План

Вступ

1. Організація зберігання та утилізація первинних документів

2. Організація обліку амортизації і ремонтів ОЗ.

Використана література 

Вступ

Бухгалтерський облік на підприємстві ведеться безперервно з дня реєстрації підприємства до його ліквідації.

Питання організації бухгалтерського обліку на підприємстві належать до компетенції його власника (власників) або уповноваженого органу (посадової особи) відповідно до законодавства та установчих документів. Вони ж несуть відповідальність за організацію бухгалтерського обліку та забезпечення фіксування фактів здійснення всіх господарських операцій у первинних документах, збереження оброблених документів, регістрів і звітності протягом встановленого терміну, але не менше трьох років.

Для забезпечення ведення бухгалтерського обліку підприємство самостійно обирає форми його організації:

- введення до штату підприємства посади бухгалтера або створення бухгалтерської служби на чолі з головним бухгалтером;

- користування послугами спеціаліста з бухгалтерського обліку, зареєстрованого як підприємець, який здійснює підприємницьку діяльність без створення юридичної особи;

- ведення на договірних засадах бухгалтерського обліку централізованою бухгалтерією або аудиторською фірмою;

- самостійне ведення бухгалтерського обліку та складання звітності безпосередньо власником або керівником підприємства. Остання форма організації бухгалтерського обліку не може застосовуватися на підприємствах, звітність яких повинна оприлюднюватися

Підприємство самостійно:

- визначає облікову політику підприємства;

- обирає форму бухгалтерського обліку як певну систему регістрів обліку, порядку і способу реєстрації та узагальнення Інформації в них з додержанням єдиних засад, встановлених цим Законом, та з урахуванням особливостей своєї діяльності і технології обробки облікових даних;

- розробляє систему і форми внутрішньогосподарського (управлінського) обліку, звітності і контролю господарських операцій, визначає права працівників на підписання бухгалтерських документів;

- затверджує правила документообороту і технологію обробки облікової інформації, додаткову систему рахунків і регістрів аналітичного обліку;

- може виділяти на окремий баланс філії, представництва. відділення та інші відокремлені підрозділи, які зобов'язані вести бухгалтерський облік, з наступним включенням їх показників до фінансової звітності підприємства.

Керівник підприємства зобов'язаний створити необхідні умови для правильного ведення бухгалтерського обліку, забезпечити неухильне виконання всіма підрозділами, службами та працівниками, причетними до бухгалтерського обліку, правомірних вимог бухгалтера щодо дотримання порядку оформлення та подання до обліку первинних документів.

Головний бухгалтер або особа, на яку покладено ведення бухгалтерського обліку підприємства:

- забезпечує дотримання на підприємстві встановлених єдиних методологічних засад бухгалтерського обліку, складання і подання у встановлені строки фінансової звітності;

- організує контроль за відображенням на рахунках бухгалтерського обліку всіх господарських операцій;

- бере участь в оформленні матеріалів, пов'язаних з нестачею та відшкодуванням втрат від нестачі, крадіжки і псування активів підприємства;

- забезпечує перевірку стану бухгалтерського обліку у філіях, представництвах, відділеннях та інших відокремлених підрозділах підприємства.

Відповідальність за бухгалтерський облік господарських операцій, пов'язаних з ліквідацією підприємства, включаючи оцінку майна і зобов'язань підприємства та складання ліквідаційного балансу і фінансової звітності, покладається на ліквідаційну комісію, яка утворюється відповідно до законодавства.

Складовою частиною організації обліку на підприємстві є перелік документів, що використовуються для первинного відображення господарських операцій, а також перелік облікових регістрів, необхідних для накопичення і систематизації інформації.

Перелік документів повинен бути затверджений в наказі або розпорядженні керівника підприємства про облікову політику і може включати:

робочий план рахунків бухгалтерського обліку, що містить синтетичні та аналітичні рахунки, необхідні для ведення бухгалтерського обліку у відповідності до вимог своєчасності та повноти обліку та звітності;

форми первинних облікових документів, що застосовуються для оформлення фактів господарської діяльності, за якими не передбачені типові форми первинних облікових документів, а також форми документів для внутрішньої бухгалтерської звітності;

порядок проведення інвентаризації активів та зобов'язань;

методи оцінки активів та зобов'язань;

правила документообігу і технологія обробки облікової інформації;

порядок контролю за господарськими операціями;

інші рішення, необхідні для організації бухгалтерського обліку.


1. Організація зберігання та утилізація первинних документів

Фінансова, податкова, статистична та інші види звітності підприємства формуються на основі даних бухгалтерського обліку.

Згідно з п. 1 ст. 9 Закону № 996-XIV підста­вою для бухгалтерського обліку господарських операцій є первинні документи, що фіксують факти здійснення господарських операцій. Тобто первинні документи відіграють важливу роль у веденні як бухгалтерського, так і подат­кового обліку, тому дуже важливо забезпе­чити належне зберігання цих документів, до­тримуючись установлених строків. Зазначене визначено у п. 7 ст. 9 Закону № 996-XIV, згід­но з яким підприємство повинно забезпечи­ти належне зберігання первинних документів протягом установлених строків.

