Характеристика роботи

Диплом

Кількість сторінок: 106

Платна робота

Ціна: 700.00грн.

Замовити роботу

Зміст 

Вступ. 2

1. Економічний зміст основних засобів. 6

1.1. Економіко-організаційна  характеристика ВАТ “Рівнепасвантажтранс”. 6

1.2. Визначення, визнання, оцінка та класифікація основних засобів. 9

2. Організація обліку основних засобів на прикладі ВАТ «Рівнепасвантажтранс». 13

2.1. Первинний облік основних засобів. 13

2.2. Аналітичний та синтетичний облік операцій з основними засобами. 19

2.2.1. Облік руху основних засобів. 24

2.2.1.1. Облік надходження основних засобів. 24

2.2.1.2. Облік вибуття основних засобів. 27

2.2.2. Облік ремонту основних засобів. 29

2.2.3. Облік амортизації основних засобів. 32

2.3. Методика формування показників фінансової та статистичної звітності підприємства щодо операцій з основними засобами. 37

2.4. Міжнародна практика обліку основних засобів. 42

3. Аналіз основних засобів на прикладі ВАТ «Рівнепасвантажтранс». 50

3.1. Ретроспективний аналіз основних засобів. 50

3.1.1. Структурно-динамічний аналіз складу основних засобів. 50

3.1.2. Аналіз стану і руху основних засобів. 53

3.1.3. Аналіз використання основних засобів. 59

3.1.4. Факторний аналіз основних засобів. 63

3.2. Прогнозний аналіз. 65

4. Автоматизація обліку і аналізу операцій з основними засобами. 68

5. Шляхи вдосконалення обліку та аналізу на ВАТ «Рівнепасвантажтранс». 84

6. Організація і управління охороною праці на ВАТ “Рівнепасвантажтранс”. 90

Висновки. 99

Список використаних джерел. 101

Вступ

Автомобільний транспорт є однією з найважливіших сфер підприємницької діяльності. Він виконує майже 80% обсягу вантажних перевезень і більше 90% пасажирських перевезень, а також є учасником процесу діяльності всіх видів транспорту. На даний час економіка України розвивається за законами ринку. Ринок — це сфера, в якій проявляються взаємовідносини між виробниками і споживачами товарів, це найвища стадія розвитку товарно-грошових відносин. Функціонування ринку веде до становлення ринкової економіки, характерною рисою якої виступає конкуренція.

Серед проблем, які виникли при переході до ринкової економіки, особливу актуальність набувають оцінка основних засобів і їх відображення в бухгалтерському балансі. Ринкові відносини обумовлюють об’єктивну необхідність підвищення ролі бухгалтерського обліку в управлінні підприємством. Для прийняття оперативних і тактичних рішень по управлінню підприємством в постійно змінюючих умовах ринкової кон’юнктури і розвиваючої конкуренції товаровиробників, необхідна своєчасна достовірна аналітична інформація.

В нових умовах у підприємства зростає необхідність активніше використовувати бухгалтерський облік щоб контролювати і вдосконалювати свою діяльність.

Особливе місце в системі бухгалтерського обліку займають питання, пов’язані зі станом основних засобів. Актуальність даної теми “Методика обліку і аналізу основних засобів на прикладі ВАТ “Рівнепасвантажтранс”” пояснюється тим, що вони в своїй сукупності утворюють виробничо-технічну базу і зумовлюють виробничу ціль господарства.

Бухгалтерський облік основних засобів повинен забезпечити:

- контроль за зберіганням основних засобів;

- своєчасне, правильне документальне оформлення відображення в обліку надходження основних засобів, їх внутрішнього переміщення, ефективного використання, вибуття;

- своєчасне відображення в обліку зносу основних засобів;

- відображення в обліку витрат на ремонт основних засобів;

- визначення результатів від ліквідації, а також збитків від списування не повністю амортизованих об’єктів основних засобів;

- виявлення зайвих та морально застарілих основних засобів.

