Зміст

Вступ

Розділ 1. Загальні підходи до документно-інформаційного забезпечення діяльності установи

1.1. Сутність інформаційного забезпечення базової діяльності установи

1.2. Види управлінських документів

1.3. Внутрішні і зовнішні потоки інформації в установі

Розділ 2. Інформаційне обслуговування – як процес доведення інформації до користувачів

2.1. Довідково-інформаційне обслуговування в режимі “запит - відповідь”

2.2. Поточне інформування споживачів

Висновки

Список використаної літератури

Додатки

ВСТУП

Сучасний період розвитку цивілізації характеризується переходом від індустріального суспільства до суспільства інформаційного.

Інформаційне суспільство за визначенням окремих авторів (А. Гоффлер) – це нова соціальна парадигма, історично новий та особливий тип людської цивілізації, що йде на зміну сільськогосподарській та індустріальній. Ті переваги, що все більше отримують розвинуті держави та регіони (США, Японія, Європа) за допомогою інформаційних технологій та комп’ютерних мереж ведуть до радикальних змін у економічних, політичних і соціальних відносинах, у сім’ї, побуті тощо, привносять до життя нові ціннісні орієнтири.

Об’єктивною основою перетворень стали величезні переваги, що дає розвиток інформаційної інфраструктури тим державам та регіонам, організаціям та особам, що мають та використовують: можливість стислої участі переробки великих масивів інформації, миттєвого комунікативного зв’язку з різними куточками світу, проектування складних систем та можливість їх керуванням і т. ін.

Інформація – основний об’єкт інформаційного суспільства, її роль сьогодні величезна. Відображаючи реальну дійсність, вона впливає на всі напрями суспільної та державної діяльності з появою нових інформаційних технологій, заснованих на впровадженні обчислювальної техніки, засобів зв’язку, систем телекомунікацій, інформація стає постійним та необхідним атрибутом суспільних відносин.

Інформаційні ресурси стають сьогодні вряд з іншими найважливішими ресурсами - природними, трудовими, фінансовими тощо. Сформований світовий інформаційний простір.

Інформаційна сфера (середовище) – це сфера діяльності, що пов’язана з утворенням, розповсюдженням, переробкою і споживанням інформації.

Комп’ютеризація з використанням найновітніших світових досягнень, розвиток сучасних засобів зв’язку та ліквідація інформаційної ізольованості від іншого світу – необхідні умови перетворень, що відповідають темпам розвитку глобальної економіки.

Сьогодні ці передбачення мають статус визнаних геополітичних реалій. Останнім доказом є Хартія про глобальне інформаційне суспільство, що була підписана 22 червня 2000 року керівниками восьми наймогутніших держав світу під час зустрічі на Окінаві (Японія).

Інформаційна та комунікаційна технологія (ІТ) - підкреслюється в цьому документі – є однією з найвпливовіших та наймогутніших сил, що визначають контури ХХІ століття. Її революційний вплив стосується побутового життя, освіти, праці, а також способів взаємозв’язку урядів та громадського суспільства.

В основі виробництва, розповсюдження перетворення і використання (споживання) інформації лежать інформаційні процеси – утворення, збору, накопичення, обробки, зберігання, пошуку, отримання, розповсюдження і споживання інформації державою та суспільством, окремими особами, а також процеси утворення та застосування інформаційних систем, інформаційних технологій та засобів їх забезпечення, засобів та механізмів інформаційної безпеки. Суспільні відношення, що підлягають правовому регулюванню та захисту, виникають за умов виконання як раз цих процесів. Такі суспільні відносини є інформаційними відносинами, а діяльність щодо здійснення інформаційних процесів – інформаційною діяльністю [27, С. 10].

Сьогодні важко уявити собі роботу сучасної організації будь-якої форми власності без використання комп’ютерної техніки, периферійних пристроїв, локальної обчислювальної мережі, Інтернету та, безумовно, програмного забезпечення, завдяки якому ці технічні засоби набувають практичного значення спрямовують інформаційні потоки у відповідних напрямках з метою своєчасного надання, отримання і використання інформації. У наш час інформація використовується не тільки для прийняття оптимальних рішень, але й як важливий стратегічний ресурс. За умов наявності безлічі джерел ( як внутрішніх, так і зовнішніх) отримання інформації проблема полягає не в її недостачі, а в пошуку саме того, що потрібно [33, С.54].

Актуальність темиобумовлена особливим значенням інформації в розвитку сучасного суспільства. Нині інформація стає не лише передумовою здійснення виробничого процесу, а й перетворюється на його важливий ресурс, який визначає розвиток інших матеріальних чинників і загальну динаміку та спрямованість суспільного розвитку.

Виробництво та передача інформації стає самостійною сферою діяльності, яка залучає все більшу частину зайнятих порівняно з традиційними сферами. Крім того, такі матеріальні чинники, як земля, засоби виробництва, дешева і малокваліфікована робоча сила все більше перестають виступати засобом забезпечення конкурентних переваг. Останнє значною мірою визначається володінням сучасними інформаційними ресурсами та здатністю до інновацій, змін у продуктах та послугах, технологіях, засобах виробництва, формах організації процесу праці та виробництва.

