План

1. Обороти рахунку. Аналітичний рахунок

2. Автоматизація обліку матеріальних цінностей

1. Обороти рахунку. Аналітичний рахунок

Документ "Обороти рахунка" використовується для виводу оборотів і залишків за кожний місяць і/або квартал. Він може бути корисним при підведенні підсумків і складанні звітності.

Для отримання оборотів рахунка слід вибрати пункт "Обороти рахунка" в групі "Підсумки" головного меню. На екран буде виведено список рахунків, з якого слід вибрати потрібний і натиснути Enter. На екрані з'явиться запит.

В цьому запиті Ви можете встановити, чи повинні виводитися залишки на початок і кінець періоду, повний оборот за період і обороти з іншими рахунками по дебету і кредиту даного рахунка. З допомогою режимів, що розміщені під написом "Дані по періодах", Ви можете вказати, за які періоди виводяться дані по оборотах рахунка (за місяць, квартал, підсумкові дані або їх суміш). В полі справа від напису "Валюта" Ви можете вибрати валюту, по якій виводяться залишки і обороти (якщо валюта не вказана, виводяться гривневі залишки і обороти). В полі під написом "Обороти тільки по рахунках" можна перерахувати через кому з крапкою ";" рахунки, обороти по яких Ви хочете отримати - це зменшить об'єм даних, що виводяться.

Заповнивши поля запиту, виділіть напис "Виконати" і натисніть Enter. В нижній частині екрану з'явиться таблиця оборотів рахунку.

Перегляд оборотів рахунка. Ви можете переглядати виведені на екран обороти рахунка, переміщаючись по документу з допомогою клавіш:

ç,è- вліво і вправо;

é,ê- вверх і вниз;

Ctrl Home - на лівий край;

Ctrl End - на правий край;

Ctrl-ç - "листання" вліво;

Ctrl-è - "листання" вправо;

Esc - вихід з перегляду.

Крім того, Ви можете використовувати клавіши:

F4 - переключення режиму "гривні-копійки" (в режимі "гривні" суми виводяться без копійок, в режимі "копійки" - з копійками). В режимі "копійки" у великих сум можуть бути невидні старші розряди;

F6 - переключення режиму "гривні-валюта". В режимі "гривні" суми приводяться в гривнях, при цьому в заголовку документа виводиться слово "Сума". В режимі "валюта" ці суми приводяться в валюті, при цьому в заголовку документа виводиться "В валюті".

F8 - друк оборотів рахунка;

Alt F10 - зміна параметрів програми.

Якщо в списку параметрів включено режим "Вивід підсумків без субрахунків", то в оборотах рахунка будуть тільки основні рахунки. Якщо ж цей параметр вимкнено, то стовбчики документа включають як основні рахунки, так і їх субрахунки. Дані по основних рахунках акумулюють дані по їх субрахунках.

Друк оборотів рахунка. Друк оборотів рахунка здійснюється аналогічно описаному вище друкові шахматки.

За способом групування та узагальнення облікових даних бухгалтерські рахунки поділяються на синтетичні та аналітичні.

Синтетичні рахунки - це балансові рахунки, що узагальнюють облік господарської діяльності підприємства. Синтетичні рахунки призначені для обліку інформації в узагальненому вигляді і в грошовому вимірнику. Облік наявності та змін сукупностей економічно однорідних господарських засобів і джерел їх утворення в грошовому вимірнику називається синтетичним обліком. Облік на синтетичних рахунках використовують при заповненні балансу підприємства і відповідних форм звітності. До синтетичних рахунків належать рахунки: "Основні засоби", "Нематеріальні активи", "Виробничі запаси", "Розрахунки з постачальниками та підрядниками" та ін.

Для детальної характеристики об'єктів бухгалтерського обліку використовуються аналітичні рахунки, в яких крім вартісного (грошового) вимірника використовуються натуральні й трудові вимірники. Прикладом аналітичних рахунків можуть бути: до синтетичного рахунка "Основні засоби"- "Споруда № 1", "Споруда № 2" та ін.; до синтетичного субрахунка "Сировина і матеріали" на цукровому заводі - "Цукровий буряк", "Вода", "Хімікати" та ін.; до синтетичного субрахунка "Паливо" - субрахунки "Газ", "Вугілля" за марками, "Дрова" та ін.; до синтетичного рахунка "Розрахунки з оплати праці"- субрахунки "Бандурко А.І.", "Ткаченко І.О." та ін. Облік наявності та змін окремих видів і об'єктів господарських засобів та джерел їх утворення з використанням різних вимірників називається аналітичним обліком.

