Концепт «природа-человек» в новеллистике Ольги Кобылянской (на примере произведений «Битва», «Природа»)

Характеристики работы

Курсовая

Количество страниц: 24

Платная работа

Цена: 300.00грн.

Заказать работу

Зміст

Вступ 3

Розділ I. Концепт «природа-людина» у контексті соціальних, морально-етичних і психологічних процесів 7

1.1. Природа й людина в українській літературі кінця XIX - початку XX століття 7

1.2. Ідейно-тематичний діапазон прози Ольги Кобилянської 10

Розділ II. Мистецькі вирішення взаємозв’язку природи й людини у творах О. Кобилянської 13

2.1. Новаторство досліджуваного концепту в новелі «Битва» 13

2.2. Світосприймання героїв через картини природи (новела «Природа») 18

Висновки21

Використана література 23

Вступ

Українська література кінця XIX – початку XX століття є унікальним явищем загальноєвропейської культури. Цей період літературознавці пов’язують із зародженням модернізму й появою таких самобутніх яскравих постатей, як І. Франко, М. Коцюбинський, Леся Українка, В. Винниченко, В. Стефаник тощо. Серед цього поважного ряду письменників особливе місце в українській літературі належить Ользі Кобилянській – тонкому психологу й знавцю жіночої душі, дослідниці життя буковинського селянства, активній учасниці феміністичного руху, художні здобутки якої засвідчили європейський рівень української літератури кінця XIX - початку XX століття.

У своїх творах авторка утверджувала ідею рівноправності чоловіка й жінки, відстоювала право жінки на матеріальну й духовну незалежність («Людина», «Царівна», «Гортенза», «Ніоба»). Новаторськими виявилися твори О. Кобилянської селянської тематики, адже в них письменниця показала згубний уплив землі на людину (повість «Земля»), яка, крім матеріальних статків, могла приносити й моральні страждання. Письменниця використала біблійний сюжет про братовбивство Каїном Авеля (у творі Савою Михайла), психологічно вмотивовуючи причину трагедії родини Федорчуків. Окрім того, О.Кобилянська створила цілу галерею образів із середовища селянства (Магдалени «За готар», Зої Вергер та її доньки Сандри «Вовчиха», Марійки й Василя «На полях»), утіливши в них свої погляди на соціальні, морально-етичні проблеми свого часу. Естетичні переконання О. Кобилянської по-новаторськи зазвучали в новелі «Valsemelancolique», у якій відрефлексувалася пристрасть письменниці до музики. Твір розкрив світобуття трьох героїнь (Марти, Ганни та Софії) як три іпостасі єдиного цілого. Музика у новелі «Valsemelancolique» як естетично-художня категорія переходить до екзистенціальної, особистої трагедії Софії, яка в кінці твору помирає. Таким чином, О. Кобилянська стверджувала, що принцип меланхолії є одночасно як порушенням гармонії, так і її доповненням.

О. Кобилянська торкалася різних аспектів людського життя. Гімн високим почуттям, романтичне змалювання дійсності стали основою повісті «В неділю рано зілля копала». Цей твір зачаровує читача своїм яскравим народнопоетичним струменем, фольклорною поетикою, силою образів, узятих із народного життя. Перу О. Кобилянської належать також новели пейзажної тематики («Природа», «Битва», «Некультурна», «Під голим небом»), у яких письменниця розмірковує над питаннями збереження природи, екологічними проблемами, вирішуючи їх у тісному взаємозв’язку людини й природи. Саме твори пейзажної тематики й стали об’єктом нашого подальшого дослідження.

Постать О. Кобилянської, її творчість цікавила дослідників різних історичних періодів. Тому художня спадщина письменниці не була обділена увагою літературознавців. Науковці пізнішого часу аналізували жанрову специфіку, ідейно-тематичний зміст, стильові особливості, морально-етичні цінності оповідань, новел, повістей, нарисів. Різні проблеми творчості О. Кобилянської досліджували О. Ковальчук («Письменницька позиція в повісті О. Кобилянської «Земля») [14], Ф. Погребенник («Ольга Кобилянська») [20], Л. Матусяк («Основні громадсько-культурні засади етичного ідеалу Ольги Кобилянської») [17], А. Градовський («Феміністичні пошуки Ж. Санд і О. Кобилянської») [3], О. Рисак («Музика у творчості Ольги Кобилянської») [25], В. Врублевська («Ольга Кобилянська: Роман-біографія») [2], П. Филипович («Кобилянська в літературному оточенні: літературно-критичні статті») [27] та інші. На сучасному етапі теми особистості, естетичних переконань та етична проблематика у творчості Ольги Кобилянської стали особливо актуальними й широко розглядаються українською літературознавчою наукою; виділяється національно-патріотична тема в її творах; звертається особлива увага на феміністичну направленість ранньої прози; на з’ясування важливої ролі впливу світової культури у творах української мислительки; з’явилися художньо-психологічні студії, що розкривають психологічний портрет Ольги Кобилянської.

