Характеристика роботи

Курсова

Кількість сторінок: 28

Платна робота

Ціна: 300.00грн.

Замовити роботу

ЗМІСТ

ВСТУП 4

РОЗДІЛ І. ТЕОРЕТИЧНІ ТА ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ МАСОВОГО БІБЛІОТЕЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ НА ТЕРЕНАХ УКРАЇНИ 7

1.1. З історії організації масового бібліотечного обслуговування в Україні 7

1.2. Методи та форми масового бібліотечного обслуговування 11

1.3. Використання інноваційних технологій в масовому бібліотечному обслуговуванні. 14

РОЗДІЛ ІІ. ЗАДОВОЛЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ПОТРЕБ ЧИТАЧІВ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ БІБЛІОТЕКИ ДЛЯ ДІТЕЙ ЧЕРЕЗ МАСОВЕ БІБЛІОТЕЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ 18

2.1. Досвід в організації проведення масової роботи в Львівській обласній бібліотеці для дітей: традиційні та інноваційні форми 18

2.2. Актуальні напрями розвитку масового бібліотечного обслуговування Львівської обласної бібліотеки для дітей 23

ВИСНОВКИ 26

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 28

ВСТУП

Сучасна ситуація в українському суспільстві, викликана інформаційно-технологічними, політичними і соціальними змінами, зумовлює необхідність переосмислення бібліотекою свого основного призначення, перегляду своїх цілей і завдань, вибору оптимальних напрямів, видів і форм діяльності щодо організації соціально-комунікаційних процесів. Використовуючи новітні технологічні можливості накопичення, переробки і поширення інформації, бібліотеки XXI ст. продовжують виконувати свою гуманістичну місію, що полягає насамперед у створенні умов для реалізації інтелектуальних і духовних якостей людини як найвищої цінності суспільства. Одним із видів професійної бібліотечної діяльності, спрямованим на задоволення інформаційних, освітніх, комунікаційних, культурних, пізнавальних, дозвіллєвих та інших потреб сучасних користувачів, є масова робота.

Актуальність дослідження визначається відсутністю в історії української бібліотечної справи спеціальних ґрунтовних праць, присвячених розгляду питання масового бібліотечного обслуговування, його форм і методів реалізації.

Сучасна бібліотека – це не тільки зібрання книжкових колекцій, але й величезний світ соціальних комунікацій для людей, об'єднаннях пошуком знань. Реальне успішне майбутнє тільки у тих бібліотек , які поєднують традиційну культуру спілкування з книгою та нові інформаційні технології. Це і є стратегічним напрямом на шляху модернізації української бібліотечної системи й перспективи зміцнення партнерських відносин з культурним співтовариством.

Стан наукової розробленості теми. Проблемам масового бібліотечного обслуговування користувачів бібліотеки та питанню організаційних форм та методів масової бібліотечної роботи присвячені публікації О. Кондрашкіної, С. Волкової, А. Печеної. Багатоаспектному дослідженню масового в її традиційному бібліотекознавчому визначенні в різний час присвятили свої праці Л. Бєляков, Н. Бура, Є. Домаренко, М. Дворкіна, В. Дригайло, А. Жарков, С. Єзова, О. Матвійчук, С. Матліна, Г. Олзоєва, В. Сахаров, Л. Туєва й ін. Аналіз літератури дозволяє стверджувати,

що досліджуваний вид діяльності змінював форми свого практичного втілення і набував певного змісту самого поняття «масова робота» відповідно

до завдань бібліотеки в конкретний історичний період її функціонування. З огляду на це постає необхідність з’ясувати можливість і ступінь впливу історичних чинників на еволюцію бібліотечної масової роботи.

У посібнику О. Кондрашкіної «Массовое библиотечное обслуживание» зроблена спроба узагальнення і обґрунтування закономірностей і тенденцій розвитку масового бібліотечного обслуговування з метою підвищення його ефективності. Нею запропонована класифікація форм масового обслуговування, а також визначені функції та вимоги, якими покликана керуватися публічна бібліотека при його здійсненні. Авторка проаналізувала історичний розвиток масового бібліотечного обслуговування та досвід сучасних російських бібліотек. Це дозволило визначити основні пріоритети змісту масового бібліотечного обслуговування, виявити його сучасні тенденції. Посібник О. Кондрашкіної містить узагальнені уявлення про масове бібліотечне обслуговування як бібліотекарів, так і користувачів бібліотек, що були отримані в ході соціологічного дослідження.

У статті А. Печеної «До становлення масової роботи вітчизняних бібліотек: суспільно-історичний аспект» висвітлюється становлення масової роботи як виду комунікаційної діяльності вітчизняних бібліотек у контексті соціально-політичної трансформації суспільства. Визначаються історичні особливості впровадження форм масової роботи в бібліотеках

Мета курсового дослідження полягає у визначенні суті масового бібліотечного обслуговування, характеристиці форм та методів масової роботи у бібліотеках як засобів розширення впливу бібліотеки на читача.

Завдання наукової роботи:

1)простежити історію організації масового бібліотечного обслуговування;

2)проаналізувати форми та методи масового бібліотечного обслуговування;

3)охарактеризувати використання інноваційних технологій в масовому бібліотечному обслуговуванні;

4)описати досвід організації проведення масової роботи Львівської обласної бібліотеки для дітей;

5)вказати на актуальні напрями розвитку масового бібліотечного обслуговування Львівської обласної бібліотеки для дітей.

Об`єктом дослідження є масове бібліотечне обслуговування, його форми, актуальні напрями та використання інноваційних технологій його проведення.

Структура курсового дослідження. Дослідження складається зі вступу, двох розділів, висновків, списку використаної літератури. Основний зміст роботи викладено на 29 сторінках. Список використаної літератури містить 24 найменування.

Практичне значення курсової роботи. Результати даного дослідження можуть бути використані спеціалістами з бібліотечної справи, викладачами та аспірантами, студентами спеціальності «Історія бібліотечної справи» для написання наукових робіт, звітів, доповідей з інших галузей знань, працівниками бібліотек для дітей з метою організації та проведення масових заходів.

Закрити

Масове бібліотечне обслуговування як засіб розширення впливу бібліотеки

Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22
  • Заповнити форму замовлення:
Не заповнені всі поля!
Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.