Зміст

Вступ

Розділ 1. Планування як метод управління розвитком бібліотеки та

вдосконалення її роботи.

1.1. Поточне планування у рботі бібліотеки

1.2. Планування інноваційної політики в бібліотеках: етапи та методи

Розділ 2. Стратегічне планування: тенденції і завдання на сучасному етапі.

2.1. Загальна методика складання стратегічного плану.

2.2. Стратегічне планування роботи в бібліотеках зарубіжжя

2.3. Критерії ефективності управління бібліотекою: система показників та критерії оцінювання.

Висновок

Список використаної літератури

Вступ

Сучасний етап розвитку суспільства характеризується переходом до всеохоплюючої інформатизації усіх соціальних інституцій і процесів, пов’язаних із формуванням інформаційних ресурсів і передачею знання. Ця тенденція чітко проявляється в бібліотеці, яка в умовах інформатизації перетворюється зі “сховища книг” у соціальний інститут, що забезпечує кумуляцію, збереження і загальну доступність документів, інформації, знань. Для прискорення цих процесів необхідно переглянути управлінські орієнтири, що склалися в бібліотечній науці та практиці.

У цьому контексті посилюється значення бібліотекознавчих досліджень, спрямованих на розробку стратегії і тактики вирішення актуальних управлінських завдань; становлення якісно нової технології бібліотечного менеджменту, що базується на демократичних і гуманістичних ідеалах, у поєднанні з принципово новими можливостями, що виникають у бібліотеці як об’єкті інформатизації. Серед цих проблем виділяється наукове осмислення стратегічного управління, як основи планомірного розвитку бібліотеки.

Створення позитивного образу сучасної бібліотеки, в якій зацікавлене суспільство, діти, батьки, вчителі, бібліотекарі в значній мірі залежить від формування нової, інноваційної, соціокультурної політики, розширення бібліотечних послуг. Значне місце в цій діяльності відводиться впровадженню інформаційних, телекомунікаційних технологій, передових вітчизняних та світових тенденцій з формування нової моделі сучасної бібліотеки для дітей.

План роботи повинен стати тим важливим засобом, який би допомагав втілити нові тенденції розвитку бібліотечної справи в кожному регіоні нашої області, а також враховував запити та інтереси різних вікових груп користувачів. До планування роботи необхідно підійти ретельно і продумано, зваживши на умови сучасної діяльності бібліотеки та свої можливості. Планові заходи повинні працювати на майбутнє, формувати своєрідний, оригінальний та сучасний імідж бібліотеки.

Основною метою планування є визначення оптимального співвідношення часу, витрат та якості виконання завдань бібліотек, а також максимальна мобілізація для цього всіх необхідних ресурсів.

Завдання цієї роботи є:

-планування інноваційної політики в бібліотеках;

-загальна методика складання стратегічного плану;

-стратегічне планування роботи в бібліотеках;

-критерії ефективності управління бібліотекою.

Об’єктом курсової роботи виступають вітчизняні та зарубіжні бібліотеки.

Предметом даної роботи є планування як метод управління розвитком бібліотеки та вдосконалення її роботи, стратегічне планування.


Розділ 1. Планування як метод управління розвитком бібліотеки та вдосконалення її роботи.

1.1. Поточне планування у рботі бібліотеки

Планування бібліотечної діяльності — це наукове визначення цілей її розвитку, завдань та засобів їх реалізації, показників розвитку на певний період. Воно займає центральне місце в системі управління, визначаючи основні напрями роботи бібліотеки навчального закладу на поточний період та на перспективу, що забезпечує єдність діяльності.

Основною метою планування є визначення оптимального співвідношення часу, витрат та якості виконання завдань бібліотек, а також максимальна мобілізація для цього всіх необхідних ресурсів. План роботи будь-якої бібліотеки визначає:

 • цілі, завдання та основні напрями діяльності;
 • тематику, зміст, форми, методи, техніку та технології роботи бібліотеки в цілому або з даного напряму;
 • об’єми роботи, що виражаються в системі планових (статистичних) показників;
 • ресурси бібліотеки: фінансові, матеріально-технічні, кадрові та тимчасові.
 • Від того, наскільки професійно, грамотно та якісно складений план роботи, багато в чому залежатиме ефективність та продуктивність всієї подальшої діяльності бібліотеки. Добре складений план приводить до значних змін як для його розробника в процесі планування, так і для бібліотек в процесі його реалізації.