Особливо цінним і ґрунтовним на сьогоднішній день є дослідження Ф. Погребенника «Ольга Кобилянська» [20]. Літературознавець подає біографічні дані письменниці, аналізує такі прозові твори, як «Царівна», «Людина», «Земля», «В неділю рано зілля копала…», акцентує увагу на специфічних особливостях прози Ольги Кобилянської, на важливих проблемах, порушених авторкою. Ф. Погребенник відмічає, що «письменниця прагнула заглибитися в сутність людини взагалі, зрозуміти, сильна вона чи безсила, прекрасна чи потворна, вільна чи залежна. Хто така, власне, людина, якою мірою обставини можуть змінити почуття, думки, життя людей?» [20, 7].

Резонансною у літературознавчих колах останніх років стала книга Т. Гундорової «FeminaMelancholica: Стать і культура в ґендерній утопії Ольги Кобилянської» [5]. Відштовхуючись від щоденників, листування, від аналізу поетики окремих творів О. Кобилянської, Т. Гундорова показує, що філософсько-етичні погляди авторки були пов’язані з культурою її доби.

Хоча проблема природи була предметом вивчення у працях багатьох літературознавців: О.Афанасьєва, І.Замотіна, М.Тараненко, Б.Галанова, Е.Шаповалової, Д.Козій, Г.В’язовського, Ф.Федорова, О.Білецького, М.Епштейна, Н.Моісеєва, Г.Авксентьєвої, О.Рарицького, М.Боровського, Л.Петрухіної та інших, проте пейзажна тематика у творчій спадщині О.Кобилянської чекає свого ґрунтовного висвітлення й цілісного підходу в українській літературі. Адже, проаналізувавши дослідження творчості Ольги Кобилянської в значній кількості наукових джерел, можемо стверджувати, що проблема «природа – людина» у творчому доробку письменниці розглядалася побіжно, часто одноаспектно (лише окремими мазками), і немає жодної системної й повної монографічної праці з означеної проблеми, що й підкреслює новизну та актуальність даної роботи, а також необхідність подальшого дослідження.

У науковій роботі ми детальніше зупинимося на аналізі прозових творів О. Кобилянської «малого» жанру – новел, у яких піднімаються й розв’язуються проблеми природи й людини («Природа», «Битва»). Теоретична частина дослідження підпорядкована єдиній меті: збагнути складні процеси творення новел авторки в тісному зв’язку з тематикою, проблематикою, ідейно-естетичними шуканнями О.Кобилянської; виховувати інтерес до художньої спадщини, акцентуючи увагу на концепті «природа-людина»; з’ясувати особливості творчого методу письменниці шляхом аналізу специфіки використання нею пейзажу як засобу передачі й розкриття внутрішнього світу героїв.

Досягнути поставленої мети допоможуть різнопланові завдання:

- опрацювати науково-теоретичний матеріал відповідно до теми дослідження;

- визначити функції пейзажу в новелах О. Кобилянської «Битва», «Природа»;

- розкрити особливість концепту «природа-людина», узявши за основу вищезазначені твори;

- сформувати ідеал людини, для якої любов до природи, народна мораль, ушанування традицій предків є найвищими чеснотами;

- розкрити роль природияк засобу моделюванняконфлікту людини і як одногозелементів характеротворення;

- з’ясувати актуальність прози О. Кобилянської пейзажної тематики сьогодні.

Предметом дослідження є картини природи у взаємозв’язку з людиною в прозі О. Кобилянської.

Об’єктом вивчення виступають тексти новел О. Кобилянської «Природа», «Битва», позначені інтенсивним проявом проблематики «природа-людина».

Наукова робота складаєтьсязі вступу, двох розділів, висновків. Загальнийобсяг дослідження – 25 сторінок. Бібліографія нараховує 29 позицій.

Закрыть

Концепт «природа-человек» в новеллистике Ольги Кобылянской (на примере произведений «Битва», «Природа»)

Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
Не заполнены все поля!
Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.