Облік і аналіз видатків бюджетної установи (на прикладі загальноосвітньої школи-інтернат для розумово відсталих дітей)

Характеристика роботи

Диплом

Кількість сторінок: 101

Платна робота

Ціна: 700.00грн.

Замовити роботу

Облік і аналіз видатків бюджетної установи (на прикладі Великомежиріцької допоміжної спеціалізованої загальноосвітньої школи-інтернат для розумово відсталих дітей)


Зміст

Вступ. 4

1. Економічна сутність видатків бюджетної установи. 8

1.1. Поняття бюджетної класифікації та її структура. Склад і класифікація видатків  8

1.2. Порядок формування показників кошторису видатків Великомежиріцької школи-інтернат  12

2. Облік видатків бюджетної установи. 15

2.1. Первинний облік видатків Великомежиріцької школи-інтернат. 15

2.2. Аналітичний та синтетичний облік видатків бюджетної установи. 24

3. Формування показників звітності щодо видатків школи-інтернат. 30

3.1. Загальні вимоги до звітності бюджетних установ. 30

3.2. Фінансова звітність Великомежиріцької школи-інтернат. 32

3.3. Податкова звітність установи. 37

3.4. Звітність по обов’язкових зборах на заробітну плату до органів соціального страхування. 39

4. Аналіз видатків  загального та спеціального фонду  Великомежиріцької школи-інтернат. 42

4.1. Структурно-динамічний аналіз видатків. 42

4.2. Параметричний аналіз видатків. 53

4.3. Прогнозний аналіз видатків бюджетної установи. 66

5. Автоматизація забезпечення розв'язання задач обліку та аналізу видатків бюджетної установи. 72

5.1.  Принципи організації автоматизації обліку видатків на прикладі Великомежиріцької школи-інтернат. 72

5.2. Технологія обробки даних в інформаційних системах з обліку видатків. 76

5.2.1. Нормативно-довідкова інформація. 76

5.2.2. Автоматизація первинного обліку. 78

5.2.3. Автоматизація синтетичного та аналітичного обліку школи-інтернат. 80

5.3. Технологія підготовки звітності в умовах функціонування інформаційних систем з питань обліку видатків. 83

5.3.1. Облікові реєстри. 83

5.3.2. Фінансова, податкова та інша звітність. 88

6. Охорона праці у Великомежиріцькій школі-інтернат. 91

Висновки. 97

Список використаної літератури. 100

Вступ

Бюджет країни, порядок його формування, розподілення, виконання є одним з головних аспектів функціонування будь-якої держави. Бухгалтерський облік та аналіз виконання кошторису доходів і видатків бюджетних установ суттєво відрізняється від обліку та аналізу господарської діяльності підприємств виробничої сфери, що зумовлено самою специфікою їх діяльності: вони працюють не заради отримання прибутку, а для задоволення соціальних, культурних та інших потреб суспільства. Діяльність цих установ фінансується за рахунок коштів державного та місцевого бюджетів, які надаються їм безповоротно. У бюджетній сфері практично відсутні госпрозрахункові відносини, не обчислюється собівартість послуг, які надаються у більшості випадків безкоштовно. Бюджетні установи не мають статутного капіталу, а всі їхні активи є державною власністю. Всі ці цікаві аспекти вплинули на вибір бази проходження виробничої практики, а також теми написання дипломної роботи.

Останнім часом в бюджетній сфері відбулися значні зміни щодо організації обліку: впроваджено облік за новим планом рахунків, удосконалено облікові регістри та форми звітності, змінено порядок закриття рахунків та складання звітності і т. ін. Все це робить вибрану тему дипломної роботи надзвичайно актуальною, адже постає необхідність спеціальної підготовки фахівців з обліку і аналізу в бюджетних установах.

Виходячиіз важливості вивчення наведених вище питань, базою проходження виробничої практики було обрано бюджетну установу, а саме: Великомежиріцьку школу-інтернат.