Між синтетичними й аналітичними рахунками існує нерозривний зв'язок, тобто на аналітичних рахунках відображаються ті ж зміни, що й на синтетичних, але більш докладно, значення дебету і кредиту кожного аналітичного рахунка те ж саме, що й синтетичного рахунка; сума сальдо, сума оборотів на дебеті, сума оборотів на кредиті всіх аналітичних рахунків даної групи відповідно дорівнюють сальдо, обороту на дебеті і обороту на кредиті синтетичного рахунка. Тому загальні підсумки записів на аналітичних рахунках мають відповідати сумам, записаним на синтетичних рахунках бухгалтерського обліку.

Усі господарські операції відображаються на синтетичних і аналітичних рахунках бухгалтерського обліку з використанням методу подвійного запису, тобто кожна операція водночас записується на двох взаємопов'язаних бухгалтерських рахунках в одній і тій же сумі - по дебету одного рахунка і водночас по кредиту другого. Ці записи дають змогу досягти рівності активу і пасиву бухгалтерського балансу.

За допомогою подвійного запису господарських операцій на рахунках бухгалтерського обліку забезпечується контроль, тому що кожна операція в однаковій сумі відображається по дебету одного і по кредиту другого бухгалтерського рахунків, чим і досягається рівність підсумків записів по дебету рахунків підсумкам записів по кредиту рахунків.

Подвійний запис, що відображає відповідний взаємозв'язок між бухгалтерськими рахунками, прийнято називати кореспонденцією рахунків. На рахунках бухгалтерського обліку всі господарські операції записуються у послідовності їх здійснення, тобто в хронологічному порядку. Така реєстрація господарських операцій дістала назву хронологічного запису.

Для більшої деталізації до синтетичного обліку нерідко вводяться субрахунки. Субрахунок - це синтетичний рахунок другого порядку. Характерна особливість субрахунків полягає в тому, що на них як правило немає необхідності робити записи. Дані на субрахунках одержують групуванням аналітичних рахунків при складанні оборотних відомостей. Наприклад, головний (першого порядку) синтетичний рахунок "Розрахунки з покупцями та замовниками" розподіляється на субрахунки "Розрахунки з вітчизняними партнерами", "Розрахунки з іноземними партнерами".

Для контролю за правильністю й відповідністю записів по синтетичних і аналітичних рахунках щомісяця складаються оборотні відомості, в яких відображаються початкові й кінцеві залишки та операції по дебету і кредиту даного синтетичного рахунка, виконані за даний звітний період (місяць, квартал, рік).

Взаємозв'язок синтетичного субрахунка "Сировина і матеріали" із записами на аналітичних рахунках можна прослідкувати на такому прикладі,

В акціонерному виробничому товаристві на синтетичному субрахунку "Сировина і матеріали" залишок на 1.01.00 р. визначився в сумі 286,2 тис. грн., у т. ч. матеріалу "А" -30 т. на суму 270 тис. грн., матеріалу "Б" - 540 кг на суму 16,2 тис. грн.

У першому кварталі надійшло матеріальних цінностей на суму 655,5 тис. грн., у т.ч. матеріалу "А" - 70 т на суму 630 тис. грн., матеріалу "Б" - 850 к г на суму 25,5тис.грн.

За перший квартал використано 752,7 тис., грн., у т.ч. матеріалу "А" - 80 т на суму 720 тис, грн., матеріалу '"Б" - 1090 кг на 32,7 тис. грн.

Для відображення в обліку наведених операцій складено бухгалтерські записи на синтетичному субрахунку "Сировина і матеріали".

Позабалансові рахунки. Клас 0

До позабалансових рахунків належать рахунки "Орендовані необоротні активи", "Активи на відповідальному зберіганні", "Контрактні зобов'язання" та ін., тобто рахунки, на яких обліковуються цінності, що не належать нашому підприємству; метод подвійного запису не використовується; при надходженні матеріальних цінностей позабалансовий рахунок дебетується, а при використанні - кредитується.

Таким чином, за допомогою рахунків бухгалтерського обліку забезпечується однакове відображення господарських операцій в усіх галузях народного господарства України (на підприємствах з різними формами власності), що забезпечує зіставлення облікових показників окремих організацій, підприємств і навіть галузей народного господарства.

Характеристика роботи

Контрольна

Кількість сторінок: 15

Безкоштовна робота

Закрити

Інформаційні системи та технології обліку

Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22
  • Заповнити форму замовлення:
Не заповнені всі поля!
Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.