контрольованих суб’єктом господарювання [12].

В цілях бухгалтерського обліку умовні факти господарського життя (далі - УФГЖ) слід поділяти на дві групи за економічним впливом їх наслідків (рис. 1).

Рис. 1. Групи умовних фактів господарського життя за економічним впливом наслідків їх настання

Характеристика роботи

Контрольна

Кількість сторінок: 13

Безкоштовна робота

Закрити

МСБО 37. Забезпечення, умовні зобов'язання та умовні активи

Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22
  • Заповнити форму замовлення:
Не заповнені всі поля!
Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.