Характеристики работы

Курсовая

Количество страниц: 38

Платная работа

Цена: 300.00грн.

Заказать работу

ЗМІСТ 

ВСТУП.. 2

РОЗДІЛ 1. РОМАН О. УАЙЛЬДА «ПОРТРЕТ ДОРІАНА ГРЕЯ» ТА ЙОГО МІСЦЕ В ЛІТЕРАТУРІ ЕСТЕТИЗМУ.. 6

1.1. Місце роману О. Уайльда «Портрет Доріана Грея» в літературознавчих дослідженнях.  6

1.2. Специфіка сюжетно-змістовної складової твору.. 11

РОЗДІЛ 2. СИМВОЛІКА ПОРТРЕТУ ТА ЇЇ ЗНАЧЕННЯ У РОЗКРИТТІ ЗМІСТОВНО-ІДЕЙНОЇ НАПОВНЕНОСТІ ТВОРУ.. 17

2.1. Жанрова самобутність та творча направленість роману як засіб втілення провідної ідеї. 17

2.2. Естетична самобутність символів в романі. Символічні ролі портрету.. 20

2.3. Історико-естетичне значення символіки О. Уайльда (на прикладі роману «Портрет Доріана Грея».. 27

ВИСНОВКИ.. 33

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ.. 37

ВСТУП

Актуальність роботи

Сучасне мистецтво, в тому числі і література, являє собою рухливу систему, коли старі жанрові конструкції втрачають свій авторитет, і приходять нові. Подібні процеси завжди відбуваються в мистецтві. Для XX і XXI ст. основи його були закладені в XIX столітті. І творчість Оскара Уайльда зіграла в цьому важливу роль. У його творчості можна виявити корені багатьох проблем сучасної культури.

Одним з найбільш яскравих явищ означеного періоду в європейській літературі є символізм, який не випадково привертав до себе увагу критиків.

Історія філософсько-естетичного осмислення символу сповнена протиріч. Беручи до уваги подвійність природи символу (його ірраціональний і раціональний початок), філософія пов'язує символ то з міфом, то з алегорією. В образі-символі предметний образ і глибинний зміст виступають як два полюси, немислимі один без іншого (сенс втрачає поза образом свою очевидність, а образ поза сенсом, з точки зору символіста, стає простим наслідуванням предмету). Для символіста символ являє собою органічну єдність предметного начала і слова. У філософсько-естетичних міркуваннях символістів ці два аспекти постають в нерозривній єдності. Розведені між собою вони породжують "напругу", в якій, на думку ряду дослідників, і полягає сутність символу як елемента поетичного світу.

Одним з аспектів символізму є його «культурологічна зорієнтованість», тобто прагнення письменників вжитися в різні культурні і духовні світи. Символістів, як і романтиків, в людині перш за все цікавила її ірраціональна складова, «темні глибини» душі. Символістів і романтиків об'єднує захоплення "готикою", тонкий психологізм, неординарні характери, енергія свавілля і пристрастей. Символісти, як і поети Відродження, тяжіють до стилізації, але не відносяться до них так серйозно. Вони також часто звертаються до біблійних тем, використовують середньовічні архаїзми. Ось чому символізм досліджуваного нами в курсовій роботі Оскара Уайльда більш звернений до романтизму. Гостро реагуючи на протиріччя оточуючої дійсності, Уайльд за природою своєю був людиною суперечливою, що і відбилося в його творах. Він міг з легкістю іронізувати над усім, але у ставленні до мистецтва, в могутність якого свято вірив, залишався гранично серйозним (що не завадило йому завершити преамбулу до «Доріана Грея» словами: «Всяке мистецтво абсолютно марне», - без цього Уайльд не був б Уайльдом). Його прозвали «королем життя», «принцом Парадоксів» за неймовірну дотепність, феєрверки парадоксів, невичерпну вигадку і вміння зачаровувати людей.

