План

1. Звіт про прибутки та збитки: структура і зміст формати подання

2. Критерії оцінки запасів на момент складання фінансової звітності

3. Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку

4. Порядок складання консолідованої фінансової звітності

Звіт про прибутки та збитки: структура і зміст формати подання

Найважливішою формою вираження ділової активності підприємства є величина поточного результату за певний період, а саме прибутку від господарської, інвестиційної і фінансової діяльності. У всьому діловому світі відомості про формування і використання прибутку розглядаються як найзначуща частина фінансової звітності підприємства. В більшості країн законодавчо закріплено декілька форм звіту про прибутки та збитки, серед яких господарюючі суб'єкти мають право обирати таку, яка найточніше представляє елементи результатів діяльності.

Звіт про прибутки та збитки, або як його ще називають в деяких країнах, - звіт про фінансові результати, акумулює інформацію про доходи та витрати компанії за звітний період. Також, як і в балансі, в адресній частині цього звіту міститься інформація про назву компанії, назву самого звіту, період, за який він складений тощо.

Для компаній, які працюють в умовах економіки, яка розвивається, правильнішим є надання звіту про прибутки та збитки двома способами для того, щоб збільшити розкриття інформації та надати користувачам всеохоплюючу картину.

Відповідно до МСБО 1 "Подання фінансових звітів" в звіті про прибутки та збитки повинні знайти відображення такі показники, як:

 • дохід;
 • результати операційної діяльності;
 • фінансові витрати;
 • частина прибутків та збитків асоційованих компаній та спільних підприємств, яка обліковується за методом участі в капіталі;
 • податкові витрати;
 • прибутки або збитки від звичайної діяльності;
 • екстраординарні статті;
 • частка меншості;
 • чистий прибуток або збиток за період.
 • Додаткові рядки та проміжні підсумки додаються в тому разі, якщо цього вимагає певний МСБО, або якщо це необхідно для правдивого відображення фінансових результатів діяльності підприємства.

  Вплив різних напрямів діяльності, операцій та економічних подій підприємства відрізняється стабільністю, ризиком та передбачуваністю; розкриття елементів результатів діяльності допомагає зрозуміти досягнуті результати діяльності та оцінити майбутні результати. Додаткові рядки включаються до звіту про прибутки та збитки і порядок наведення статей переглядається в разі необхідності пояснення елементів результатів діяльності.

  МСБО заохочують підприємства надавати аналіз доходів та витрат, що грунтується на класифікації доходів та витрат за функціональною ознакою або на характері доходів та витрат.

  Статті витрат підлягають подальшому розподілу на підкласи з метою виділення ряду компонентів фінансових результатів діяльності, які можуть відрізнятися з погляду стабільності, потенціалу прибутку або збитку та передбачуваності. Таку інформацію надають одним з двох способів.

  Перший спосіб називають методом характеру витрат. В такому разі витрати об'єднують у звіті про прибутки та збитки згідно з їх характером, (наприклад, амортизація, придбання матеріалів, транспортні витрати, заробітна плата, витрати на рекламу тощо) та не перерозподіляють згідно з їх різноманітними функціями на підприємстві. Цей метод простий у застосуванні і використовується невеликими підприємствами, оскільки немає потреби розподіляти операційні витрати відповідно до класифікації функцій. Далі наведено приклад класифікації за методом характеру витрат

  Практично всі статті доходу або витрат, включені до визначення чистого прибутку чи збитку за звітний період, виникають у ході звичайної діяльності підприємства. Таким чином, тільки в окремих випадках подія або операція спричиняють виникнення екстраординарної статті.

  Класифікація за методом характеру витрат

  Дохід від реалізації X

  Інший операційний дохід X

  Зміни запасів готової продукції та незавершеного виробництва X

  Використана сировина та матеріали X

  Витрати на амортизацію X

  Інші операційні витрати X

  Операційні витрати, всього (X)

  Прибуток від операційної діяльності X

  Зміна в готовій продукції та незавершеному виробництві протягом періоду відображає коригування виробничих витрат з метою відображення того факту, що виробництво збільшило рівень запасів або реалізація, яка перевищує виробництво, зменшила рівень запасів. У деяких юрисдикціях збільшення готової продукції та незавершеного виробництва протягом періоду відображається негайно після доходу від звичайної діяльності в наведеному вище аналізі. Проте, використане подання не обов'язково означає, що такі суми відображають дохід.

  Другий називають методом функції витрат або "собівартості реалізованої продукції"", згідно з яким витрати класифікують відповідно до їх функцій як частину собівартості реалізації, збуту або адміністративної діяльності. Таке подання часто дає детальнішу інформацію користувачам, ніж класифікація витрат відповідно до їх характеру, але розподіл витрат за функціями може бути довільним і вимагати виваженого судження. Приклад класифікації із застосуванням методу функції витрат наведено в таблиці.

