Облік, аналіз і аудит праці та її оплати (на прикладі ВАТ „Рівненська кондитерська фабрика”)

Зміст

Вступ

РОЗДІЛ 1 . Економічна сутність оплати праці

1.1 Поняття , види та форми оплати праці
1.2 Критичний огляд нормативних документів та спеціальної літератури

РОЗДІЛ 2.Економіко – організаційна характеристика базового підприємства та аналіз основних показників в діяльності підприємства

РОЗДІЛ 3. Облік заробітної плати

3.1 Документальне оформлення та облікова політика оплати праці
3.2 Аналітичний та синтетичний облік. Облік нарахування зарплати. Облік нарахування на фонд оплати праці.Облік утримань із заробітної плати
3.3 Відображення оплати праці у звітності підприємства
3.4 Міжнародна практика праці та її оплати

РОЗДІЛ 4. Аналіз заробітної плати

4.1 Завдання , джерела та методичні прийоми аналізу операцій із заробітною платою
4.2 Структурно – динамічний аналіз обліку праці та її оплати
4.3 Параметричний аналіз обліку праці та її оплати
4.4 Факторний і прогнозний аналіз обліку праці та її оплати

РОЗДІЛ 5. Аудит заробітної плати

5.1 Оцінка аудитором системи внутрішнього контролю
5.2 Методика аудиту заробітної плати

РОЗДІЛ 6. Автоматизація обліку і аналізу аудиту праці та її оплати

Висновки і пропозиції

Список використаної літератури

Вступ

Проведення обліку, аналізу і аудиту є дуже важливим для діяльності підприємства, а саме організація обліку забеспечує правильність, і належне оформлення здійснених господарськіх операцій, у бухгалтерських документах.

Проведення аналізу забезпечує виявити відхилення негативних показників. Аудит забезпечує перевірку господарську діяльність підприємства.

Фінансовий облік трансформує дані первиних бухгалтерськіх документів за допомогою грошового вимірника та спеціальних, методів обробки даних у корисну інформацію для заціковленості юридичних та фізичних осіб.Така інформація узагальнюється у системі рахунків бугалтерського обліку, за первиними принципами, які зафіксовані у національних стандартах обліку та загальноприйнятими процедурами обробки даних. Економічні показники фінансового обліку відображаються у бухгалтерському балансі, звітах, і служать джерелом інформації для зовнішніх і внутрішніх користувачів.

Економічний аналіз має велике значення, для розвитку економіки країни та господарської діяльноті підприємства. Упроцесі аналізу перевіряється напруженість та реальність розрахункових нормативних показників, що використовуються під час планування.

Таким чином результати аналізу є основою розрахунку господарської діяльності на майбутній період.У процесі аналізу перевіряється напруженість та реальність розрахункових нормативних показників,що використовується підчас планування. Таким чином результати аналізу є основою розрахунку господарської діяльності на наступний період.Економічний аналіз – це фактор мобілізації та ефективності використання ресурсів підприємства.

Аудит є невідємним супутником ефективності функціонування економіки підприємства.Він виступає необхідною умовою забеспечення розвитку ринкових відносин , які у свою чергу сприяють стабілізації і росту відчізняної економіки . Зі становленням ринку аудиту набуває все більшого значення і відіграє важливу роль у системі управління діяльністю господарських суб’єктів.

Сутність аудиту слід роскривати виходячи ,з його внутрішньої структури,що налічує три стадії :

- констатація з’ясування фактичного стану справ;

-аналіз –зіставлення прийнятих рішень з реальною практикою і діючимзаконодавством у життя ;

- заходів – відповідних дій з метою поліпшення корегування процесу управління.

Облік, аналіз та аудит праці та її оплати є досить актуальним , оскільки правільність відображення в обліку праці належне оформлення первиними документами і розрахунку .

Аналіз праці забеспечує визначення відхилень від нормальної діяльності підприємства, також визначити розрахунок показників на майбутнє.

Аудит праці забеспечує перевірку правильності , відображення господарських операцій у первиних документах , правильність розрахунків .

Отже облік , аналіз та аудит праці та її оплати є взаємозв’язаним і саме від правильності проведення обліку, аналізу та аудиту залежить ефективність діяльності підприємства і його прибуток.Це обумовило вибір та актуальність теми випускної роботи.

