Організації обліку та аналізу поточних зобов'язань (на прикладі ДП Зарічненський Лісгосп)

ЗМІСТ

ВСТУП
1. ЕКОНОМІКО-ОРГАНІЗАЦІЙНА ХАРАКТЕРИСТИКА ДП „ЗАРІЧНЕНСЬКИЙ ЛІСГОСП”
2. ЕКОНОМІЧНА СУТНІСТЬ ПОТОЧНИХ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ
3. ОРГАНІЗАЦІЯ ОБЛІКУ ПОТОЧНИХ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ НА ПРИКЛАДІ ДП „ЗАРІЧНЕНСЬКИЙ ЛІСГОСП”
3.1. Первинний облік поточних зобов’язань
3.2. Організація аналітичного і синтетичного обліку поточних зобов’язань
3.3. Відображення поточних зобов’язань у звітності підприємства
4. АНАЛІЗ ПОТОЧНИХ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ НА ПРИКЛАДІ ДП „ЗАРІЧНЕНСЬКИЙ ЛІСГОСП”
4.1. Структурно-динамічний аналіз поточних зобов’язань
4.2. Параметричний аналіз поточних зобов’язань
4.3. Факторний аналіз поточних зобов’язань
4.4. Прогнозний аналіз поточних зобов’язань Зарічанського ЛГ
5. АВТОМАТИЗАЦІЯ ОБЛІКУ ПОТОЧНИХ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ
6. ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ОБЛІКУ ТА АНАЛІЗУ ПОТОЧНИХ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ НА ПРИКЛАДІ ДП „ЗАРІЧНЕНСЬКИЙ ЛІСГОСП”
7. ХАРАКТЕРИСТИКА ОХОРОНИ ПРАЦІ В ДП „ЗАРІЧНЕНСЬКИЙ ЛІСГОСП”
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
ДОДАТКИ

ВСТУП

Поточні зобов’язання є однією з складових залученого капіталу, який поряд із власним служить джерелом формування господарських засобів підприємства.

Господарська діяльність підприємств зокрема немислима без взаємодії з іншими суб’єктами підприємницької діяльності. Це і закупівля сировини, пального, запасних частин, товарів, інших матеріальних цінностей, а також оплата виконаних робіт і наданих послуг. Саме тут виникають розрахункові взаємовідносини з постачальниками і підрядниками.

В результаті господарської діяльності виходить готова продукція, яка може реалізовуватися покупцям на умовах передоплати. Підприємства також здійснюють платежі до бюджету по податках, до фондів соціального і пенсійного страхування, виплачують заробітну плату.

Зобов’язання є обов’язком підприємства сплатити заборгованість за товар, роботи, послуги. Вони виникають через існуючі борги підприємства або щодо надання певних активів або послуг іншому підприємству у майбутньому. Зобов’язання які будуть погашені протягом операційного циклу або протягом 12 місяців з дати балансу, класифікуються як поточні.

Поточні зобов’язання відіграють важливу роль в аналітичних процедурах підприємства, які здійснюють зовнішні і внутрішні користувачі фінансової звітності, впливають на рішення, що приймаються ними. Сукупна оцінка поточних зобов’язань використовується для визначення рівня платоспроможності та швидкої ліквідності підприємства.

Важливим для кожного підприємства є правильне відображення в обліку та звітності всіх розрахункових операцій, що застрахує його від санкцій з боку державних контролюючих органів. Це дасть змогу уникнути гальмування грошових та товарних потоків підприємства через вилучення з обороту фінансових ресурсів на виплату незапланованих санкцій. Тому створення ефективної системи внутрішнього контролю зобов’язань на підприємстві є одним з головних завдань для керівництва.

Так облік зобов’язань регламентується П(С)БО 11 “Зобов’язання”. Крім того в законах України, актах Президента України, постановах КМУ регулюються такі елементи зобов’язань як заборгованість за товари, роботи, послуги, розрахунки по оплаті праці, розрахунки з бюджетом, розрахунки по відрахуваннях на соціальні заходи.

Бухгалтерський облік покликаний забезпечувати інформацією про діяльність підприємства, необхідною для прийняття рішення як зовнішнім , так і внутрішнім користувачам.