Характерною особливістю засобів праці є те, що вони не мають тієї загальної взаємозамінюваності, яка характерна, наприклад, для потенційної робочої сили. Тому ефективність їх різна за галузями, підприємствами, окремими видами. Ця різниця для кожного конкретного засобу праці залежить від його технічного стану, ступеня фізичного й морального зносу.

Промислові підприємства постійно поповнюються новими засобами праці відповідно до вимог, досягнутого рівня технології виробництва, характеру й обсягу виготовленої продукції.

Базою правильної організації бухгалтерського обліку основних засобів являються затверджена типова класифікація основних засобів і єдиний принцип їх оцінки в обліку.

Точність показників складу, стану і руху основних засобів, а так як і точність їх якісної характеристики багато в чому залежить під того, на скільки правильно достовірно проведена їх оцінка, маючи на увазі те, що неправильна оцінка основних засобів може не тільки викривити загальну картину, але ї викликати: неточні обчислення амортизації, а звідси собівартості і відпускних цін продукції (робіт, послуг), як наслідок, доходності, рентабельності і прибутку; викривлення сум нарахованого податку з прибутку; неточне відображення в бухгалтерському балансі співвідношення основних і оборотних засобів; невірне обчислення ряду техніко-економічних показників, що характеризують ступінь використання основних засобів: знос, коефіцієнти вибуття і надходження, показники ефективності: фондовіддача, фондоємність і механоозброєність, невірно буде обчислюватись і ефективність інвестицій в необоротні активи.

Базою дослідження у даній дипломній роботі є Відкрите акціонерне товариство “Рівнепасвантажтранс” яке знаходиться на звичайній системі оподаткування. Основними видами діяльності цього підприємства є надання послуг пасажирських перевезень.

Метою написання дипломної роботи є ознайомлення з організацією та методикою обліку і аналізу основних засобів ВАТ “Рівнепасвантажранс” та оцінка їх відповідальності чинним вимогам і кращій практиці. У процесі виконання дипломної роботи вирішуються такі завдання:

- закріплення теоретичних знань та навичок під час роботи з літературою та вивченні процесів обліку і аналізу основних засобів ВАТ “Рівнепасвантажранс”;

- застосування цих знань до критичної оцінки обсягу, форм і методів обліку і аналізу основних засобів з точки зору їх відповідності потребам певних користувачів;

- визначення проблем в організації та методиці обліку і аналізу основних засобів досліджуваного підприємства, а також пропонування шляхів їх вирішення.

У першому розділі дипломної роботи розкрито економіко-організаційну характеристику підприємства. Також, у цьому розділі розкривається економічна суть основних засобів, їх оцінка і класифікація.

У другому розділі розкривається методика та організація обліку основних засобів на підприємстві, а саме первинний, аналітичний та синтетичний. Також, у даному розділі розглянуто методику формування показників звітності щодо основних засобів.

У третьому розділі проведено аналіз основних засобів у розрізі структурно-динамічного, ретроспективного і прогнозного аналізів.

У четвертому розділі дипломної роботи дана характеристика програмному продукту, що дозволяє автоматизувати облік на даному підприємстві, зокрема і облік основних засобів.

У п’ятому розділі запропоновані шляхи вдосконалення обліку і аналізу основних засобів на підприємстві.

Шостий розділ дипломного дослідження висвітлює питання охорони праці та техніки безпеки на підприємстві.

При написанні дипломної роботи були використані відповідні нормативні джерела, що стосуються бухгалтерського і податкового обліку, охорони праці тощо; навчальні посібники та монографії вітчизняних і зарубіжних авторів з таких дисциплін, як бухгалтерський облік, фінанси, економіка підприємств, економічний менеджмент, маркетинг, облік у зарубіжних країнах. 

Закрити

Методика обліку і аналізу основних засобів на прикладі підприємства

Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22
  • Заповнити форму замовлення:
Не заповнені всі поля!
Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.