План

1. Відображення в обліку зобов'язань за зовнішньоекономічними контрактами

2. Облік гуманітарної допомоги

1. Відображення в обліку зобов'язань за зовнішньоекономічними контрактами

Сьогодні процеси постачання та реалізації на будь-якому підприємстві необхідно розглядати як такі, що складаються з окремих господарських операцій - угод. Такі операції, як правило, здійснюються за згодою сторін, а не відповідно до розпорядчих актів органів управління, тому вони оформлюються і виступають у формі договорів. В бухгалтерському обліку відображення договірних зобов'язань ведеться як на балансових рахунках, так і поза балансом. Коли договір потрапляє безпосередньо в баланс через його об'єкт, на облік процесів постачання (реалізації) впливають істотні і звичайні умови. Договори, що планують обмін та відповідають критеріям неухильності, виступають об'єктами позабалансового обліку.

Умови, що впливають на бухгалтерський облік договірних прав і зобов'язань наведені нарис. 2.5.

Балансовий облік

Часто підприємства укладають договір купівлі-продажу, яким передбачається, що перехід права власності на товар виникає після його оплати. Бухгалтерія такого підприємства повинна враховувати наявність в договорі умов про перехід права власності і відображати відповідним чином. Це означає, що списувати продукцію з балансу навіть після її відвантаження не можна. Крім того, не виникає в момент відвантаження і податкових зобов'язань з ПДВ та податку на прибуток.

Відобразити таке відвантаження можна на субрахунках, які підприємство має право самостійно вводити до синтетичних рахунків. Наприклад, можна ввести окремі субрахунки по рахунках 26 "Готова продукція" - 262 "Відвантажена продукція", а по рахунку 28 "Товари" -286 "Відвантажені товари". За умови використання запропонованих субрахунків, продавець буде відображати відвантаження: Д-т 262 і К-т 261. Покупець повинен показати таку продукцію на субрахунку 023 "Матеріальні цінності на відповідальному зберіганні".

Якщо в термін, передбачений договором, переданий товар не буде оплачений або не відбудуться інші обставини, при яких право власності переходить до покупця, продавець має право вимагати від покупця повернути йому товар, якщо інше не передбачено договором. В цих випадках покупець формально ще не є власником отриманого товару і тому не має права відображати його на балансових рахунках - він повинен відображати товар по дебету рахунку 02 "Активи па відповідальному зберіганні". В подальшому можливі два варіанти:

оплата товару (або настання інших прямо обумовлених в договорі обставин) і перехід його у власність покупця;

повернення товару постачальнику.

В першому випадку здійснюються наступні бухгалтерські записи:

зняття товару з позабалансового обліку - К-т рахунку 02 "Активи на відповідальному зберіганні";

оприбуткування товарів - Д-т рахунків обліку активів (281 "Товари на складі") - К-т 63 рахунку "Розрахунки з постачальниками і підрядниками".

У випадку повернення товару це відображається лише одним бухгалтерським записом (на підставі відповідних актів передачі і накладних) -К-т рахунку 02 "Активи на відповідальному зберіганні".

В договорі можна також обумовити, що до переходу права власності на товар до покупця останній є орендарем переданого йому товару (договір найму-продажу). При цьому (якщо інше не передбачено договором) покупець стає власником товару з моменту оплати товару.

До інших найбільш типових помилок, пов'язаних з видом договору, відносяться ситуації, коли:

бухгалтер ідентифікує господарські операції за видом договору, а не за змістом, ігноруючи його;

бухгалтер неправильно трактує основний вид діяльності контрагента, а отже, неправильно визначає бухгалтерські рахунки для обліку операцій з таким підприємством.

В першому випадку це можуть бути послуги, що здійснюються між підприємством та фізичною особою на контрактній основі. Бухгалтерія відображає в обліку операції за договором, виходячи, як правило, з типової схеми договору підряду, вважаючи, що фізична особа виконує функції підрядчика. Помилка бухгалтера може розглядатись як наслідок помилки при складанні договору - неправильний вибір типу договору для оформлення відносин сторін за угодою.

