План

1. Стандарт дослідження судово-бухгалтерською експертизою операцій з товарно-матеріальних цінностей.

2. Об’єкти судово-бухгалтерської експертизи операцій з матеріальними цінностями.

3. Джерела інформації для проведення судово-бухгалтерської експертизи операцій з товарно-матеріальними цінностями.

4. Методичні прийоми експертного дослідження матеріалів інвентаризацій операцій з товарно-матеріальними цінностями.

5. Особливості узагальнення і реалізації результатів судово-бухгалтерської експертизи операцій з товарно-матеріальними цінностями. 

1. Стандарт дослідження судово-бухгалтерською експертизою операцій з товарно-матеріальних цінностей.

Практичне здійснення судово-бухгалтерської експертизи операцій з товарно-матеріальними цінностями про водиться на основі локального експертного дослідження.

Модель локального стандарту проведення судово-бухгалтерської експертизи операцій з матеріальними цінностями

Об’єкти судово-бухгалтерської експертизи:

- оприбуткування матеріальних цінностей за кількістю та якістю;

- збереження матеріалів, стан матеріальної відповідальності;

- Дотримання норм витрат матеріалів;

- Псування матеріальних цінностей;

- Первинна, документація, облікові регістри, звітність;

- Нестачі матеріальних цінностей, виявлені ревізією;

Джерела інформації для проведення експертизи:

- нормативні акти щодо приймання використання матеріальних цінностей;

- нормативно-правові акти з обліку та контролю матеріальних ресурсів;

- контракти поставок, договори про матеріальну відповідальність;

- первинні облікові документи, відомості інвентаризації;

- регістри бухгалтерського обліку, звітність;

- акти ревізій та перевірок;

- інформація правоохоронних органів;

Методичні прийоми експертного дослідження:

- рахунково-аналітичні;

- економічний аналіз;

- статистичні розрахунки;

- аналітичні розрахунки;

- економіко математичні методи;

- документальні;

- інформаційне моделювання;

- дослідження документів;

- формальна перевірка;

- зустрічна перевірка;

- аналітична перевірка;

- логічна перевірка;

- взаємний контроль.

- камеральні перевірки нормативів;

- експертизи різних видів;

- нормативно правове регулювання:

Методичні прийоми узагальнення і реалізації результатів перевірки експертизи:

- групування результатів дослідження;

- аналітичне групування доказів;

- узагальнення результатів дослідження;

- систематизований виклад висновків;

- розробка профілактичних заходів;

- реалізація результатів експертизи.

Локальний стандарт проведення судово-бухгалтерської експертизи операцій з матеріальними цінностями включає наступні ос6новні параметри:

 • об’єкти судово-бухгалтерської експертизи;
 • джерела інформації для проведення експертизи;
 • методичні прийоми експертного дослідження;
 • методичні прийоми узагальнення і реалізації результатів експертизи.
 • Локальний стандарт проведення судово-бухгалтерської експертизи операцій з товарно-матеріальними цінностями містить наступні складові:

 • об’єкти експертного дослідження операцій з товарно-матеріальними цінностями (процес оприбуткування товарно-матеріальних цінностей за кількістю та якістю, стан і умови збереження матеріальних цінностей, закріплення матеріальної відповідальності, дотримання норм витрат матеріалів, псування товарно-матеріальних цінностей, первинна документація з обліку товарно-матеріальних, регістри аналітичного і синтетичного обліку, звітності підприємства, нестачі товарно-матеріальних цінностей, та збитки виявленні ревізійною комісією, їх обґрунтованість та встановлення винних осіб);
 • джерела інформація експертного дослідження (нормативні акти щодо приймання і використання матеріальних цінностей, нормативно-правові акти з обліку та контрольно матеріальних ресурсів, контракти поставок, договори про матеріальну відповідальність працівників, первинні облікові документи, відомості інвентаризації, регістри бухгалтерського обліку, акти ревізії та перевірок матеріальних цінностей, інформація правоохоронних органів щодо виявлених порушень);
 • методичні прийоми експертного дослідження (розрахунково-аналітичні: економічний аналіз, статистичні розрахунки, аналітичні розрахунки, екноміко-матетичні методи та документальні; нормативно-правове регулювання, інформаційне моделювання, камеральні перевірки нормативів, експертизи різних видів, дослідження документів, зокрема формальна, зустрічна, аналітична і логічна перевірка документів);
 • методичні прийоми узагальнення і реалізації результатів судово-бухгалтерської експертизи операцій з товарно-матеріальними цінностями (хронологічне, систематичне та комбіноване групування результатів експертного дослідження, аналітичне групування доказів, узагальнення результатів дослідження, систематизований виклад висновків, розробка профілактичних заходів, реалізація результатів судово-бухгалтерської експертизи).