При цьому відповідальність за забезпечен­ня збереження оброблених документів, регі­стрів і звітності протягом установленого стро­ку, але не менше трьох років, несе власник (власники) або уповноважений орган (поса­дова особа), який здійснює керівництво під­приємством відповідно до законодавства та установчих документів (п. 3 ст. 8 Закону № 996-XIV). Розглянемо порядок зберіган­ня первинних документів та строки, протягом яких мають зберігатися ті чи інші документи.

Порядок зберігання первинних доку­ментів, облікових регістрів, бухгалтерської звітності підприємствами незалежно від форм власності (крім банків) визначено Положенням № 88, у п. 6.1 якого зазначено, що первинні документи та облікові регістри, які пройшли об­робку, бухгалтерські звіти і баланси підлягають обов'язковому переданню до архіву.

В бухгалтерії первинні документи мають зберігатися у спеціальних приміщеннях або шафах під відповідальність осіб, уповнова­жених головним бухгалтером (п. 6.2 Поло­ження № 88). При цьому бланки суворої звітності мають зберігатися в сейфах, мета­левих шафах або спеціальних приміщеннях, що забезпечують їх схоронність.

Відповідно до роз'яснень, наданих у лис­ті № 053-3996, під спеціальним приміщенням розуміють приміщення з температурно-вологісним режимом, що забезпечує збереження документів і записів у них, та приміщення, що виключає можливість користування або виносу документів, які в ньому зберігаються, без дозволу головного бухгалтера підприємства.

Первинні документи поточного місяця, що пройшли обробку ручним способом і відно­сяться до відповідного облікового регістру, комплектуються в хронологічному порядку, ну­меруються, переплітаються і супроводжуються довідкою для архіву (п. 6.5 Положення № 88). Порядок підготовки та передання документів до архіву визначено Правилами № 16.

Зберігання первинних документів та облі­кових регістрів, що пройшли обробку і були підставою для складання звітності, а також бухгалтерських звітів і балансів, оформлен­ня і передання їх до архіву забезпечує го­ловний бухгалтер підприємства, установи (п. 6.7 Положення № 88).

Видача первинних документів, облікових регістрів, бухгалтерських звітів і балансів з бухгалтерії та архіву підприємства, установи працівникам інших структурних підрозділів може провадитися лише за рішенням голов­ного бухгалтера (п. 6.8 Положення № 88).

Порядок зберігання електронних до­кументів визначено ст. 13 Закону № 851-IV, відповідно до якої електронні документи мають зберігатися на електронних носіях інформації у формі, що дає змогу перевірити їх цілісність на цих носіях. При цьому строк збе­рігання електронних документів на електро­нних носіях інформації має бути не менший від строку, встановленого законодавством для відповідних документів на папері.

У разі неможливості зберігання електрон­них документів на електронних носіях інфор­мації протягом строку, встановленого зако­нодавством для відповідних документів на папері, підприємства повинні вживати захо­дів щодо дублювання документів на кількох електронних носіях інформації та здійснювати їх періодичне копіювання. Якщо неможливо виконати зазначені вимоги, електронні документи мають зберігатися у вигляді копії доку­мента на папері (у разі відсутності оригіналу цього документа на папері). При копіюванні електронного документа з електронного но­сія інформації обов'язково здійснюється пе­ревірка цілісності даних на цьому носії.

При зберіганні документів на електрон­них носіях обов'язково потрібно додержуватися таких вимог:

інформація, що міститься в електронних документах, має бути доступною для її подальшого використання;

має бути забезпечена можливість віднов­лення електронного документа у тому форматі, в якому він був створений, відправле­ний або одержаний;

у разі наявності має зберігатися інформа­ція, яка дає змогу встановити походження та призначення електронного документа, а також дату і час його відправлення чи одержання.

Підприємства можуть забезпечувати до­держання вимог щодо збереження електронних документів шляхом використання послуг посередника, у тому числі архівної установи.

Строк зберігання первинних докумен­тів, облікових регістрів, бухгалтерських звітів та балансів у архіві підприємства, установи визначається згідно з Переліком № 41. Обчислення строків зберігання документів від­повідно до вимог п. 2.9 цього Переліку проводиться з 1 січня року, наступного за роком завершення їх діловодством. Наприклад, об­числення строку зберігання справ, заверше­них діловодством у 2008 p., починається з 1 січня 2009 р.

Згідно з п 2.11 Переліку № 41 строки зберігання документів, визначені в ньому, є мінімальними, їх не можна скорочувати. По­довження в організаціях строків зберігання документів, передбачених цим Переліком, допускається у випадках, якщо ця потреба спричинена специфічними особливостями роботи конкретної організації.

У таблиці 1 наводимо перелік ти­пових документів із зазначенням строків зберігання, що створюються в результаті управлінської діяльності підприємства, зо­крема, пов'язаних з:

організацією системи управління; прогнозуванням, плануванням, ціно­утворенням;

фінансуванням, кредитуванням, подат­ковою політикою;

обліком та звітністю;

організацією використання трудових ре­сурсів;

роботою з кадрами.

З таблицею 1 можна ознайомитись: розділ "Довідники", підрозділ "Додатки до документів", папка "Консультації". 

Характеристика роботи

Контрольна

Кількість сторінок: 14

Безкоштовна робота

Закрити

Організація обліку 1

Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22
  • Заповнити форму замовлення:
Не заповнені всі поля!
Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.