Метою написання випускної роботи є вивчення теорії і практики обліку ,аналізу та аудиту праці та її оплати на матеріалах окремого підприємства.

Завданнями написання бакалаврської роботи є:

-описати понятя види і форми праці та її оплати;

-описати критичний огляд нормативних документів та спеціальної літератури з обліку праці та її оплати;

-описати економіко-організаційну характеристику базового підприємства, та аналіз основних показників діяльності підприємства;

-дослідити документальне оформлення обліку праці та її оплати;

-синтетичний та аналітичниц облік правильності нарахування заробітної пліти, правильність утримань і нарахувань на заробітну плату;

-описати відоброження обліку праці у звітності підприємства;

-описати міжнароднупрактику обліку праці та її оплати;

-дослідити завдання , джерела та методичні прийоми аналізу праці та її оплати;

-розрахувати структурно – динамічний аналіз праці і узагальнити його у вигляді діаграми;

-розрахувати параметричний аналіз праці і намалювати графік;

-розрахувати факторний і прогнозний аналіз ;

-оцінити аудитором систему внутрішнього контролю;

-описати методику аудиту праці;

-описати автоматизацію обліку, аудиту та аналізу праці та її оплати.


РОЗДІЛ 1. Економічна сутність оплати праці

1.1. Поняття, види та форми оплати праці .

В умовах євро інтеграції економіки України відбуваються значні зміни.

На кожному підприємстві, галузі в Україні має бути реальна і достовірна інформація про трудомісткість виробленої продукції, про нарахування заробітної плати.

Оплата праці є одним з елементів витрат, так як заробітна плата підлягає включенню до собівартості продукції робіт, послуг. Ось чому її кількість, якість, робочий час , заробітна плата, відрахування на соціальні заходи є об’єктом бухгалтерського одліку на підприємстві.

Основним документом що регулює порядок організації оплати праці є Закон України „Про оплату праці”. Згідно статті 1 Закону України „Про оплату праці”. Заробітна плата – це винагорода , обчислення, як правило у грошовому виразі, яку за трудовим договором власник або уповноважений ним орган випливає працівникові за виконану ним роботу.

Розмір заробітної плати залежить від складності та умов виконання роботи, професійно ділових якостей працівника, результатів його праці та господарської діяльності підприємства.

Основою організації оплати праці в Україні є тарифна система оплати праці.

Вона складається з тарифних сіток , тарифних ставок, схеми посадових окладів і тарифно – кваліфікаційних характеристик.

Погодинно – приміальна система оплати праці – це різновид погодинної оплати праці , при якій понад заробітну плату належної за фактично відпрацьований час, сплачується преміальна нагорода за досягнення високих кількісних і якісних показників.

Пряма відрядна форма оплати праці – це система при застосуванні якої заробіток нараховується тільки за виконану роботу.

Відрядно – преміальна система оплати праці – це різновид оплати праці , при якій понад заробітну плату, належною за виконання робіт виплачується премія.

Відрядно – прогресивна система оплати праці – це різновид відрядної форми оплати праці, при якій робота, виконана в межах встановлених норм, оплачуєтьсяза звичайними відрядними розцінками, а частина роботи, виконаної понад норм, за прогресивно – зростаючими розцінками і в залежності від проценту перевиконання норм.

Акордна система оплати праці – це різновид відрядної системи, при якій норма і розцінка для виконавця абогрупи виконавців встановлюється не за кожною окремоюоперацією, а на вивчення комплекс робіт.

Виконання робіт, що оплачується за відрядною формою оплати про що може здійснюватись, як одним робітником так і бригадою робітників. У зв’язку з чим це розрізняють систему оплату праці індивідуальновідрядно та бригадновідрядно.

Відрядно бригадна система оплати праці – це оплата, якувизначають шляхом множення розцінки за одиницю робіт на фактично виконаний обсяг робіт.

Розрахована сума зарплати розділяється між членами бригади.

Відобразимо форми зарплати та їх різновиди у формі рис. 1.1.

Рис.1.1

Характеристика роботи

Диплом

Кількість сторінок: 100

Безкоштовна робота

Закрити

Облік, аналіз і аудит праці та її оплати (на прикладі ВАТ „Рівненська кондитерська фабрика”)

Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22
  • Заповнити форму замовлення:
Не заповнені всі поля!
Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.