Характеристика роботи

Курсова

Кількість сторінок: 56

Платна робота

Ціна: 300.00грн.

Замовити роботу

ЗМІСТ

ВСТУП 3

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ПЕНСІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ В УКРАЇНІ 7

1.1. Сутність і складові принципи функціонування пенсійного забезпечення 7

1.2. Завдання та функції Пенсійного фонду України 14

1.3. Загальне поняття пенсії та їх види 17

РОЗДІЛ 2. ОФОРМЛЕННЯ ДОКУМЕНТІВ ДЛЯ ПРИЗНАЧЕННЯ ПЕНСІЙ 21

2.1. Трудова книжка – основний документ про трудову діяльність 21

2.2. Документи, необхідні для призначення пенсії та порядок їх заповнення 27

2.3. Шляхи удосконалення і перспективи реформування пенсійного забезпечення в Україні 33

ВИСНОВКИ 40

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 44

ДОДАТКИ 47

ВСТУП

Актуальність теми курсової роботи полягає в тому, що сьогодні дуже важливим є питання забезпечення соціальних гарантій населенню. На сьогодні пенсійна система не в змозі забезпечити пенсіонерам гідне життя і тому потребує перегляду і реформування.

Пенсійне забезпечення в Україні є основним складником системи соціального захисту населення і охоплює непрацездатних громадян похилого віку, інвалідів, осіб, які втратили годувальника, виплати яким здійснюють у формі пенсій, надбавок та підвищень до пенсій, компенсаційних виплат, додаткових пенсій та державної соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію та інвалідам [13; 5].

Однак, питання розвитку пенсійної системи як складової системи соціального захисту, досліджено неповною мірою і потребує подальшого вивчення. До того ж, розвиваючись в межах діючих стратегій, складники пенсійної системи перебувають під потужним впливом нестабільного економічного середовища. Аналогічний вплив на суспільне середовище здійснює і пенсійна система.

Саме тому розвиток та реформування пенсійної системи відбуваються під впливом тих трансформаційних перетворень, які притаманні всій системі суспільних відносин нашої держави. Проте невирішеність деяких вагомих питань і загострення проблем у цій сфері – значною мірою є відображенням економічної та політичної системи нашої країни.

Відсутність науково обґрунтованої та дослідженої на прикладах концепції реформування пенсійного забезпечення не дає змоги негайно вирішити ці проблеми, які уповільнюють процес реформування пенсійної системи і зумовлюють збереження старих, не адекватних сучасним умовам принципам солідарної пенсійної системи країни.

Науково-практичне значення теми курсової роботи полягало в узагальненні матеріалу з теоретичних основ пенсійного забезпечення в Україні.

Практичне значення курсової роботи полягало у ознайомленні з основними правилами оформлення документів для призначення пенсій; виявленні проблем, розробленні шляхів удосконалення та перспектив реформування пенсійного забезпечення в Україні; у складанні списку використаних джерел з теми дослідження; накопиченні матеріалу і відомостей для проведення подальших досліджень даної теми.

Питанням вивчення різних аспектів реформування пенсійної системи і питань розвитку страхових відносин присвятили свої роботи багато науковців і практиків, зокрема С. Погорєлова, М. Мних, В. Максимчук, А. Колосок, Т. Кір, А.Бахмач, О. Рядно, О. Піскунова, Л. Рибальченко та інші спеціалісти у даній галузі.

Мета курсової роботи: дослідити сучасний стан, проблеми та перспективи розвитку системи пенсійного забезпечення в Україні, пов’язаних з діловодством.

Основні завдання курсової роботи:

1.Визначити завдання, функції, напрями діяльності ПФУ.

2.Охарактеризувати систему та основні принципи функціонування пенсійного забезпечення в Україні.

3.Вивчити загальне поняття пенсій та охарактеризувати їх основні види.

4.Ознайомитися із основними документами для призначення пенсій та їх оформленням.

5.Окреслити підходи щодо удосконалення і перспективи реформування пенсійного забезпечення в Україні.

Об’єктом курсової роботи є пенсійне забезпечення.

Предмет курсової роботи – документування пенсійного забезпечення.

Методологічна база дослідження теми курсової роботи.

Під час написання курсової роботи, використовувалися загально – наукові методи опрацювання інформації:

метод аналізу, який був необхідним для розподілу змісту знайденої інформації на окремі змістові фрагменти та вивчення кожного фрагменту окремо від іншого;

метод синтезу, дозволив вивчення змісту інформації в цілісності, єдності і взаємозв’язку всіх її змістових фрагментів;

метод абстрагування, забезпечив виокремлення основних відомостей з наявного матеріалу;

метод узагальнення, використано для відтворення змісту опрацьованого масиву інформації в курсовій роботі, де відтворено всі взаємозв’язки опрацьованих документів та створено нові логічні зв’язки між фрагментами інформації, які були відібрані з різних джерел.

Структура курсової роботи обумовлена логікою розгляду теми. Матеріал у роботі викладається від загального до часткового. Курсова робота складається із вступу, основної частини, висновків, списку використаних джерел і додатків.

Вступ курсової роботи, складається з таких елементів, як: актуальність теми курсової роботи; науково-практичне значення теми курсової роботи; мета, основні завдання, об’єкт і предмет курсової роботи; її методологічна база.

Основна частина курсової роботи складається з двох розділів:

Розділ 1. Теоретичні основи пенсійного забезпечення в Україні.

Розділ 2. Оформлення документів для призначення пенсій.

У першому розділі курсової роботи висвітлено теоретичні основи пенсійного забезпечення в Україні. Детально розглядається сутність і складові принципи функціонування пенсійного забезпечення.

Подається визначення основних понять з теми дослідження, а також зазначені основні завдання, функції та напрями діяльності ПФУ. Виявлено і представлено основні види пенсій в Україні.

У другому розділі курсової роботи висвітлюються основні питання документування пенсійного забезпечення, а саме оформлення документів для призначення пенсій. Характеризується трудова книжка як основний документ про трудову діяльність. Крім того описується порядок заповнення документів, які необхідні для призначення пенсії.

Також розглядаються проблеми, які пов’язані з реформуванням пенсійного забезпечення в Україні, дається детальна характеристика сучасному стану пенсійної системи в країні. Визначаються та розробляються основні шляхи удосконалення і перспективи реформування пенсійного забезпечення в Україні.

Висновки узагальнюють результати вивчення теми курсової роботи, подають коротку інформацію у згорнутому вигляді щодо вирішення завдань курсової роботи.

Список використаної літератури містить 35 джерел, які були виявлені та опрацьовані у ході написання курсової роботи. Це – нормативно-методичні документи, навчальні матеріали з діловодства, документного забезпечення управлінської діяльності, пенсійного забезпечення, пенсійних реформ, статті з наукових збірників і фахових галузевих журналів, Інтернет – ресурси.

Представлена курсова робота має також 8 додатків, які забезпечують наочне представлення результатів дослідження теми.

Закрити

Документування пенсійного забезпечення

Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22
  • Заповнити форму замовлення:
Не заповнені всі поля!
Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.