Характеристика роботи

Диплом

Кількість сторінок: 50

Платна робота

Ціна: 300.00грн.

Замовити роботу

План

Вступ. 3

Розділ 1. Розвиток Рокитнівської районної бібліотеки у 1946-1992рр. 8

1.1 Період становлення бібліотеки (1946-1957рр. ) 8

Продовжувала розвиватися організаційно-методична робота бібліотеки. Мережа бібліотек в районі зросла від 4-х в 1946р. до 20-ти в 1957р. 11

1.2 Особливості розвитку та діяльності бібліотеки у 1958-1970рр. 12

1.3 Основні напрямки діяльності бібліотеки в 1971- 1992рр. 15

Розділ 2. Сучасний стан та перспективи розвитку Рокитнівської районної бібліотеки. 18

2.1 Завдання Рокитнівської районної бібліотеки на сучасному етапі. 18

2.2 Формування фондів бібліотеки. 26

2.3 Бібліотечно-інформаційне обслуговування читачів. 29

2.4 Методична діяльність бібліотеки. 34

2.5 Пріоритетні напрямки розвитку бібліотеки на перспективу. 36

Висновки. 38

Список використаної літератури. 40

Додатки. 46

Реферат. 49

Вступ

Актуальність дослідження. Бібліотека на сьогоднішній день це установа, де можна отримати вичерпну інформацію, яка потрібна людині. Бібліотека важливий соціальний інститут, що забезпечує акумуляцію і використання документів, які зберігають здобутки, отримані у процесі розвитку людства. Бібліотеки як ідеологічні, культурно-прсвітницькі і науково-інформаційні заклади, призвані удосконалити свою діяльність у відповідності до розвитку суспільства.

На всіх етапах бібліотечного будівництва дана тематика традиційно розроблялася як бібліотеками, так і іншими установами.

Проте сьогодні реально виявляється, що в історії бібліотечної справи, багато де чого замовчувалося або тлумачилося лише з ідеологічних позицій. Більшість явищ і подій абсолютно було втрачено, критичний аналіз бібліотечної справи виключався, як ідеологічне рецензування призвело до деформації основних положень бібліотекознавчих публікацій, не об’єктивно висвітлювалась діяльність багатьох бібліотекознавців та бібліографів країни.

Сучасні сприятливі умови дозволяють відновити історичну правду, по-новому розглянути окремі події та факти, дати оцінку внеску у бібліотечну справу багатьох фахівців, чиї імена довгий час перебували у забутті.

Дослідження діяльності бібліотек, вивчення їх досвіду, науково-практичних, теоретичних і дослідницьких основ, а також різноманітних питань по розвитку бібліотечної справи на сучасному етапі та подальша розробка удосконалених форм бібліотечного будівництва, мають важливе і актуальне значення. Але слід відмітити, що, не дивлячись на позитивні сторони бібліотечного будівництва, дана тема, на мою думку, ще не достатньо розроблена в нашій області. Вона й на сьогодні є однією з головних. Актуальним є також дослідження напрямів впровадження нових автоматизованих технологій в роботу бібліотек.

На даний час, коли шукали нові шляхи розвитку бібліотечної справи, вивчення її минулого дасть змогу побачити в ньому аналогії сучасного і спрогнозувати майбутнє.

Сьогодні, як і в цілому суспільстві, в бібліотечній справі сталася кризова ситуація, вихід з якої на основі екстенсивного розвитку бібліотечної справи не можливий в сучасних умовах. Необхідна суттєва трансформація поглядів у відношенні суспільства до бібліотеки, щоб забезпечити інтенсивний розвиток бібліотечної справи в цілому на Україні, а значить і в нашій Рівненській області.

Розробленість теми.

Досліджена тема є однією з активних у вивченні розвитку бібліотечної справи. Взагалі, тема досліджень „Історія бібліотек України” досить розроблена, але на сільські бібліотеки вона майже не поширена, також мало вивчаються районні бібліотеки.

Існує не багато опублікованих праць по всьому спектру питань. Немаловажне значення по розвитку бібліотечної справи в Рівненській області, приділяється на сторінках місцевих газет: „Вільне слово”, „Волинь”, „Голос Полісся” (тепер „Рокитнівщина”). Питання розвитку бібліотечної справи в області розглядалися в матеріалах науково-практичних конференцій, збірниках наукових праць. В них поряд із загальними проблемами розвитку бібліотечної справи в області, висвітлюються актуальні питання діяльності окремих бібліотек, вивчення інтересів читачів і можливості їх задоволення, процеси вдосконалення бібліотечного обслуговування населення, нормування та використання бібліотечних фондів.

