Облік та контроль розрахунків з оплати праці та зі страхування на прикладі Корецького відділу культури та туризму при РДА

ЗМІСТ

Вступ

1. Економічно-організаційна характеристика Корецького районного відділу культури Корецької райдержадміністрації.

2. Організація обліку розрахунків з оплати праці та зі страхування у відділі культури Корецької Райдержадміністрації.

2.1. Організація обліку у відділі Культури Корецької райдержадміністрації.

2.2. Аналітичний та статистичний облік операцій по заробітній платі.

2.3. Підготовка основних форм звітності.

3. Контроль операцій по заробітній платі.

3.1. Загальна характеристика системи внутрішнього контролю.

3.2. Методика проведення контролю розрахунків з оплати праці та зі страхування.

4. Автоматизація обліку розрахунків з оплати праці та зі страхування у відділі культури Корецької держадміністрації.

5. Організація охорони праці у відділі культури Корецької держадміністрації.

Висновки.

Список використаної літератури.

Додатки.

Вступ

Заробітна плата як показник, залежний безпосередньо від ефективності виробництва, продуктивності праці, конкурентоспроможності продукції, є не лише індикатором, що визначає загальний життєвийрівень працівників. Від її стану та форм реалізації, частки у валовому національному продукті багато в чому залежать також можливості розвитку економіки взагалі. В умовах сучасного ринкового механізму через формування сукупного попиту заробітна плата забезпечує не лише основи відтворення робочої сили. Вона стає дедалі вагомішим чинником відтворення суспільного виробництва.

Заробітна плата виступає як один із основних регулювальників ринку праці. Однак аналізу і оцінці впливу зарплат на ринок праці й, передусім, на зайнятість в Україні не приділяється належна увага, що призводить до негативних наслідків – прискореного зростання безробіття, руйнування мотивів і стимулів до праці зубожіння більшості населення.

Сьогодні українське законодавство приділяє значну увагу питанням організації оплати праці. При цьому заробітна плата визначається як винагорода, обчислена, як правило, у грошовому вираженні, яку власник або уповноважена ним органвиплачує працівникові за виконану ним роботу. Заробітна плата була, є і ще тривалий час буде важливим якісним показником економічного господарювання.

Суспільством на заробітну плату покладено значні функції щодо розвитку та вдосконалення робочої сили людини – відтворювальну і стимулюючу.

Розвиток соціально-трудових відносинбагато в чому залежить від рівня оплати праці, удосконалення цих відносин, політика грошових доходів населення повинні грунтуватися на реальній вартості праці, щоб усунути існуючі, сьогодні, диспропорції на споживчому ринку, і в мотиваціях до праці.

Увагу економістів здавна привертала проблема з'ясування суті заробітної плати, її джерел, а також функцій, які вона виконує за умов різних економічних систем.

На поверхні економічних явищ заробітна плата виступає як плата за працю. Таке уявлення про заробітну плату склалося давно й існує дотепер. Відомий англійський еко­номіст Вільям Петі (1623—1682 рр.) визначав заробітну плату як ціну праці. Такої думки про заробітну плату дотримуються автори популярного підручника «Економікс» П. Самуельсон і В. Нордхаус, більшість західних науковців, деякі російські та українські економісти.

У домарксовий період найближче підійшли до правиль­ного розуміння змісту заробітної плати за умов ринку класики буржуазної політичної економії А. Сміт, Д. Рікардо. Зокрема А. Сміт вважав, що заробітна плата є ціною праці, в основі якої лежить вартість засобів існування, необхідних для життя робітників, виховання дітей, які згодом заміняють робітника на ринку праці. Отже, хоча Сміт трактував угоду між капіталістом і робітником як продаж останнім своєї праці, він фактично зводив заробіт­ну плату до вартості робочої сили. Критично дослідивши наукову спадщину своїх попередників, К. Маркс дійшов висновку, що робітник продає капіталісту;, робочу силу, а не працю, як це виглядає на поверхні економічного життя суспільства. Видимість продажу праці породжується тим, що робітник одержує заробітну плату після завершення процесу праці, що її величина змінюється залежно від тривалості робочого дня, а індивідуальні відмінності у заробітній платі зумовлені неоднаковою інтенсивністю праці робітників.