  Планування - це технологія вирішення виниклої проблеми через складання плану дій, спрямованого на розвиток. Планування забезпечує рішення трьох комплексних задач:

  1.Встановлення реальних можливостей бібліотеки при відповіді на питання «Де ми знаходимося в даний час?». Тут визначаються сильні та слабкі сторони бібліотеки, її ресурсне забезпечення, наявність портфеля нових розробок.

  2. Встановлення реальних цілей, відповідаючи на питання «Куди ми хочемо рухатися?». Оцінюються внутрішні та зовнішні чинники, що впливають на діяльність бібліотеки, визначаються цілі та обмеження в їх здійсненні.

  3. Встановлення способів досягнення мети або відповідь на питання «Як ми збираємося зробити це?». У загальних рисах та конкретно визначаються основні завдання, ресурси, оцінюються витрати, намічається, іцо необхідно зробити бібліотекареві для виконання поставлених цілей[8,с.78].

  Залежно від ступеня директивності (обов’язковості виконання) розрізняються плани прогнозні та директивні. Прогнозні плани виражають деякі орієнтовні уявлення про планований період, виявляють найбільш вірогідні тенденції розвитку бібліотеки. Вони є теоретичною передумовою для ухвалення конкретних планових рішень. У директивних планах міститься чітке визначення завдань планових показників з вказівкою точних термінів виконання.

  Залежно від терміну дії розрізняють перспективні і поточні (річний, квартальний, місячний) плани. За об’ємом планованої роботи — план бібліотеки, індивідуальний план співробітника бібліотеки. План може бути універсальним, тобто що охоплює роботу бібліотеки в цілому, або тематичним, таким, що відображає тільки один з напрямів її діяльності. Всі плани повинні забезпечити в сукупності планомірність та узгодженість розвитку бібліотеки навчального закладу та систематизовані, які забезпечать безперервну роботу згідно плану та виключать їх дублювання.

  Річний план бібліотеки — основний та обов’язковий документ для всіх бібліотек. На першому етапі підготовки здійснюється аналіз стану об’єкту планування з метою виявлення досягнутого рівня розвитку, ступеня ефективності використання ресурсів, а також наявних недоліків та шляхів усунення. Перед планового аналізу оптимального варіанту основних напрямів розвитку планованого об’єкту з урахуванням об’єктивних потреб та реальних можливостей. Заздалегідь визначаються конкретні завдання по розвитку бібліотеки. Розробка плану починається за 2-3 місяці до початку наступного року. Порядок складання річного плану включає: формулювання напрямів роботи та основних завдань, яку здійснює керівництво бібліотеки з урахуванням пропозицій всіх співробітників та користувачів; складання плану та його обговорення в трудовому колективі; затвердження директором річного плану роботи.

  Структура річного плану бібліотеки:

  1.Основні завдання (події) року.

  2.Зведення головних цифрових показників по основних напрямах діяльності.

  3.Формування фонду та його відображення в довідковому апараті.

  4.Заходи щодо залучення читачів, користувачів, вдосконалення їх обслуговування, реклама бібліотеки.

  5.Організаційна та методична діяльність на допомогу самій бібліотеці та іншим бібліотекам.

  6.Розвиток матеріально-технічної та технологічної бази.

  7.Доходи та витрати, заходи щодо зміцнення фінансової бази, економного та ефективного використання ресурсів.

  8.Соціальний розвиток колективу, підвищення кваліфікації кадрів.

  9.Заходи по вдосконаленню управління бібліотекою.

  Розділи плану можуть бути розкриті в текстовій, табличний-цифровій або змішаній формах. У першому розділі немає необхідності повторювати те, що записане в Положенні бібліотеки, слід виділити лише головні орієнтири на даний рік та послідовність забезпечення їх досягнення.

  Характеристика роботи

  Курсова

  Кількість сторінок: 30

  Безкоштовна робота

  Закрити

  Планування у роботі бібліотек

  Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22
  • Заповнити форму замовлення:
  Не заповнені всі поля!
  Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

  Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.