Характеристика роботи

Диплом

Кількість сторінок: 85

Платна робота

Ціна: 700.00грн.

Замовити роботу

Використання нових інформаційніх технологій створення електроного каталогу та його використання на прикладі Вінницької ОУНБ імені К.А.Тімірязева


ЗМІСТ

ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ. 3

ВСТУП. 4

РОЗДІЛ 1. ЕЛЕКТРОННІ ДОКУМЕНТИ В БІБЛІОТЕЦІ 8

1.1. Особливості електронних бібліотечних документів. 8

1.2. Комплектування електроних документів. 24

1.3. Інформація про електронні документи в бібліотеці 44

РОЗДІЛ 2. ВИКОРИСТАННЯ У БІБЛІОТЕЦІ ЕЛЕКТРОННИХ ДОКУМЕНТІВ  52

2.1. Використання фонду магнітних та оптичних дисків. 52

2.2. Використання мережевих документів. 63

ВИСНОВКИ.. 78

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ.. 81

ВСТУП

Актуальність дослідження: Безперервне збільшення потоку електронної інформації, кількості електронних документів і виникнення електронних бібліотек — характерні ознаки сучасного стану бібліотечно-інформаційної сфери суспільної діяльності. Необхідність задоволення нових інформаційних потреб сучасних користувачів за рахунок використання переваг, які надає застосування електронних документів та нового електронного інформаційно-комунікаційного середовища, ставлять перед книгозбірнями завдання комплектування фондів електронних документів (ЕД) та забезпечення техніко-технологічних умов введення їх в суспільний обіг.

Специфічні властивості електронного середовища, яке будується на комп'ютерному обладнанні, програмному забезпеченні та інформаційних мережах і в якому електронні документи існують, зберігаються та використовуються, вимагають вирішення завдань формування в бібліотеках нового виду фондів - фондів ЕД, принциповою відмінністю яких від традиційних бібліотечних фондів є комп'ютерно-програмна техніко-технологічна база.

Науковими дослідниками, які розглядали, проблеми функціонування електронних документів, можна назвати К.Шеннона, А. Н. Колмогорова, Н. А. Кузнецова, Ю. В. Романець, П.А. Тимофеева, В. Ф. Шаньгина. Завдяки вкладу цих вчених поняття електронний документ увійшло в наше життя. О. В. Матвієнко, І. Л. Бородкіна, Г. М. Шевцова-Водка розглядала питання компьютеризації документів, їх зберігання в бібліотечних фондах, А. Б.Антопольский, К. В. Вигурский розглядали проблеми створення бібліотек електронних документів[ 17, 18].

Соціальні і економічні зміни, що відбуваються в суспільстві, знаходять своє відображення і в діяльності бібліотек, як установ, що стоять на перехресті інформаційних потоків. Реалії сьогодення свідчать про відсутність єдиного інформаційного простору, втрату стійкого і достатнього фінансування, необхідного для комплектування бібліотечних фондів. Слово "документ" використовується в наукових працях таких науковців у області бібліотечних інформаційних техногій, як Н. А. Кузнецова, Г. М. Швецова-Водка, А. Б. Антопольский, А. П. Тимофеева[ 10, 9,].

Кожен з них дає різну трактовку його визначення. Документом може бути будь-яка сума інформації, наприклад , стаття в газеті, це є зрозумілим кожному користувачеві бібліотеки, та й загалом кожному. А от "документ" - телешоу, пісня і інтерактивна відеогра - це вільний доступ до інформації є основою демократичного суспільства. Сучасні технологічні досягнення забезпечують умови інформаційного взаємозв'язку між людьми. Інформаційні технології, які надали такі можливості, які раніше не були відомими суспільству , докорінно змінили бібліотечну сферу.

Мета дослідження: Метою магістерської роботи є розробка теоретичних засад створення електронної бібліотеки, яка базується на використанні мережевих інформаційних технологій.

Завдання дослідження:

1. Провести аналіз існуючих внутрішніх і зовнішніх технологічних процесів та організаційних структур бібліотеки.

2. Сформувати технологічні пропозиції щодо поліпшення мережевої взаємодії бібліотек.

3. Провести аналіз існуючих форм магнітних та оптичних дисків.

Об'єкт дослідження: Створення нових форм обслуговування в бібліотеці завдяки новим формам автоматизації.

Предмет дослідження: Предмет дослідження: автоматизована системаВінницької ОУНБ імені К. А. Тімірязева, використання нових інформаційніх технологій створення електроного каталогу та його використання.

База дослідження. У своїй магістерській роботі я обрала базу дослідження Вінницька ОУНБ імені К. А. Тімірязєва.

Методологія дослідження: Основними методологічними засобами дослідження є: загальнонаукові підходи до пізнання (системний, структурний, модельний), з використанням історіографічного, порівняльного та хронологічного методів. До реалізації дослідницьких завдань залучалися також методи інформаційного та бібліотекознавчого аналізів, що дало можливість дослідити загальні особливості й специфіку етапів розвитку ЕБ, їх зміст та функції.

Наукова та практична значущість магістерської роботи:

— комплексно розглянуто історіографію питання з історії розвитку електронних документально-інформаційних ресурсів у суспільстві, критично проаналізовано різні наукові погляди на окремі підходи щодо досліджуваної теми;

— запропоновано використання в якості розвиненого пошукового апарату ЕБ реферативних баз даних (БД) і баз знань про суб'єкти й об'єкти системи документальних комунікацій;

— розроблено нові бібліотекознавчі технології формування, обліку та використання ЕБ в Україні з урахуванням комплексності взаємопов'язаних бібліотекознавчих, інформаційно-технологічних та нормативно-правових питань технології акумуляції ЕД, їх зберігання та введення у суспільний обіг;

— визначено перспективні напрями розвитку ЕБ України, скеровані на трансформацію останніх у комплексні документально-інформаційні центри, що забезпечать розширення традиційних функцій бібліотек від сховищ творів друку та рукописів до депозитаріїв знань на базі поглиблення їх безпосередньої інформаційної взаємодії з індивідуальними та колективними авторами, формування первинних і вторинних інформаційних ресурсів , створення страхового фонду історико-культурних пам’яток

Практична цінність результатів: Отримані в дослідженні результати, що розв'язують комплекс науково-технологічних питань у галузі формування, зберігання та використання електронних ресурсів, були покладені в основу розробки та використання нових технологій та поширення їх у роботі обласних наукових бібліотек у справі електронного росповсюдження документів. Можливо використання матеріалу у фахових вищих навчальних закладах та створенні навчальних програм для викладання у вищих закладах культури та туризму. Висновки і рекомендації магістерської були враховані при вирішенні науково-технологічних питань формування, зберігання та використання потоків електронної інформації та створенні фонду ЕД в Вінницькій ОУНБ імені К. А. Тімірязєва.

Структура: робота складається зі вступу, двох розділів, висновків , списку літератури.

Закрити

Використання нових інформаційніх технологій створення електронного каталогу та його використання

Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22
  • Заповнити форму замовлення:
Не заповнені всі поля!
Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.