Ступінь розробленості. Необхідність усвідомлення сучасних складних процесів, що відбуваються під впливом зростання значення інформації в сучасних господарських процесах, зумовила гострий інтерес до проблем у наукових дослідженнях. Ще з 60-х років ХХ ст. на Заході з’являються концепції постіндустріального, інформаційного суспільства. (Д. Белл, Р. Арон, З. Бжезинський, Ф. Махлуп та ін.). Технічні аспекти інформаційні розробили Н. Вінер, К. Шенонн, А. Урсул.

У сучасних економічних дослідженнях увага зосереджується на питаннях сутності та ролі інформаційних ресурсів в виробничому процесі, впливу інформації на всю систему економічних відносин.

Складність та багатоаспектність проблем інформації та тих змін, що несе в собі інформація, зумовлюють необхідність і важливість глибшого теоретичного дослідження та вивчення сучасної практики накопичення, обробки, пакетування та розповсюдження інформації [16, С.123].

Метою роботи стало дослідження процесу документаційно-інформаційного забезпечення діяльності установи, що зосереджена на продукуванні та поширенні інформації.

Виходячи з цієї мети завданнями дослідження стали:

- визначення сутності документаційно-інформаційного забезпечення установи;

- з’ясування стану цієї діяльності на прикладі роботи “Костопількомунсервіс”;

- дослідження рівня та основних тенденцій розвитку інформаційно-документного забезпечення в Україні;

- формулювання пропозицій щодо сприяння подальшого розвитку інформаційної діяльності в Україні та зокрема в установі “Костопількомунсервіс”.

Визначення поняття “інформаційне забезпечення”, наведені в різних наукових джерелах, висвітлюють мету інформаційного забезпечення, його об’єкт, засоби здійснення процесуально-діяльнісну та інформаційно-ресурсну складові.

Інформаційне забезпечення - сукупність процесів з підготовки і надання спеціально підготовленої інформації для вирішення управлінських, наукових, технічних та інших завдань у відповідності з етапами, їх розв’язання.

Інформаційне забезпечення - комплекс методів, засобів документаційного, фактографічного і концептографічного обслуговування, використовуваних для задоволення інформаційних потреб у конкретній науково-технічній ситуації або у вирішенні управлінських задач.

Інформаційне забезпечення управління – це організація цілеспрямованих масивів інформації й інформаційних потоків, яка включає збирання, зберігання, опрацювання і передавання інформації (в тому числі із використанням комп’ютерних інформаційних систем) з метою аналізу, одержаних результатів для підготовки, обґрунтування і прийняття управлінських рішень органами управління.

Документне забезпечення управління (ДЗУ) охоплює питання документування організації роботи з документами в процесі здійснення управління і систематизації архівного збереження документів ( Асєєв Г.) [4,С. 26].

Останнім часом підприємства та організації існують у складних умовах динамічної ринкової економіки і жорсткої конкуренції, у яких інформація стає все більш незалежним виробничим фактором. Володіння достовірною та актуальною інформацією, поряд з умінням ефективно використовувати адекватні методи її збирання, аналізу і надання, є основою успішної діяльності підприємств та організацій незалежно від їх організаційно-правової форми. Диференціація попиту на всі види інформації – наукову, технічну, економічну, урядову, задоволення зростаючих інформаційних потреб є актуальним завданням у сфері бізнесу і підприємництва.

Сьогодні фахівці усвідомлюють, що інформація – ринковий продукт. А інформаційні продукти і послуги, інформаційні технології є однією зі складових ефективного розвитку бізнесу і ринкових відносин. Інтуїтивні дії в цій сфері, відсутність інформаційної політики підприємства можуть призвести до неадекватних рішень і відчутних фінансових витрат.

Будь-який вид виробничо-економічної діяльності ґрунтується на відповідному інформаційному забезпеченні, у тому числі економічною, кон’юнктурною, науково-технічною, оглядово-аналітичною, фактографічною та іншою інформацією. Сфера підприємництва потребує осмислення нових підходів до інформаційної діяльності, вироблення адекватних форм і методів її забезпечення і підготовки кадрів, які володіють цими підходами, формами та методами.

Аналіз інформаційних потреб, вивчення мотивацій в управлінських рішеннях, тематичне обслуговування керівників, психологія індивідуального і групового інформаційного і групового інформаційно-аналітичного обслуговування є об’єктами діяльності в галузі інформаційного забезпечення управління і бізнесу.

Таким чином, тема дослідження дуже сучасна, актуальна, в ній існує багато ще не вирішених проблем. Саме це досліджено в моїй роботі, де використані джерела авторів , які працюють над цією темою: Асєєв Г., Букшина Т., Добко Т., Корнєв Ю., Лучанська В., Сельченкова С., Слободяник М., Матвієнко О., Хойнацька М. та інші.

Робота складається з вступу, двох розділів, висновків, списку літератури, додатків. Виходячи з поставлених завдань в процесі наукового дослідження використовувалися такі методи: методи аналізу та синтезу, абстрагування, згортання, порівняльний аналіз.

Структура роботи відображає логіку дослідження, підпорядкована його меті. 

Характеристика роботи

Диплом

Кількість сторінок: 68

Безкоштовна робота

Закрити

Процес документаційно-інформаційного забезпечення діяльності установи, що зосереджена на продукуванні та поширенні інформації

Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22
  • Заповнити форму замовлення:
Не заповнені всі поля!
Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.