Суб’єкту, який приймає рішення, потрібна не будь-яка інформація, а лише повна, достовірна та своєчасна. Таким чином, організація обліку, аналізу поточних зобов’язань, складання та подання звітності на підприємствах повинна відповідати цим трьом вимогам. Саме це визначає актуальність обраної теми.

Метою дипломної роботи є вивчення методики організації обліку та аналізу поточних зобов’язань, правильності їх відображення в звітності на прикладі Державного підприємства „Зарічненське лісове господарство” з врахуванням відповідного нормативного поля, економічно-організаційної характеристики підприємства, ринкових засад, економічного розвитку підприємства на сьогодні.

Мета дипломної роботи досягається шляхом виконання таких завдань:

-ознайомлення і вивчення літературних джерел з бухгалтерського обліку та аналізу з досліджуваної теми;

-розкриття економічної сутності поточних зобов’язань;

-вивчення організації бухгалтерського обліку поточних зобов’язань на базовому підприємстві;

-проведення аналізу поточних зобов'язань досліджуваного підприємства;

-оцінка ступеня автоматизації обліку та аналізу витрат виробництва;

-опис системи та особливостей охорони праці на підприємстві;

-формулювання пропозицій з удосконалення організації і методики обліку поточних зобов'язань на базі дослідження.

Дослідження питання обліку поточних зобов’язань та проведення їх аналізу за 2004-2006 рр. в даній дипломній роботі проводиться на прикладі Державного підприємства „Зарічненський лісгосп”, що знаходиться в Рівненській області. ( див.дод.1-2)

Методологічною основою досліджень дипломної роботи є результати досліджень вітчизняних та зарубіжних вчених з проблем обліку та аналізу поточних зобов’язань, нормативні документи законодавчої та виконавчої влади держави.

Достовірність висновків та результатів дослідження ґрунтується на використанні таких методів: абстрактно-логічний; монографічний; статистико-економічний;

Джерелами інформації були офіційні матеріалиДП „Зарічненський лісгосп”, а саме: статут; наказ про облікову політику; первинні бухгалтерські документи; регістри аналітичного та синтетичного обліку; річна фінансова звітність підприємства.

Дипломна робота складається з семи розділів.

У вступі розкрито актуальність теми, визначено мету та завдання, предмет і об’єкт дослідження, а також методи та інформаційну базу.

У першому розділі „Організаційно-економічна характеристика ДП „Зарічненський лісгосп” подано організаційно-економічну характеристику досліджуваного підприємства.

У другому розділі „Економічна характеристика поточних зобов’язань як об’єкта обліку та аналізу” розглянуто економічний зміст основних термінів, що стосуються поточних зобов'язань їх визнання та оцінка.

У третьому розділі „Організація обліку поточних зобов’язань на прикладі ДП „ Зарічненський лісгосп”досліджено організацію первинного, аналітичного та синтетичного обліку поточних зобов'язань та відображення даного показника у звітності підприємства.

Четвертий розділ „Аналіз поточних зобов’язань на прикладі ДП “Зарічненський лісгосп” носить аналітичний характер та розкриває методику проведення аналізу поточних зобов’язань базового підприємства. Детально розглянуто існуючі методи економічного аналізу.

П’ятий розділ присвячено автоматизація обліку поточних зобов'язань на прикладі ДП “Зарічненський лісгосп”.

У шостому розділі „Охорона праці” розглядається ведення охорони праці на досліджуваному підприємстві.

У сьомому розділі „Шляхи вдосконалення обліку та аналізу поточних зобов'язань на прикладі ДО „Зарічненський лісгосп” розроблено можливі шляхи вдосконалення обліку та аналізу поточних зобов’язань з врахуванням специфіки діяльності підприємства.

Заключною частиною дипломної роботи є висновки та пропозиції, які в стислій формі дають оцінку результатів досліджень з точки зору теорії і практики їх впровадження на підприємстві.

Додатки містять бухгалтерські первинні документи, регістри аналітичного та синтетичного обліку, річну бухгалтерську фінансову звітність.

Характеристика роботи

Диплом

Кількість сторінок: 141

Безкоштовна робота

Закрити

Організації обліку та аналізу поточних зобов'язань (на прикладі ДП Зарічненський Лісгосп)

Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22
  • Заповнити форму замовлення:
Не заповнені всі поля!
Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.