  Класифікація за методом функції витрат

  -Дохід від реалізації X

  -Собівартість реалізованої продукції (X)

  -Валовий прибуток X

  -Інший операційний дохід (X)

  -Витрати на збут (X)

  -Інші операційні витрати (X)

  -Прибуток від операційної діяльності X

  Підприємства, які класифікують витрати за функціями, повинні розкривати додаткову інформацію про характер витрат, включаючи витрати на амортизацію та витрати на персонал.

  Вибір способу аналізу між методом собівартості реалізованої продукції та методом характеру витрат залежить від історичних і галузевих чинників, а також від характеру діяльності господарюючого суб'єкта. Обидва методи вказують на ті витрати, які, за очікуванням, можуть змінитися (прямо чи непрямо), якщо зміниться рівень реалізації або виробництва підприємства. Оскільки кожний метод подання має переваги для різних типів підприємств, МСБО вимагають вибору такої класифікації, яка найдостовірніше відображає елементи результатів діяльності підприємства. Проте, оскільки інформація про характер витрат є корисною для прогнозування майбутнього руху грошових коштів, розкриття додаткової інформації вимагається в тих випадках, коли застосовується класифікація, побудована на собівартості реалізованої продукції.

  Далі може бути представлена інформація про величину чистого прибутку на одну акцію.

  МСБО 8 також, як і МСБО І регулює відображення в звіті про прибутки та збитки суми прибутку та збитку в результаті звичайної діяльності і внаслідок екстраординарних подій, які наводяться, з урахуванням змін в облікових оцінках, суттєвих помилок та змін в обліковій політиці.

  Зокрема, зазначається, що всі статті доходу та витрат, визнані в певному періоді, включаються до визначення чистого прибутку або збитку за даний період. Це стосується екстраординарних статей та результатів змін в облікових оцінках. Проте можуть існувати обставини, за яких певні статті не включатимуться до чистого прибутку або збитку за звітний період. Характер та суму кожної екстраординарної статті необхідно розкривати окремо.

  Під екстраординарними статтями розуміють дохід або витрати, які виникають у результаті подій чи операцій, що чітко відрізняються від звичайної діяльності підприємств, а значить, не очікується, що вони повторюватимуться часто або регулярно.

  Подія або операція може бути екстраординарною для одного підприємства, але не бути такою для іншого - з огляду на відмінності у їх відповідній звичайній діяльності. Наприклад, збитки, спричинені землетрусом, можуть розглядатися як екстраординарна подія для багатьох підприємств. Проте вимоги власників страхових компаній відшкодувати їх збитки не розглядатимуться як екстраординарна стаття для страхових компаній, що страхують від таких ризиків.

  Для більшості підприємств прикладами подій або операцій, у результаті яких виникають екстраординарні статті, є експропріація активів, стихійне лихо (землетрус) тощо.

  Розкриття характеру та суми кожної екстраординарної статті можна наводити безпосередньо у звіті про прибутки та збитки або розкривати у примітках до фінансової звітності.

  Обставини, які спричиняють окреме розкриття доходів та витрат відповідно до міжнародних стандартів, включають:

 • списання вартості запасів до чистої вартості реалізації або основних засобів до відновленої вартості, а також сторнування такого часткового списання;
 • реконструкція діяльності підприємства та сторнування будь-яких забезпечень на реструктуризацію;
 • реалізацію об'єктів основних засобів;
 • реалізацію довгострокових інвестицій;
 • припинення діяльності;
 • урегулювання судових позовів;
 • інші випадки сторнування забезпечень.
 • Внаслідок невизначеності, притаманної підприємницькій діяльності, багато статей фінансової звітності не можуть бути точно оцінені, а можуть мати тільки попередню оцінку. Процес попередньої облікової оцінки включає судження, що грунтується на останній наявній інформації. Наприклад, може знадобитися оцінка безнадійних боргів, старіння запасів або строку корисної служби чи очікуваної моделі споживання економічних вигід від активів, що амортизуються. Використання прийнятих оцінок є суттєвою частиною складання фінансових звітів і не підриває їх достовірності.

  Процес складання звітності за кордоном базується на великій кількості різних оцінок (оцінка безнадійної заборгованості, оцінка корисного терміну використання основних засобів тощо). Очевидно, що такі оцінки з часом змінюються. Згідно з міжнародними стандартами результат зміни облікових оцінок повинен бути включений в розрахунок чистого прибутку (збитку) в тому періоді, коли відбувається зміна, якщо вона стосується лише даного періоду, і в даному та наступному періодах, якщо вона стосується обох періодів. Результат зміни облікових оцінок включається до звіту по тій же статті, для якої використовувалася оцінка. Інформація про таку зміну обов'язково повинна бути розкрита у примітках до звітності. У випадку, коли важко провести різницю між результатом зміни облікових оцінок та результатом змін облікової політики, останній трактується як результат зміни облікових оцінок з відповідним розкриттям інформації.

  Характеристика роботи

  Контрольна

  Кількість сторінок: 20

  Безкоштовна робота

  Закрити

  Міжнародні та національні нормативи бухгалтерського обліку

  Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22
  • Заповнити форму замовлення:
  Не заповнені всі поля!
  Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

  Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.