«Портрет Доріана Грея», блискуча стилізація готичного роману жахів Оскара Уайльда, стала частиною масовою свідомості суспільства, навіть тієї його частини, яка досі не читала роман. Його центральний образ, загадковий «портрет на горищі» часто використовується як метафора, що характеризує людей, які виглядають неприродно молодими. Роман наповнений дотепними епіграмами та парадоксами, які Уайльд повторно використовував в п’єсах, постановки яких зробили його знаменитим. На протязі дванадцяти місяців з моменту публікації роман був шалено популярним. Наступні три роки він був забороненим за непристойний зміст деяких глав, яскраво підтверджуючи тезу свого творця про те, що «життя імітує мистецтво більше, ніж мистецтво імітує життя».

Історія філософсько-естетичного осмислення символу сповнена протиріч. Беручи до уваги подвійність природи символу (його ірраціональну і раціональну складову ), філософія пов'язує символ то з міфом, то з алегорією. З нашої точки зору, найбільш переконливими є ті існуючі в гуманітарних науках «теорії символу», які підкреслюють природність і спонтанність символ-творчості.

В образі-символі предметний образ і глибинний зміст виступають як два полюси, немислимі один без іншого (сенс втрачає поза образом свою очевидність, а образ поза сенсом, з точки зору символіста, стає простим наслідуванням предмету). Для символіста символ являє собою органічну єдність предметного початку і слова. У філософсько-естетичних міркуваннях символізму ці два аспекти постають в нерозривній єдності. Розведені між собою вони породжують «напругу», в якій, на думку ряду дослідників, і полягає сутність символу як елемента поетичного світу.

Одним з аспектів символізму є його «культурологічна зорієнтованість», тобто прагнення письменників вжитися в різні культурні і духовні світи. Традиції і тенденції національної літератури не могли не здійснити свого впливу на творчість О. Уайльда, надавши їй тим самим особливого колориту.

Ступень наукової вивченості проблеми.

Зняття табу з імені Уайльда стимулювало розвиток літературознавчого інтересу до уайльдівської художньої спадщини, інтенсивність вивчення якої поступово наростала. Досить великий корпус робіт присвячено вивченню загальних питань творчості письменника, особливостям світогляду, впливу культурного і соціального контексту його творів. Однак освоєння літературної спадщини Уайльда як зарубіжними, так і вітчизняними вченими здійснювалося нерівномірно. Увагу дослідників все частіше привертав роман «Портрет Доріана Грея» (А. Берд, Дж. Агейт, Е. С. Жуан, А. Г. Образцова та ін.).

Мета дослідження: з’ясування символічного значення портрету в романі О. Уайльда «Портрет Доріана Грея»

Дана мета визначила такі завдання дослідження:

- Вивчити існуючі науково-дослідницькі джерела щодо роману О. Уайльда «Портрет Доріана Грея» (праці зарубіжних та вітчизняних літературознавців);

- визначити специфіку сюжетно-змістовної складової твору;

- проаналізувати символічні ролі портрету в романі;

- розглянути жанрову самобутність роману як засіб втілення ідей автора.

Предмет дослідження – семантика портрету та її символічне втілення в романі О. Уайльда «Портрет Доріана Грея».

Об’єкт дослідження – сюжет, образна та символічна система роману «Портрет Доріана Грея».

Методи дослідження: в роботі використовуються описовий, порівняльний, аналітичний методи дослідження, а також метод безпосереднього аналізу тексту роману.

Практичне значення роботи: висновки, отримані в результаті здійснення курсового дослідження та напрацювання, отримані під час роботи, можуть бути використані при підготовці до вивчення роману як в ЗНЗ, так і у відповідних ВНЗ, а також при зборі матеріалів для розробки спецкурсів з символізму та творчості англійських письменників кінця ХІХ сторіччя.

Структура роботи: робота складається із вступу, двох розділів та висновків. 

Закрыть

Символическая семантика в романе О.Вайльда «Портрет Дориана Грея»

Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
Не заполнены все поля!
Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.