Розробці методичних і теоретичних основ дослідження розвитку бібліотечної справи в області сприяли праці фахівців Рівненської ОУНБ. Розробляли теоретичні і організаційні основи бібліотечної мережі України в своїх працях В. П. Баранник, І. С. Бабенко, Г. Т. Буланий.

Проблемам формування та використання книжкових фондів, вивченню та задоволенню інтересів читачів, були присвячені різноманітні соціологічні дослідження. Серед праць, саме присвячених розвитку бібліотечної справи в області, слід відзначити, надзвичайно важливі для роботи дослідження Бабюка в. П., який пройшов шлях від звичайного методиста, до директора Рівненської обласної універсальної бібліотеки. Слід додати, що ця бібліотека поклала чимало зусиль у наданні методичної допомоги районним бібліотекам. Також проблеми бібліотечного обслуговування району, займались В. І. Студенкова, Л. Г. Петрова та ін. Проблемами централізованих бібліотечних систем займались І. Т. Буланий, Л. Ключко. Досліджені праці характеризуються науковими пошуками з класифікації соціальних функцій бібліотеки, визначення нових пріоритетів розвитку бібліотечної справи та оновлення їх діяльності в даний час у новій ситуації.

Автором дипломної роботи на основі вивчення документів і матеріалів було почато створення літопису бібліотечної справи Рокитнівського району і передбачалося показати роль бібліотеки в соціальному і культурному житті району в різні періоди історії.

Об’єктом дослідження є бібліотека смт. Рокитне Рокитнівського району Рівненської області, а предметом історія її розвитку.

Основою проведення науково-дослідної роботи стали:

- фонди Рокитнівської районної бібліотеки;

- фонди Рівненської державної обласної бібліотеки;

- фонди рівненського обласного державного архіву.

Оскільки найбільш складним етапом при написанні історії бібліотеки є розшук і максимально повне охоплення відповідних джерел, для полегшення роботи я здійснювала пошук за наступною схемою:

- основоположні матеріали (статути, плани комплектування, правила користування бібліотекою);

- плани річні, матеріали про діяльність громадських організацій, аналітичні довідки, бюджет, кошторис, штатний розклад;

- звіти (річні, бланки статистичної звітності);

- документи по веденню масової роботи (програми, запрошення та ін.);

- публікації про бібліотеку

Крім перерахованих вище документів, вивчалися відповідні джерела, які дали змогу одержати уявлення про стан бібліотеки в досліджувальний період.

Для відбору джерел було переглянуто:

- бібліографічні покажчики, в яких може бути врахована література про бібліотеки району;

- літописи книг і журнальних статей;

У процесі дослідження були використанні архівні документи: матеріали діловодства, планування, обліку і звітності бібліотеки, документи окремих осіб (бібліотечних працівників).

Мета дипломної роботи ¾ вивчити діяльність Рокитнівської районної бібліотеки в історичному аспекті, на сучасному етапі та на перспективу.

У відповідності з метою дослідження поставлені такі завдання:

- прослідкувати історію розвитку Рокитнівської районної бібліотеки;

- розкрити період становлення бібліотеки (1946–1957 рр.), висвітлити специфічні особливості розвитку та діяльності бібліотеки у 1958 – 1970 рр. та основні напрямки діяльності бібліотеки у 1971 – 1992 рр;

- дослідити сучасний стан та перспективи розвитку;

- проаналізувати завдання бібліотеки на сучасному етапі, в тому числі формування фондів;

- охарактеризувати систему бібліотечно-інформаційного обслуговування читачів бібліотеки та методичну діяльність бібліотеки;

- намітити пріоритетні шляхи перспективного розвитку Рокитнівської районної бібліотеки.

Методи дослідження:

- аналіз документальних джерел;

- узагальнення;

- аналітико – синтетичний метод обробки матеріалів дослідження;

- інтерв’ю;

- спостереження.

Апробація результатів дослідження. Основні положення дипломної роботи обговорювались на щорічних звітних конференціях професорсько-викладацького складу та аспірантів РДГУ, науково-практичних конференціях та семінарах: сучасний стан розвитку Рокитнівської районної бібліотеки; нові тенденції у розвитку бібліотечної справи Рокитнівського району після введення централізованої системи публічних та шкільних бібліотек.

Закрити

Діяльність масової бібліотеки - історія, сучасний стан та перспективи розвитку (на прикладі Рокитнівської районної бібліотеки)

Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22
  • Заповнити форму замовлення:
Не заповнені всі поля!
Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.