У другому випадку підприємство роздрібної торгівлі працює з постачальниками товарів за типовими договорами купівлі-продажу, а з умов договору випливає, що фактично між організаціями укладено договір комісії, в якому підприємство є комісіонером. Це означає, що організація є комісіонером, тому товар повинен бути оприбуткований поза балансом. Кошти, отримані від реалізації товару, є коштами комітента і повинні бути відображені по кредиту рахунку розрахунків. По кредиту рахунку 70 "Доходи від реалізації" повинна бути відображена тільки винагорода комісіонеру.

Позабалансовий облік

З введенням в дію в 2000 році нового Плану рахунків бухгалтерського обліку та Інструкції щодо його застосування, які засновані на міжнародних стандартах бухгалтерського обліку, значно змінилася ситуація з обліком договорів як юридичних фактів, які є невід'ємною складовою фактів господарського життя. Цей План рахунків має позитивні відмінності від попереднього в контексті відображення інформації щодо договірних зобов'язань. Відтепер договірні зобов'язання обліковуються па позабалансовому рахунку 03 "Контрактні зобов'язання".

Цей рахунок призначений для узагальнення інформації про наявність та рух зобов'язань по укладених контрактах, а також контролю за їх виконанням.

На рахунку 03 "Контрактні зобов'язання" здійснюється облік по деривативах (форвардних і ф'ючерсних контрактах, опціонах) та інших контрактах, розкриття інформації щодо яких передбачено відповідними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку.

Дериватив - стандартний документ, що засвідчує право або зобов'язання придбати або продати цінні папери, матеріальні або нематеріальні активи, а також кошти на визначених ним умовах у майбутньому.

Відповідно до виду цінностей деривативи розподіляються на фондові, валютні, товарні.

Основними ознаками форвардного валютного контракту с те, що це:

обов'язковий до виконання контракт. Після його укладання суб'єкт господарювання не може відмовитися від контракту та зобов'язаний купити чи продати валютні кошти;

це контракт на конкретну суму в іноземній валюті. Суб'єкт господарювання не може вибрати для купівлі або продажу суму, більшу або меншу від тієї, що вказана в контракті;

контракт повинен бути виконаним на конкретну дату в майбутньому. Суб'єкт господарювання не може змінити дату виконання форвардного контракту.

Іншим видом строкових договорів є ф'ючерси. У 99 % випадків ф'ючерсний контракт використовується не для страхування ризиків, а з метою одержання спекулятивного доходу, тому що він не виконується. У випадку використання ф'ючерсів для зменшення ризиків він стає схожим на форвардний контракт, якщо зміна цін задовольняє його власника, а у протилежному випадку схожий на опціон.

Особливістю опціонних контрактів є те, що вони можуть взагалі не виконуватись, якщо, наприклад, валютний курс змінився в сторону невигідну для держателя такого контракту.

Облік зобов'язань здійснюється в оцінці, передбаченій контрактами.

Списуються контрактні зобов'язання з рахунку у разі виконання, ліквідації, відмови від виконання, передачі або продажу зобов'язання за контрактом іншим особам.

Аналітичний облік контрактних зобов'язань ведеться за видами зобов'язань.

Для підвищення ефективності використання облікової інформації підприємство може ввести до позабалансового рахунку 03 "Контрактні зобов'язання" субрахунків 031 "Договірні зобов'язання" і 032 "Договірні права".

Контроль за виконанням оплати окремих договорів здійснюється за допомогою комп'ютерних програм, в яких формується запит про своєчасне виконання договору за критеріями часу і платежу. Аналітичний облік буде вестись в двох паралельних розрізах — контрагентів та договорів.

Інші договірні зобов'язання і права обліковуються на рахунках 04 "Непередбачені активи й зобов'язання" і 05 "Гарантії та забезпечення надані". Зокрема, на рахунку 05 відображається: 1) вартість активів підприємства, які оформлено договорами застави (та за сумами, визначеними в них), при цьому з балансу вартість цих активів не списується; 2) вартість прийнятих на себе зобов'язань за договорами поруки.

Облік забезпечення здійснюється за вартістю, вказаною в документах про гарантії та забезпечення. Аналітичний облік гарантій та забезпечень ведеться за кожною наданою гарантією та забезпеченням.

Характеристика роботи

Контрольна

Кількість сторінок: 21

Безкоштовна робота

Закрити

Облік зовнішньоекономічної діяльності

Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22
  • Заповнити форму замовлення:
Не заповнені всі поля!
Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.