Характеристики работы

Курсовая

Количество страниц: 45

Платная работа

Цена: 300.00грн.

Заказать работу

ЗМІСТ

ВСТУП 6

РОЗДІЛ І. РОМАН ІВАНА ФРАНКА «ЛЕЛЬ І ПОЛЕЛЬ» У КОНТЕКСТІ РОЗВИТКУ УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ 9

1.1. Історія написання І. Франком роману «Лель і Полель» 9

1.2. «Лель і Полель» у дзеркалі критики 13

РОЗДІЛ ІІ. ОСОБЛИВСТІ РОМАНУ І. ФРАНКА «ЛЕЛЬ І ПОЛЕЛЬ» 19

2.1. Психологічні виміри любовного трикутника 19

2.2. Романтизм і готика у романі «Лель і Полель» 30

2.3. Роль інтелігенції у творі 35

ВИСНОВКИ 41

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 46

ВСТУП

Актуальність дослідження. Попри наявність багатьох наукових напрацювань, спадщина Івана Франка й надалі потребує уваги, спрямованої на осягнення феномену мистецького світу письменника.

У сучасному франкознавстві з’являється дедалі більше ґрунтовних досліджень творчості письменника, однак чимало питань залишаються актуальними та недостатньо висвітленими.

Проза займає значну частину Франкових творчих здобутків. Цікава вона не лише жанровою різноманітністю, а й оригінальністю та неповторністю створених художніх світів. Чимало прозових творів Іван Франко написав іноземними мовами, у тому числі й польською. До цієї категорії належить роман «Лель і Полель», у якому автор зобразив сучасну йому галицьку суспільність. Згаданий Франків роман не часто потрапляв у поле наукової уваги дослідників. Франкознавці згадували про твір лише побіжно, розглядаючи його як певний підготовчий етап до написання інших творів – зокрема роману «Перехресні стежки», тому саме його ми вибрали для свого курсового дослідження.

Психологічне, соціальне, політичне наповнення мальовничої галереї персонажів Франкового роману зумовлює ідейну й естетичну значущість цього твору для нашої сучасності.

Джерельна база дослідження: На окремі аспекти художньої концепції героя в романі «Лель і Полель» звертали увагу Л. Бондар [3], І. Денисюк [10], О. Войтків [6], Л. Каневська [12], Т. Гундорова [8], М. Легкий [14], М. Ткачук [18], І. Ціхоцький [24], А. Швець [25] та інші.

Мета дослідження - комплексно дослідити роман Івана Франка «Лель і Полель» та з’ясувати засадничі принципи художньої концепції у творі.

Мета роботи зумовлює розв’язання низки завдань:

- всебічно розглянути й осмислити історію написання та публікації роману Івана Франка «Лель і Полель»;

- проаналізувати «Лель і Полель» у дзеркалі критики;

- висвітлити психологічні виміри любовного трикутника;

- простежити використання романтизму і готики у романі «Лель і Полель»;

- розкрити роль інтелегенції у творі.

Об’єктом дослідження є роман Івана Франка «Лель і Полель».

Предмет дослідження - художні образи роману «Лель і Полель».

Для реалізації основних завдань курсової роботи було обрано такі методи дослідження: Наукова реалізація дослідницьких завдань передбачає залучення різноманітних методологічних тактик. У курсовій роботі використано загальнонаукові методи дослідження – психологічний, біографічний, описовий, інтертекстуальний, частково – психоаналітичний, художньо-порівняльний, аналітичний, функціональний.

Наукова новизна дослідження. Пропонована праця – перше у франкознавстві цілісне системне дослідження роману Івана Франка «Лель і Полель» з особливим акцентом на з’ясування принципів реалізації художньої концепції у творі.

Проаналізовано твір у літературному контексті кінця ХІХ – початку ХХ століття.

Теоретичне значення. Результати курсової роботи можна використати в подальшому системному дослідженні роману Івана Франка «Лель і Полель».

Практичне значення зумовлене можливістю використання результатів роботи в підготовці спецкурсів з різних літературознавчих дисциплін і написанні підручників та навчальних посібників з історії української літератури 80-х – 90-х рр. ХІХ ст.

Матеріали дослідження дадуть змогу глибше пізнати прозову спадщину Івана Франка.

Структура дослідження зумовлена метою та завданнями дослідження.Робота складається зі вступу, двох розділів, пяти підрозділів, висновків та списку використаних джерел.

Закрыть

Роман Ивана Франка «Лель и Полель»

Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
Не заполнены все поля!
Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.