Актуальним питанням на сьогоднішній день для бюджетних організацій є контроль за використанням коштів, які мають чітко визначену цільову направленість. Для бюджетних організацій – це кошти загального та спеціального фондів. Складовою частиною контролю є аналіз. Однак застосування його до бюджетних установ має свою специфіку, адже методи, які характерні для аналізу, застосовуються для організацій, що функціонують з метою отримання прибутку.

Економічний аналіз – це система спеціальних знань, пов¢язаних з дослідженням економічних процесів, сформованих під впливом об¢єктивних економічних законів і суб¢єктивних факторів.

Економічний аналіз проводиться на основі достовірних даних щодо діяльності установи. Джерелом інформації для проведення аналізу є звітність установи.

Метою даної дипломної роботи є вивчення і оцінка організації та методики обліку і аналізу видатків бюджетної установи бази дослідження та обґрунтування пропозицій з їх удосконалення.

Мета дипломної роботи досягається шляхом виконання таких завдань:

розкриття економічної характеристики видатків бюджетної установи, їх оцінки та класифікації;

характеристика первинного, синтетичного та аналітичного обліку видатків загального та спеціального фондів бюджетної установи; формування звітності про видатки загального та спеціального фондів в бюджетній установі;

проведення ретроспективного та прогнозного аналізу видатків загального та спеціального фондів;

оцінка ступеня автоматизації обліку та аналізу видатків загального та спеціального фондів в бюджетній установі;

опис системи та особливостей охорони праці в установі.

Великомежиріцька спеціальна загальноосвітня школа-інтернат для розумово відсталих дітей (допоміжна школа-інтернат) здійснює свою діяльність відповідно до Конституції України, чинного законодавства, в тому числі Закону України „Про внесення змін і доповнень до Закону Української РСР „Про освіту””, Положення про середній навчально – виховний заклад, Положення про спеціальну загальноосвітню школу-інтернат України для дітей з вадами фізичного та розумового розвитку, власного статуту.

Засновником Великомежиріцької допоміжної школи-інтернат є Рівненська обласна державна адміністрація, яка здійснює фінансування школи-інтернату, її матеріально-технічне забезпечення, організовує ремонт приміщень, їх господарське обслуговування. Великомежиріцька допоміжна школа-інтернат є державним закладом освіти. Її вихованці перебувають на повному державному утриманні.

Великомежиріцька допоміжна школа-інтернат для розумово відсталих дітей є навчально-виховним закладом з 9-річним терміном навчання, покликаним здійснювати:

а) навчання і виховання дітей з недоліками розумового розвитку за спеціальними програмами і спеціальним навчальним планом;

б) професійно-трудове навчання і професійну орієнтацію, спрямовану на оволодіння доступними для цієї категорії дітей спеціальностями: швейна справа, шевська справа, столярна справа, сільськогосподарська праця.

в) корекцію недоліків розумового і фізичного розвитку в процесі навчання та виховання, спеціальних занять по виправленню дефектів загального мовного розвитку, а також лікувально – профілактичних заходів;

г) підготовці розумово відсталих дітей до повноцінного самостійного життя в умовах ринкових відносин.

Діяльність школи-інтернат будується на принципах доступность, гуманізму, демократизму, незалежності від політичних, громадських і релігійних обєднань, взаємозв’язку розумового, морального, фізичного і естетичного виховання, рівності умов кожної дитини для повної реалізації її здібностей, таланту і всебічного розвитку.

Великомежиріцька допоміжна школа-інтернат є юридичною особою: має печатку, штамп, бланки зі своєю назвою, власний рахунок у банку.

Статут школи (див. дод. 6) розроблений на основі чинного законодавства, Положень, погоджується загальними зборами колективу школи.

Керівництво Великомежиріцькою допоміжною школою-інтернат здійснюється обласним управлінням освіти і науки Рівненської облдержадміністрації. Безпосереднє керівництво школою-інтернатом здійснюється його директором та органами громадського самоврядування. Директор школи-інтернату призначається і звільняється обласним управлінням освіти і науки Рівненської облдержадміністрації за погодженням з загальними зборами трудового колективу і місцевими органами державної виконавчої влади.