  2. Об’єкти судово-бухгалтерської експертизи операцій з матеріальними цінностями.

  Судово бухгалтерська експертиза операцій з матеріальними цінностями проводиться на підставі експертної установи та постанови правоохоронних органів при виявленні зловживань у системі обліку товарно-матеріальних цінностей, їх нестачі, крадіжці, розтратах. Такі зловживання, як правило, тісно пов’язані з організацією складського господарства, дотримання норм списання матеріалів на виробництво, а також витратами, браком і псуванням товарно матеріальних цінностей.

  Практика здійснення судово-бухгалтерської експертиз операцій з матеріальними цінностями свідчить, що найбільш розповсюдженим зловживанням є крадіжки товарів, паливо-мастильних матеріалів, запасних частин, сировини, напівфабрикатів, будівельних матеріалів, тощо.

  Вважаємо необхідним наголосити, що розкрадання товарно-матеріальних цінностей є порівняно простим і легким способом крадіжки. Якщо махінації з грошовими коштами вимагають високої кваліфікації та спеціальної освіти, то зловживання з матеріальними цінностями можуть бути практично кожному працівнику.

  При проведенні судово-бухгалтерської експертизи операцій з матеріальними цінностями відповідно до завдань експертної установи та постанови правоохоронних органів експерт-бухгалтер визначає перелік об’єктів експертного дослідження. Ними, зокрема, можуть бути:

 • оприбуткування товарно-матеріальних цінностей за кілкі сю та якістю та ціною – досліджується обґрунтовується та повнота оприбуткування товарно-матеріальних цінностей за даними бухгалтерського обліку, адекватність їх за якістю супровідним документам, аналізуються ціни придбання матеріальних ресурсів тощо.
 • стан збереження матеріальних цінностей - досліджується відповідність стану складського господарство основним вимогам збереження матеріальних ресурсів (наявність вимірювальних приладів, зокрема вагових, з необхідним клеймуванням, обладнання складів стелажами, полицями, контейнерами та іншими засобами розмежування різнотипних матеріальних цінностей, дієвість протипожежного устаткування, наявність сигналізації, надійність замків, дотримання техніки безпеки тощо.);
 • закріплення матеріальної відповідальності – перевіряється фактичне закріплення матеріальної відповідальності за даними договорів про матеріальну відповідальність, складеними між адміністрацією підприємства і конкретними працівниками:
 • дотримання норм витрат матеріалів на виробництво – в процесі експертного дослідження перевіряється обґрунтованість затверджених норм витрат на матеріальних цінностей на виробництво продукції та аналізується рівень дотримання;
 • псування матеріальних цінностей – досліджується об’єктивні та суб’єктивні причини, що зумовили дане негативне явище, встановлюються особи, відповідальні за завдані збитки;
 • первинна документація з обліку матеріальних цінностей – досліджується достовірність та повнота відображення господарських, пов’язаних із придбанням, внутрішнім переміщенням та використання товарно-матеріальних цінностей;
 • регістри аналітичного і синтетичного обліку матеріальних цінностей – досліджуються питання повноти, об’єктивності відображення та взаємозв’язку здійсненних господарських операцій;
 • нестачі матеріальних цінностей та збитки, виявлені ревізією, їх обґрунтування і відповідальність конкретних посадових осіб – експертизою узагальнюється всі об’єкти експертного дослідження, в межах яких ревізією виявленні зловживання, нестачі та збитки, уточнюються розміри цих збитків, їх відповідність даним бухгалтерського обліку, матеріалам правоохоронних органів, обґрунтовується достовірність встановлення достовірність встановлення матеріальної відповідальності конкретних працівників і посадових осіб підприємства, уточнюється розмір відшкодування завданих збитків в розрізі винних осіб. 
 • Характеристика роботи

  Контрольна

  Кількість сторінок: 18

  Безкоштовна робота

  Закрити

  Бухгалтерський облік та судова експертиза 1

  Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22
  • Заповнити форму замовлення:
  Не заповнені всі поля!
  Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

  Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.