К. Маркс вважав, що праця не може ні продаватися, ні бути товаром, оскільки: 1) вона не має вартості. Якщо припустити, що праця має вартість; а вартість є суспільне необхідна праця, уречевлена в товарах, то дійдемо нелогіч­ного висновку, що вартість праці вимірюється самою пра­цею, тобто приходимо до беззмістовної тавтології; 2) щоб її можна було продати, праця має існувати , до моменту купівлі-продажу. Проте на ринку праці; робітник виступає лише власником здатності до праці, тобто робочої сили? яку покуПець-капіталіст починає споживати лише після її купі­влі; 3) купівля-продаж праці вступає у суперечність з обґрунтованим раніше висновком про те, що єдиним дже­релом вартості є праця, а також із законом вартості і основним законом капіталізму. Нелогічність висновків західних науковців про продаж праці показано ,при розгля­ді питання про сутність факторів виробництва, і робочої сили. Клас Еклунд, хоч і визнає теорію “факторів вироб­ництва”, змушений також визнати, що “у дійсності різні фактори виробництва — це люди з плоті і крові”.

Об’єктом для написання дипломної роботи євідділ культури Корецької райдержадміністрації.

Виходячи з вищесказаного, вибрана тема дипломної роботи є актуальною, вимагає поглибленого вивчення і дослідження.

Метою дипломної роботи є опис порядку обліку розрахунків по оплаті праці, аналіз стану та проведення контролю розрахунків з працівниками, поданнярекомендацій по удосконаленню розрахунків з оплати праці.

Завданням дипломної роботи є:

а) дати економічну характеристику розрахунків по оплаті праці;

б) вивчити (дослідити) систему нарахування і виплати заробітної плати та відобразити в обліку;

в) провести контроль розрахунків по оплаті праці з працівниками;

г) виявити недоліки та розробити заходи щодо їх усунення.

Дипломна робота складається з вступу, п’яти розділів, висновків, списку використаної літератури і додатків.

При написаннідипломної роботи розглянуто рядЗаконів України, Постанов Верховної Ради та Кабінету Міністрів, Положень, інструкцій, а також довідкова та економічна література.


1. Економічно-організаційна характеристика Корецького районного відділу культури Корецької райдержадміністрації

Корецький відділ культури Корецької районної державної адміністрації є структурним підрозділом районної державної адміністрації, що утворюється головою районної державної адміністрації і підзвітний та підконтрольний голові держадміністрації та управлінню культури обласної держадміністрації.

Відділ у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, наказами Мінкультури, розпорядженнями голови обласної, районної держадміністрацій, наказами начальника управління культури обласної держадміністрації, розпорядженнями голови райдержадміністрації а також положенням про відділ.

Основними завданнями Корецького районного відділу культури є :

-забезпечення на відповідній території реалізації державної політики з питань охорони культурної спадщини ;

-забезпечення реалізації прав громадян на свободу літературної та художньої творчості, вільного розвитку культурно-мистецьких процесів, забезпечення доступності всіх видів культурних послуг та культурної діяльності для кожного громадянина;

-сприяння захисту прав і законних інтересів творчих працівників і їх спілок, а також закладів, підприємств і організацій культурно-мистецької сфери, що діють на відповідній території;

-створення умов для розвитку соціальної та ринкової інфраструктури у сфері культури та мистецтв, організація матеріально-технічного забезпечення.

Характеристика роботи

Диплом

Кількість сторінок: 85

Безкоштовна робота

Закрити

Облік та контроль розрахунків з оплати праці та зі страхування на прикладі Корецького відділу культури та туризму при РДА

Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22
  • Заповнити форму замовлення:
Не заповнені всі поля!
Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.