Майно школи складають основні фонди, а також інші цінності, вартість яких відображається в самостійному балансі школи. Майно школи належить їй на основі права власності, повного господарського відання або оперативного управління відповідного чинного законодавства, статуту школи та укладених угод.

Фінансова діяльність Великомежиріцької допоміжної школи-інтернату здійснюється в межах доходів:

- коштів бюджету;

- коштів власних надходжень;

- добровільних надходжень.

Витрата коштів та утримання школи-інтернату проводиться єдиним кошторисом, що об’єднує всі джерела фінансування, затверджується директором школи і погоджується з обласним управлінням освіти і науки в межах виділених коштів.

Фінансово-господарська діяльність Великомежиріцької допоміжної школи-інтернат здійснюється на основі його кошторису.

Джерелами формування кошторису школи є кошти обласного бюджету, що надходять у розмірі, передбаченому нормами фінансування.

Для здійснення статутних повноважень школа-інтернат може використовувати можливості комерційних банків, фірм, підприємств, організацій, добродійних фондів, асоціацій, профспілок.

У Великомежиріцькій школі-інтернат застосовується меморіально-ордерна форма обліку.

Інформаційною базою при написанні роботи служили підручники (зокрема, з бухгалтерського обліку і аналізу у бюджетних установах таких авторів як Джога Р.Т., Панкевич Л., Атамас П.Й., Заїнчковський О.А. та ін.), монографії (зокрема, Левицької С.О. “Облік та аналіз діяльності бюджетних установ”, Позняковської Н.М. “Облік та контроль доходів і видатків місцевих бюджетів України”), нормативні документи ( Інструкція про форми меморіальних ордерів бюджетних установ та порядок їх складання; Порядок складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ; Порядок застосування плану рахунків бухгалтерського обліку бюджетних установ та ін.), а також документація Великомежиріцької школи-інтернат.

Данадипломна робота «Облік і аналіз видатків бюджетної установи (на прикладі Великомежиріцької допоміжної школи-інтернат)» складається зі вступу, шести розділів, висновків, списку використаної літератури та додатків.

У вступі висвітлена актуальність теми роботи, її мета, основні завдання, стисла економіко - організаційна характеристика Великомежиріцької школи-інтернат.

У першому розділі роботи описано економічну сутність видатків загального і спеціального фондів кошторису бюджетної установи, викладено порядок формування показників кошторису видатків.

В наступному розділі досліджено організацію бухгалтерського обліку видатків загального і спеціального фондів кошторису бюджетної установи за кодами економічної класифікації. Дослідження проведено в розрізі первинного, аналітичного і синтетичного обліку.

У третьому розділі охарактеризовано фінансову, податкову і статистичну звітність установи.

У наступному розділі проведено аналіз видатків загального і спеціального фондів кошторису бюджетної установи. Для цього розраховано абсолютні відхилення, темпи росту, питому вагу окремих категорій видатків в їх загальній сумі, коефіцієнти співвідношення затверджених кошторисом видатків до коштів, що надійшли в установу, коефіцієнти співвідношення касових і фактичних видатків, коефіцієнти фінансування одного працівника та коефіцієнти співвідношення видатків загального фонду до видатків спеціального фонду. За деякими з розрахункових показників проведено факторний аналіз із застосуванням прийомів елімінування. А також зпрогнозовано видатки на наступний рік.

У п'ятому розділі роботи розкрито можливість автоматизації розв’язку задач обліку і аналізу видатків загального і спеціального фондів бюджетної установи, як одного з шляхів вдосконалення облікового процесу бюджетної установи.

В останньому розділі дипломного дослідження охарактеризовано організацію охорони праці у Великомежиріцькій школі-інтернат.

Закрити

Облік і аналіз видатків бюджетної установи (на прикладі загальноосвітньої школи-інтернат для розумово відсталих дітей)

Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22
  • Заповнити форму замовлення:
Не заповнені всі поля!
Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.