Характеристики работы

Курсовая

Количество страниц: 43

Платная работа

Цена: 300.00грн.

Заказать работу

ЗМІСТ

ВСТУП 3

РОЗДІЛ І. ЖАНР ПОСЛАННЯ У ТЕОРЕТИЧНИХ ВИМІРАХ 6

1.1. Сутність поняття жанру «послання» у літературознавстві 6

1.2. Використання жанру послання поетами ХІХ століття у тому числі Т. Г. Шевченком 13

Висновок до першого розділу 20

РОЗДІЛ ІІ. ПОЕТИКА ЖАНРУ ПОСЛАННЯ У ТВОРАХ Т. Г. ШЕВЧЕНКА 23

2.1. Поема-послання «І мертвим, і живим...» у контексті жанру 23

2.2. Поезія «Заповіт» як жанрова форма послання 32

2.3. Модифікація жанру послання у вірші «А.О. Козачковському» 36

Висновки до другого розділу 38

ВИСНОВКИ 39

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 41

ВСТУП

Актуальність дослідження. Будучи нащадками такого генія, яким є Шевченко, ми не можемо не відповідати за долю колосальної значимості Шевченкового спадку, який все ще потребує цілісного неупередженого дослідження.

Треба зауважити, що еволюція поетичних жанрів в українській літературі і зокрема «Кобзаря», хоча, звичайно, деякі шевченкознавці у своїх працях принагідно цікавилися й жанровими особливостями творів, – не набула широкого дослідження. Практичне дослідження жанрів, особливо поетичних, на думку Ф. Пустової, ускладнюється тим, що не вироблено ще чітких критеріїв для розрізнення форм [11,104].

Теоретики класицизму, та й романтизму, брали за основу поділу тематику, яка визначала і поетику того чи іншого жанру. Але до спадщини Шевченка не можна підходити з таким критерієм. Хоча він почав як романтик, проте вже в ранній період ламав жанрові канони і знаходив нові способи художньої організації творів. Інші теоретики [33,365] сходяться на тому, що для розрізнення жанрів слід брати до уваги принцип естетичного освоєння дійсності. Такий критерій, безперечно виправдовує себе, коли йдеться про види епічних або драматичних творів, але при визначенні поетичних форм його недостатньо. Адже за принципом естетичного освоєння явищ однотипними будуть, наприклад, велика поезія «І мертвим, і живим...» і мініатюра «П.С.» (обидва твори сатиричні), проте їх не можна віднести до одного жанру. Відмінність не тільки в розмірі, а й у широті охоплення життєвого матеріалу, у способах сатиричного зображення, в композиції і т.д. За темою, означені твори,, хоча вони й тематично близькі, теж ніхто не наважиться їх розглядати, як однотипні за жанром. За таких обставин вважаємо, що обрана нами тема дослідження жанру послання у творчості Т.Г. Шевченка, є актуальною.

Об’єктом дослідження є жанр послання.

Предмет дослідження - жанру послання у творах Т. Г. Шевченка.

Мета дослідження - дослідження творчої модифікації жанру послання у творчості Т.Г. Шевченка, взявши за основу зміст і естетичну спрямованість образів, єдність композиції і засоби художньої виразності.

Мета роботи зумовлює розв’язання низки завдань:

- проаналізувати сутність поняття жанру «послання» у літературознавстві;

- висвітлити використання жанру послання поетами ХІХ століття у тому числі Т. Г. Шевченком;

- розкрити та всебічно розглянути поему-послання «І мертвим, і живим...» у контексті жанру;

- охарактеризувати поезію «Заповіт» як жанрову форму послання;

- осмислити модифікацію жанру послання у вірші «А.О. Козачковському».

Для реалізації основних завдань курсової роботи було обрано такі методи дослідження: У курсовій роботі використано загальнонаукові методи дослідження – біографічний, описовий, частково-психоаналітичний, художньо-порівняльний, аналітичний, функціональний.

Наукова новизна дослідження. Пропонована праця – перше у шевченкознавстві цілісне системне дослідження жанру послання в творах митця.

Теоретичне значення. Результати курсової роботи можна використати в подальшому системному дослідженні жанру послання у творах Т. Г. Шевченка.

Практичне значення зумовлене можливістю використання результатів роботи в підготовці спецкурсів з різних літературознавчих дисциплін і написанні підручників та навчальних посібників з історії української літератури ХІХ ст.

Матеріали дослідження дадуть змогу глибше пізнати літературну спадщину Т.Г. Шевченка.

Структура дослідження зумовлена метою та завданнями дослідження.Робота складається зі вступу, двох розділів, пяти підрозділів, висновків та списку використаних джерел (32 позиції). 

Закрыть

Жанр «послания» в творчестве Т. Шевченко

Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
Не заполнены все поля!
Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.